zeny, postavenie zien
lustračné PHOTO: © European Union.

Takmer polovica Európanov si myslí, že ženy by sa mali starať o domácnosť a o rodinu

Komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydáva správu z roku 2018 o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá správu o ženách v oblasti technológií. Náš cieľ sme ešte nedosiahli.

Komisia pracuje na tom, aby dosiahla zmenu. Predložila návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre pracujúce rodiny, akčný plán na boj proti rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a financovaním opatrení na zvyšovanie povedomia vyzvala na ukončenie násilia páchaného na ženách.

Zo správy o rodovej rovnosti z roku 2018 vyplýva, že v určitých oblastiach sa pokrok ešte nedosiahol: ženy aj naďalej vykonávajú väčšinu opatrovateľských povinností v rodine, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov už roky stagnuje na úrovni 16 % a násilie páchané na ženách naďalej zostáva problémom.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans dnes v tejto súvislosti uviedol: „Otázka rodovej rovnosti je jednou z priorít programu, ale pokrok pri jej uskutočňovaní je stále pomalý. Aby sme pre ženy dosiahli skutočné zmeny, musíme poznatky a úmysly premeniť na skutky. Znamená to prijať nové právne predpisy, ktoré Komisia navrhla v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pripojiť sa k Istanbulskému dohovoru a realizovať opatrenia, ktoré sme už prijali na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a boj proti násiliu páchanému na ženách.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Rodová rovnosť sa netýka len žien. Ide o našu spoločnosť, naše hospodárstvo a našu demografiu. Chceme zaručiť, aby ženy boli pred zákonom skutočne rovnoprávne s mužmi. Budeme tiež pokračovať v práci s cieľom posilniť postavenie žien, aby mohli sami rozhodovať, pokiaľ ide o ich kariéru a ich rodiny.“

Komisárka EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: „Budúcnosť Európy bude digitálna a je v našich rukách tak, aby bola inkluzívna. Ženy a dievčatá nemožno z digitálnej transformácie nášho hospodárstva a našej spoločnosti vynechať. Cieľom našej iniciatívy „Ženy v digitálnej agende“ bude dať ženám a dievčatám nové možnosti, posilniť ich, povzbudiť a motivovať k tomu, aby preklenuli rodovú priepasť.“

V správe sa poukazuje na to, že ženy stále čelia problémom v rôznych oblastiach:

  • Hoci majú európske ženy lepšie vzdelanie ako muži (v roku 2016 malo vysokoškolské vzdelanie 44 % žien vo veku 30 – 34 rokov v porovnaní s 34 % mužov), v rozhodovacích pozíciách v spoločnostiach sú naďalej zväčša nedostatočne zastúpené a ešte stále zarábajú v priemere v celej EÚ o 16 % menej ako muži.
  • Aj v politike sú ženy nedostatočne zastúpené. V šiestich krajinách (Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko a Malta) predstavujú ženy menej než 20 % členov parlamentu.
  • Rodový rozdiel v zamestnanosti v posledných rokoch stagnuje na úrovni okolo 11 percentuálnych bodov. Nebol zaznamenaný žiadny pozoruhodný pokrok menej úspešných členských štátov v približovaní sa úspešnejším členským štátom.
  • V priemere 44 % Európanov si myslí, že ženy by sa mali starať o domácnosť a o rodinu. V jednej tretine členských štátov EÚ zastáva tento názor najmenej 70 % obyvateľov.
  • Násilie je naďalej príliš rozšírené: každá tretia žena v Európe už od svojich 15 rokov zažila fyzické či sexuálne násilie. Takisto 55 % žien v EÚ čelilo sexuálnemu obťažovaniu.
Viac..  L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Posilnenie postavenia žien v digitálnom veku

Technologický sektor do roku 2020 vytvorí 500 000 nových pracovných miest. Žiaľ môže sa stať, že európske ženy tieto príležitosti nevyužijú, čo bude na škodu aj pre európske hospodárstvo. Účasť žien v oblasti informačných a komunikačných technológií a v digitálnom sektore sa v posledných rokoch výrazne nezvýšila. Komisia dnes uverejnila ďalšiu štúdiu o postavení žien v digitálnom veku, z ktorej vyplýva, že väčší počet žien na digitálnych pracovných miestach by mohol posilniť HDP v EÚ o16 miliárd EUR ročne. Ženy však predstavujú iba 24,9 % absolventov technicky zameraných vysokých škôl. Pokiaľ ide o podnikanie v oblasti technológií, majú začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy, väčšiu šancu na úspech, avšak štúdia ukazuje, že len 14,8 % začínajúcich podnikov zakladajú ženy.

Aby sa zvýšila účasť žien v digitálnom sektore, komisárka Gabrielová dnes vytýčila plány, ktoré propagujú ženské vzory v odvetví informačných technológií, odstraňujú stereotypy, presadzujú a podporujú digitálne zručnosti a vzdelanie a presadzujú viac žien medzi podnikateľmi. Iniciatíva pre ženy v digitálnom odvetí bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.

Súvislosti

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie, ktorá bola zakotvená v zmluve od samého začiatku, keďže Rímska zmluva obsahovala ustanovenie o rovnakej odmene za rovnakú prácu.

Činnosť Komisie v oblasti politiky rodovej rovnosti je založená na dokumente „Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, ktorý sa zameriava na päť prioritných oblastí:

  • zvýšenie účasti žien na trhu práce a rovnaká ekonomická nezávislosť žien a mužov;
  • zmenšenie rodových rozdielov v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch, a v dôsledku toho boj proti chudobe žien;
  • podpora rovnosti žien a mužov pri prijímaní rozhodnutí;
  • boj proti rodovo motivovanému násiliu a ochrana a podpora obetí; ako aj
  • podpora rodovej rovnosti a práv žien na celom svete. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices