geoblokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ prijala nariadenie o zákaze neodôvodneného geografického blokovania

Geografické blokovanie je diskriminačným postupom, ktorý bráni online zákazníkom v prístupe na webové sídlo v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb z neho.

Novým právnym predpisom sa odstránia prekážky v elektronickom obchode tým, že už nebude dochádzať k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta ich bydliska alebo miesta podnikateľskej činnosti.

„Ukončenie geografického blokovania znamená väčší výber, a tým výhodnejší obchod pre zákazníkov a viac príležitostí pre podniky. Bulharské predsedníctvo prikladá veľký význam digitálnej ekonomike. Chcela by som vyjadriť uznanie predchádzajúcim predsedníctvam, Parlamentu a Komisii za spoločný úspech pri napredovaní v súvislosti s európskeho digitálneho jednotného trhu,“ uviedla Lilyana Pavlova, ministerka bulharské predsedníctvo Rady EÚ.

Hlavnými bodmi nariadenia sú:

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Nový predpis bude brániť diskriminácii spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o ceny, predaj alebo platobné podmienky pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.

Služby, ktorých hlavným účelom je poskytovať prístup k obsahu chránenému autorským právom a k jeho využívanie, prípadne predávať diela chránené autorským právom v nehmotnej podobe, ako sú napríklad služby prenosu hudby online, elektronické knihy, online hry a softvér, sú z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vylúčené. Budú však podliehať preskúmaniu zo strany Komisie.

Aj iné služby ako napríklad finančné alebo audiovizuálne služby, doprava, zdravotná starostlivosť a sociálne služby sú vylúčené v súlade so smernicou o službách.

Rovnaký prístup k tovaru a službám

Obchodníci nebudú môcť diskriminovať zákazníkov v súvislosti so všeobecnými zmluvnými podmienkami vrátane cien, a to v troch prípadoch. Ide o prípady, keď obchodník:

  1. predáva tovar, pričom ho dodáva do členského štátu, do ktorého ponúka dodávku, alebo ho doručuje na miesto dohodnuté so zákazníkom;
  2. poskytuje elektronicky poskytované služby, ako sú napr. cloudové služby, služby uskladňovania údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany.
  3. poskytuje služby, ktoré zákazník prijíma v krajine, v ktorej obchodník pôsobí, ako sú napr. ubytovanie v hoteloch, športové podujatia, prenájom automobilov alebo vstupenky na hudobné festivaly či do zábavných parkov.

Na rozdiel od cenovej diskriminácie nebude zakázané rozlišovanie cien, takže obchodníci budú môcť voľne ponúkať odlišné všeobecné podmienky vrátane cien a budú sa môcť zamerať na určité skupiny zákazníkov na určitých územiach.

Okrem toho nebudú obchodníci povinní dodávať tovar zákazníkom mimo členského štátu, do ktorého ponúkajú dodávku.

Platobné transakcie

Neodôvodnená diskriminácia spotrebiteľov v súvislosti s platobnými metódami bude zakázaná. Obchodníci preto nebudú môcť uplatňovať odlišné platobné podmienky pre zákazníkov z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka.

Viac..  Eurobarometer: EÚ musí posilniť zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Nediskriminácia v prístupe k webovému sídlu elektronického obchodovania

Obchodníci nebudú môcť blokovať ani obmedzovať prístup zákazníkov k svojmu online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Ak obchodník blokuje alebo obmedzuje prístup alebo presmeruje zákazníka k inej verzii online rozhrania, musí to jasne vysvetliť.

Pasívny predaj

Vo všeobecnosti platí, že nové nariadenie bude mať prednosť v prípadoch rozporu s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži. Nebude sa však týkať práva dodávateľov ukladať obmedzenia v prípade aktívneho predaja.

Právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže rozlišujú medzi pasívnym predajom (ak ide o predaj v reakcii na nevyžiadané objednávky) a aktívnym predajom (ak sa maloobchodníci aktívne zameriavajú na zákazníkov). Obmedzenia pasívneho predaja sú vo všeobecnosti považované za porušenie práva hospodárskej súťaže, zatiaľ čo obmedzenia aktívneho predaja sú bežnou praxou, ktorá vyplýva zo slobody obchodovania.

Doložka o preskúmaní

Komisia vykoná prvé hodnotenie vplyvu nových pravidiel na vnútorný trh dva roky po nadobudnutí ich účinnosti.

Hodnotenie bude zahŕňať možné uplatňovanie nových pravidiel v prípade niektorých služieb poskytovaných elektronicky, ktoré ponúkajú stiahnutie obsahu chráneného autorským právom ako napríklad hudbu, elektronické knihy, softvér a online hry.

Nadobudnutie účinnosti

Nariadenie sa uverejní v úradnom vestníku EÚ do konca marca 2018 a nadobudne účinnosť deväť mesiacov po uverejnení.

Kontext

Komisia predložila pôvodný návrh Rade a Európskemu parlamentu 25. mája 2016.

Bol predložený spolu s doplnkovými legislatívnymi návrhmi o službách cezhraničného doručovania balíkov a preskúmaním nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom dosiahnuť pokrok vo vytvorení skutočného digitálneho jednotného trhu.

Európsky parlament schválil nariadenie o ukončení geografického blokovania 6. februára 2018.

Európska rada opakovane zdôraznila význam stratégie digitálneho jednotného trhu a vyzvala k urýchlenému vykonávaniu stratégie vrátane odstránenia zostávajúcich prekážok vo voľnom pohybe tovaru a služieb predávaných online, a na riešenie neodôvodnenej diskriminácie na základe geografickej polohy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices