Dombrovskis, Katainen
Eurokomisári Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia: Globálne investície sú kľúčom k úspechu v boji proti zmene klímy

Európska komisia odhalila svoju stratégiu pre uvedenie systému financovania, ktorý bude podporovať agendu EÚ v oblasti klímy a udržateľného rozvoja.

Naša planéta čoraz viac zápasí s nepredvídateľnými následkami zmeny klímy a vyčerpania zdrojov, vzhľadom na čo je nutné prijať naliehavé opatrenia, aby sme sa adaptovali na udržateľnejší vzorec existencie. Ak sa majú do roku 2030 dosiahnuť ciele EÚ, na ktorých sa krajiny dohodli v Paríži (vrátane 40-percentného zníženia emisií skleníkových plynov), treba realizovať dodatočné investície v hodnote približne 180 miliárd EUR ročne. Práve preto Komisia na základe odporúčaní, ktoré vytýčila expertná skupina na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie, predstavuje plán na podporu úlohy financovania pri dosahovaní dobre fungujúcej ekonomiky, ktorá zároveň plní environmentálne a sociálne ciele.

Predstavený akčný plán o udržateľnom financovaní tvorí súčasť úsilia v oblasti únie kapitálových trhov, ktorého cieľom je prepojiť financovanie s konkrétnymi potrebami európskeho hospodárstva v prospech našej planéty a spoločnosti. Plán je zároveň jedným z kľúčových krokov smerom k vykonaniu historickej Parížskej dohody a programu trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Prechod na ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo je dobrým krokom pre nové pracovné miesta, dobrou voľbou pre ľudí a dobrým rozhodnutím pre planétu. Dnes sa snažíme zabezpečiť, aby finančný systém prispel k tomuto cieľu. Naše návrhy umožnia investorom i jednotlivým občanom prijať to správne rozhodnutie, aby sa ich peniaze používali zodpovednejším spôsobom a aby podporili udržateľnosť.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Čerpajúc inšpiráciu z práce expertnej skupiny na vysokej úrovni predkladáme naše plány ďalekosiahlej reformy, ktorá by sa mohla stať globálnym meradlom udržateľného financovania. Chýbajúce financie v objeme 180 miliárd EUR ročne, ktoré sú potrebné na dosiahnutie našich klimatických a energetických cieľov, môžeme získať len s pomocou finančného sektora. Pomôžeme tým podporiť udržateľnú budúcnosť pre nadchádzajúce generácie.“

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť dodal: „EÚ už teraz vďaka úsiliu Európskeho fondu pre strategické investície figuruje na čele pomyselného rebríčka v oblasti investovania do efektívneho využívania zdrojov a sociálnej infraštruktúry. Najmenej 40 % investícií EFSI, ktoré smerujú do infraštruktúry, bude presmerovaných na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody v oblasti boja proti zmene klímy. Na to, aby sme pre súkromných investorov dokázali vytvoriť podmienky na udržateľné investovanie, je zároveň nevyhnutné realizovať prechod na čistejšie obehové hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodáva: „Globálne investície sú kľúčom k úspechu v boji proti zmene klímy, pričom do riešení, akým sú napríklad obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť, už boli investované bilióny eur. Parížska dohoda je obrovskou investičnou príležitosťou – ako ju však realizovať? Akčný plán pomôže finančnému sektoru Európy dosiahnuť pozíciu celosvetovo vedúcej destinácie, do ktorej by následne mali smerovať investície v oblasti ekologických technológií.“

Kľúčové prvky akčného plánu

Pred rokom Komisia vymenovala expertnú skupinu na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie, ktorej úlohou je vypracovať komplexný súbor odporúčaní pre finančný sektor týkajúcich sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia, inšpirovaná záverečnou správou tejto skupiny, navrhuje stratégiu EÚ pre udržateľné financovanie, v ktorej vytýčila plán ďalšieho úsilia a nadchádzajúcich opatrení, ktoré zahŕňajú všetkých relevantných aktérov finančného systému. Patrí sem:

  • Vytvorenie spoločného jazyka pre oblasť udržateľného financovania, t. j. zjednoteného systému EÚ pre klasifikáciu – alebo taxonómiu –, aby sa zadefinovalo, čo je udržateľné, a aby sa identifikovali oblasti, v ktorých sa udržateľnými investíciami môže dosiahnuť najväčší vplyv.
  • Vytvorenie značiek EÚ pre ekologické finančné produkty na základe tohto klasifikačného systému EÚ: to umožní investorom ľahko identifikovať investície, ktoré spĺňajú ekologické, resp. nízkouhlíkové kritériá.
  • Objasnenie povinnosti správcov aktív a inštitucionálnych investorov spočívajúcej v tom, že tieto subjekty musia v investičnom procese zohľadňovať aspekty udržateľnosti a presadzovať požiadavky na zverejňovanie.
  • Požiadavka, aby poisťovne a investičné spoločnosti klientom poskytovali poradenstvo na základe ich preferencií v oblasti udržateľnosti.
  • Začlenenie aspektu udržateľnosti do prudenciálnych požiadaviek: banky a poisťovne sú dôležitým zdrojom externého financovania pre európske hospodárstvo. Komisia preskúma, či je možné pri udržateľných investíciách prekalibrovať kapitálové požiadavky pre banky (takzvaný ekologický podporný faktor), keď je to opodstatnené z hľadiska rizika, pričom zároveň zabezpečí, aby bola chránená finančná stabilita.
  • Zlepšenie transparentnosti podnikového výkazníctva: navrhujeme zrevidovať usmernenia o nefinančných informáciách, aby boli uvedené do väčšieho súladu s odporúčaniami pracovnej skupiny, ktorá pôsobí v rámci Rady pre finančnú stabilitu, zaoberajúcej sa zverejneniami finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD).
Viac..  ECB varuje pred hrozbami pre finančnú stabilitu

Súvislosti

Keď Európska únia a vlády krajín na celom svete prijali Parížsku dohodu o zmene klímy a Agendu 2030 OSN pre udržateľný rozvoj, zaviazali sa dosiahnuť cieľ, ktorým je udržateľnejšie hospodárstvo a spoločnosť. EÚ v tejto oblasti už teraz napreduje vďaka prijatiu rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, energetickej únie, akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vykonávania Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v EÚ.

Ak chce spoločnosť dosiahnuť udržateľnejší rast, každý jej člen musí priložiť ruku k dielu. Finančný systém nie je výnimkou. Presmerovanie súkromného kapitálu do udržateľnejších investícií si vyžaduje komplexne premyslieť to, ako náš finančný systém funguje. Je to nevyhnutné, ak má EÚ dosiahnuť udržateľnejší hospodársky rast, zabezpečiť stabilitu finančného systému a podporiť transparentnosť a dlhodobé vyhliadky hospodárstva. Takéto zmýšľanie je zároveň stredobodom európskeho projektu únie kapitálových trhov.

Expertnú skupinu na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie Komisia zriadila v roku 2016. Tvorilo ju 20 skúsených odborníkov z občianskej spoločnosti, finančného sektora a akademickej obce, ako aj pozorovatelia z európskych a medzinárodných inštitúcií. Svoju záverečnú správu skupina uverejnila v januári 2018. Prezentovala v nej osem prioritných opatrení, o ktorých sa domnievala, že by mali byť nevyhnutnou súčasťou akýchkoľvek zmysluplných krokov v oblasti udržateľného financovania. Prezentovaný akčný plán je postavený na odporúčaniach tejto expertnej skupiny na vysokej úrovni.

Práce na viacerých kľúčových odporúčaniach uvedených v správe boli predmetom priebežnej správy skupiny z 13. júla 2017. V reakcii na ňu Komisia už navrhla zahrnúť do mandátov európskych orgánov dohľadu aj environmentálne a sociálne otázky a otázky správy a riadenia (faktory ESG). Komisia zároveň uskutočnila verejné konzultácie týkajúce sa povinností inštitucionálnych investorov a správcov aktív v súvislosti s problematikou udržateľnosti.

Komisia 22. marca 2018 organizuje konferenciu na vysokej úrovni, na ktorej sa bude diskutovať o predstavenom akčnom pláne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices