Ansip
Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip. PHOTO: © European Union.

Komisia: To, čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online

Komisia vo svojom oznámení zo septembra 2017 týkajúcom sa boja proti nezákonnému internetovému obsahu prisľúbila, že bude monitorovať pokrok v boji proti nezákonnému obsahu na internete a posúdi nevyhnutnosť ďalších opatrení na zabezpečenie promptného a proaktívneho odhaľovania a odstraňovania nezákonného online obsahu, a to vrátane možných legislatívnych opatrení, ktoré budú dopĺňať súčasný regulačný rámec.

V nadväznosti na dané oznámenie Komisia odporúča súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich nevyhnutných bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme ďalšieho zintenzívnenia predmetného úsilia pred tým, ako rozhodne o potrebe predložiť legislatívne návrhy. Tieto odporúčania sa vzťahujú na všetky formy nezákonného obsahu vrátane teroristického obsahu, podnecovania k nenávisti a násiliu, materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, falšovaného tovaru a porušovania autorských práv. Základom odporúčania sú poznatky získané v rámci aktuálnej spolupráce s priemyselnou obcou v podobe rôznych dobrovoľných iniciatív, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa na internete nevyskytoval nezákonný obsah. Posilňujú sa ním opatrenia prijaté v rámci rôznych iných iniciatív.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Internetové platformy sú čoraz častejšie hlavnou „bránou“ , ktorou sa ľudia dostávajú k informáciám. Tieto platformy tú teda vo vzťahu k svojim používateľom zodpovedné za poskytovanie bezpečného prostredia. To, čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online. Hoci niektoré platformy odstraňujú viac nezákonného obsahu než kedykoľvek predtým (čo je dôkazom o tom, že samoregulácia môže fungovať), stále vnímame potrebu rýchlejšej reakcie na teroristickú propagandu a iný nezákonný obsah, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre bezpečnosť našich občanov, naše istoty a základné práva.“

Šírenie nezákonného internetového obsahu oslabuje dôveru občanov k internetu a predstavuje bezpečnostné hrozby. Napriek pokroku v oblasti internetovej ochrany našich občanov je potrebné, aby internetové platformy zdvojnásobili úsilie v záujme ešte rýchlejšieho a efektívnejšieho odstraňovania nezákonného obsahu z internetu. Dobrovoľné priemyselné opatrenia, ktoré Komisia podporuje prostredníctvom internetového fóra EÚ zameraného na teroristický obsah na internete, kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete a memoranda o porozumení v otázkach predaja falšovaného tovaru prostredníctvom internetu už prinášajú výsledky. Existuje však značný priestor na účinnejšie opatrenia, najmä pokiaľ ide o mimoriadne naliehavý problém týkajúci sa teroristického obsahu, z ktorého vyplývajú vážne bezpečnostné riziká.

Zintenzívnenie postupov zameraných na efektívnejšie odstraňovanie nezákonného obsahu

V odporúčaní sa uvádzajú prevádzkové opatrenia slúžiace na zabezpečenie rýchlejšieho odhaľovania a odstraňovania nezákonného internetového obsahu, na posilnenie spolupráce medzi spoločnosťami, dôveryhodnými oznamovateľmi a orgánmi presadzovania práva, ako aj na zvyšovanie používateľskej transparentnosti a bezpečnosti:

  • Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: Spoločnosti by mali definovať jednoduché a transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov týkajúcich sa „dôveryhodných oznamovateľov“. S cieľom zabrániť neúmyselnému odstráneniu obsahu, ktorý nemá nezákonný charakter, by poskytovatelia obsahu mali byť o takýchto rozhodnutiach informovaní a mali by mať možnosť ohradiť sa proti nim.
  • Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie: Spoločnosti by mali zaviesť používateľsky zrozumiteľné systémy oznamovania. Mali by disponovať proaktívnymi nástrojmi na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu, a to najmä v prípade teroristického obsahu a obsahu, ktorý možno aj bez ohľadu na kontext považovať za nezákonný, akým je materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí alebo falšovaný tovar.
  • Posilnené záruky na zaistenie základných práv: S cieľom zabezpečiť presnosť a podloženosť rozhodnutí o odstránení obsahu, osobitne v prípade využívania automatizovaných nástrojov, by mali spoločnosti zaviesť účinné a primerané záruky vrátane dohľadu a overovania vykonávaných človekom, pri plnom rešpektovaní základných práv, slobody prejavu a predpisov v oblasti ochrany údajov.
  • Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam: Na základe dobrovoľných dohôd by sa v internetovom odvetví mala rozvíjať spolupráca a výmena skúseností, osvedčených postupov a technologických riešení, ako aj nástrojov umožňujúcich automatické odhaľovanie nezákonného obsahu. Táto spoločná zodpovednosť by bola prospešná najmä pre malé platformy s obmedzenejšími zdrojmi a znalostnou základňou.
  • Užšia spolupráca s orgánmi: Ak existujú dôkazy o závažnom trestnom čine alebo podozrenia, že nezákonný obsah predstavuje ohrozenie života alebo bezpečnosti, spoločnosti by o tom mali bezodkladne informovať orgány presadzovania práva. Komisia vyzýva členské štáty, aby na tento účel zaviedli náležité právne povinnosti.
Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od charakteru nelegálneho obsahu. V odporúčaní sa spoločnosti nabádajú k tomu, aby pri odstraňovaní nezákonného obsahu postupovali v súlade so zásadou proporcionality.

Zvýšená ochrana proti teroristickému obsahu na internete

Z hľadiska bezpečnosti európskych občanov predstavuje teroristický obsah na internete obzvlášť závažné riziko, a problém jeho šírenia sa teda musí riešiť ako absolútna priorita. Preto Komisia dodatočne odporúča viac konkrétnych opatrení, ktorými sa ešte výraznejšie obmedzí výskyt teroristického internetového obsahu:

  • Pravidlo jednej hodiny: Vzhľadom na to, že teroristický obsah má najškodlivejší vplyv v prvých hodinách svojho výskytu na internete, malo by pre všetky spoločnosti platiť všeobecné pravidlo odstránenia takéhoto obsahu do hodiny od nahlásenia podnetu na jeho odstránenie.
  • Rýchlejšie odhaľovanie a účinnejšie odstraňovanie: S cieľom účinne a promptne odstraňovať alebo zablokovať teroristický obsah, ako aj zabrániť jeho opätovnému výskytu po jeho odstránení by internetové spoločnosti mali okrem nahlasovania internetového obsahu realizovať aj proaktívne opatrenia, medzi ktoré patrí automatické odhaľovanie takýchto príspevkov. V záujme pomoci menším platformám by si spoločnosti mali vymieňať a optimalizovať náležité technologické nástroje a uplatňovať dohody o pracovných podmienkach, vďaka čomu sa zlepší spolupráca s príslušnými orgánmi vrátane Europolu.
  • Zlepšený systém nahlasovania internetového obsahu: Mali by sa zaviesť zrýchlené postupy slúžiace na čo najrýchlejšie spracovanie podnetov týkajúcich sa nebezpečného obsahu. V tejto súvislosti musia členské štáty zabezpečiť potrebné kapacity a zdroje na odhaľovanie, identifikovanie a postupovanie podnetov týkajúcich sa teroristického obsahu.
  • Pravidelné podávanie správ: Členské štáty by mali Komisii pravidelne, podľa možnosti každé tri mesiace podávať správu o nahlasovaní internetového obsahu a následných opatreniach, ako aj o celkovej spolupráci so spoločnosťami s cieľom obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.

Ďalšie kroky

Komisia bude monitorovať opatrenia podnikané v reakcii na toto odporúčanie a rozhodne o potrebe prijať dodatočné opatrenia, podľa potreby aj vo forme právnych predpisov.

Zároveň bude v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami ďalej vykonávať analýzy a v tejto súvislosti v nasledujúcich týždňoch otvorí verejnú konzultáciu venovanú danej problematike.

Na účely monitorovania účinkov odporúčania sa od členských štátov a spoločností bude vyžadovať, aby do troch mesiacov predložili relevantné informácie o teroristickom obsahu a do šiestich mesiacov informácie o inom nezákonnom obsahu.

Súvislosti

Európska únia reagovala na problém nelegálneho internetového obsahu prostredníctvom záväzných, ako aj nezáväzných opatrení v rámci odvetvových a horizontálnych iniciatív. Snaženie v rámci odvetvových dialógov so spoločnosťami, ktoré práve prebiehajú, prináša pozitívne výsledky. Napríklad na základe kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete internetové spoločnosti v súčasnosti odstraňujú priemerne 70 % nezákonných nenávistných prejavov, o ktorých boli informované, pričom vo viac ako 80 % prípadov došlo k odstráneniu škodlivého obsahu v rozpätí 24 hodín. Nezákonný internetový obsah však aj naďalej predstavuje závažný problém so značnými dôsledkami z hľadiska istoty a bezpečnosti občanov a spoločností, čo naštrbuje dôveru v digitálnu ekonomiku.

V nadväznosti na závery Európskej rady z júna 2017 a na základe rôznych dialógov s priemyselnou obcou Komisia v septembri 2017 poskytla usmernenia a stanovila spoločné nástroje na promptné a proaktívne odhaľovanie, odstraňovanie a prevenciu opätovného výskytu nezákonného internetového obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti, násiliu a terorizmu. Okrem toho skonštatovala možnú potrebu ďalších opatrení vrátane legislatívnych krokov zameraných na odstraňovanie nezákonného internetového obsahu. Odvtedy Komisia adresovala internetovým platformám naliehavé výzvy, aby čo najskôr zintenzívnili a urýchlili svoje úsilie v oblasti prevencie, odhaľovania a odstraňovania nezákonného internetového obsahu, predovšetkým príspevkov súvisiacich s terorizmom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices