zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Európska komisia zaviedla nástroje na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, ale nemá úplné informácie o tom, čo sa deje v praxi, a v koncepcii a monitorovaní opatrení financovaných EÚ sú nedostatky. Audítori tvrdia, že mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ.

Audítori posudzovali, ako Komisia zabezpečuje voľný pohyb pracovníkov, a účinnosť opatrení EÚ v oblasti mobility pracovnej sily. Navštívili päť členských štátov s najväčším prílevom pracovníkov so štátnou príslušnosťou iného štátu alebo najväčším odlivom pracovníkov do iných krajín, t. j. Nemecko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo.

Zistili, že Komisia poskytuje užitočné informácie o právach pracovníkov prostredníctvom niekoľkých informačných kanálov, no povedomie o nich je možné zlepšiť. Komisia a členské štáty síce vyriešili dlhodobé otázky, ako je uznávanie odborných diplomov, ale prekážky pretrvávajú. Úroveň údajov o nerovnováhach v zručnostiach a pracovných silách, ktoré majú členské štáty k dispozícii, sa rôzni, a preto s nimi Komisia pracuje na náprave tohto stavu.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Tento rok si pripomíname 50. výročie voľného pohybu pracovníkov,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu, ale nástroje zavedené na uľahčenie mobility pracovnej sily je možné zlepšiť a financovanie EÚ sa zložito identifikuje a nedostatočne monitoruje.“

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices