zdravotnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Členské štáty musia posilniť spoluprácu pri hodnotení zdravotníckych technológií v EÚ

Komisia predložila návrh na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ pri hodnotení stavu zdravotníckych technológií. Vďaka väčšej transparentnosti sa zlepší postavenie pacientov, keďže sa budú môcť dostať k informáciám o klinických prínosoch novej technológie, ktorá by pre nich mohla byť prospešná.

Viac hodnotení by mohlo viesť k efektívnym a inovatívnym zdravotníckym nástrojom, ktoré sa tak k pacientom dostanú rýchlejšie. Vnútroštátne orgány teda budú môcť pri tvorbe politík v oblasti systémov zdravotníctva vychádzať z presvedčivejších dôkazov. Navyše výrobcovia sa nebudú viac musieť prispôsobovať rozdielnym vnútroštátnym postupom.

Podpredseda Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Intenzívnejšia spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií na úrovni EÚ prinesie inovácie a zvýši konkurencieschopnosť odvetvia výroby zdravotníckych pomôcok. Sektor zdravotnej starostlivosti je kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva a tvorí približne 10 % HDP Únie. Navrhujeme predpisy, ktoré prinesú výhody pacientom v celej Európe a zároveň podporia inovácie, rozšíria využívanie špičkových inovácií zdravotníckych technológií a zlepšia udržateľnosť systémov zdravotníctva v EÚ.“

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis dodáva: „Komisia prichádza s krokmi, ktoré zlepšia kvalitu a inovácie v sektore zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov a zvlášť tých, ktorých liečebné potreby nie sú uspokojené. Zároveň očakávam, že táto iniciatíva pomôže zvýšiť efektivitu využívania zdrojov v členských štátoch ich spájaním a výmenou odborných poznatkov, čím predídeme duplicite pri hodnotení podobných výrobkov.“

Navrhované nariadenie o hodnotení zdravotníckych technológií sa týka nových liekov a niektorých nových zdravotníckych pomôcok a tvorí základ trvalej a stabilnej spolupráce na úrovni EÚ pri spoločných klinických hodnoteniach v tejto oblasti. Členské štáty budú môcť využívať spoločné nástroje na hodnotenie zdravotníckych technológií, metód a postupov v rámci EÚ a spolupracovať v týchto štyroch základných oblastiach: 1. spoločné klinické hodnotenia zamerané na najinovatívnejšie zdravotnícke technológie, ktoré dokážu čo najviac pomôcť pacientom, 2. spoločné vedecké konzultácie, počas ktorých sa budú môcť vývojoví pracovníci poradiť s orgánmi zodpovednými za hodnotenie zdravotníckych technológií, 3. objavovanie nových zdravotníckych technológií, v snahe dozvedieť sa čo najskôr o sľubne sa vyvíjajúcich technológiách a 4. pokračujúca dobrovoľná spolupráca v iných oblastiach.

Viac..  Komisia a India podpísali dohodu o polovodičoch

Jednotlivé krajiny EÚ budú aj naďalej zodpovedať za hodnotenie neklinických (čiže ekonomických, sociálnych a etických) aspektov zdravotníckych technológií a rozhodovať o platbách a úhradách.

Ďalšie kroky

O návrhu sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade ministrov. Očakáva sa, že po jeho prijatí a nadobudnutí účinnosti začne platiť po troch rokoch. Potom sa ráta s ďalším trojročným obdobím, počas ktorého sa členské štáty budú postupne pripravovať na fungovanie nového systému.

Súvislosti

Tento návrh prichádza viac ako 20 rokov od iniciovania dobrovoľnej spolupráce v tejto oblasti. Od prijatia smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2011/24/EÚ) bola v roku 2013 založená v EÚ dobrovoľná sieť vnútroštátnych úradov s pôsobnosťou v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií s cieľom poskytovať strategické a politické poradenstvo na účely vedeckej a technickej spolupráce na úrovni EÚ. Toto úsilie, doplnené o tri po sebe nasledujúce spoločné opatrenia týkajúce sa hodnotenia zdravotníckych technológií, umožnilo Komisii a členským štátom získať dostatok poznatkov o metodikách a výmene informácií o hodnoteniach zdravotníckych technológií.

Stabilná spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií na úrovni EÚ by mala zaručiť prínosy pre všetky krajiny EÚ z hľadiska zvýšenej efektívnosti a maximálneho využitia pridanej hodnoty na úrovni EÚ. Užšiu spoluprácu na úrovni EÚ v tejto oblasti výrazne podporujú zainteresované strany, ktorým ide o včasný prístup pacientov k inováciám. Zainteresované strany spolu s občanmi, ktorí sa zapojili do verejnej konzultácie Komisie, návrh jednoznačne podporili. Takmer všetci (98 %) uznali význam hodnotenia zdravotníckych technológií a 87 % z nich súhlasilo s tým, aby spolupráca v rámci EÚ v tejto oblasti pokračovala aj po roku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices