Dombrovskis, Katainen
Eurokomisári Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

EÚ chce vytvoriť finančný trh s vyššou mierou hospodárskej súťaže a inovácie

Európska komisia prezentuje akčný plán venovaný možnostiam využitia príležitostí, ktoré ponúkajú inovácie v oblasti finančných služieb poskytovaných prostredníctvom technológií.

Európa by sa mala stať globálnym centrom finančných technológií (FinTech), kde podniky a investori z EÚ môžu čo najlepšie využívať výhody, ktoré ponúka jednotný trh v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví. Ako prvý významný výstup Komisia tiež predkladá nové pravidlá, ktoré pomôžu platformám kolektívneho financovania rásť v rámci jednotného trhu EÚ.

V predloženom akčnom pláne sa počíta s tým, že sa finančnému sektoru umožní využívať rýchly pokrok v oblasti nových technológií, ako sú napríklad blockchain, umelá inteligencia a cloudové služby. Zároveň má zabezpečiť, aby trhy boli bezpečnejšie a umožňovali jednoduchší prístup pre nových aktérov. Bude to prínosom pre spotrebiteľov, investorov, banky a nových aktérov na trhu. Komisia okrem toho navrhuje celoeurópsku značku pre platformy, aby platforma, ktorá má licenciu v jednej krajine, mohla pôsobiť v celej EÚ.

Akčný plán je súčasťou úsilia Komisie o vytvorenie únie kapitálových trhov (CMU) a skutočného jednotného trhu s finančnými službami pre spotrebiteľov. Je tiež súčasťou snáh o vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Cieľom Komisie je nastaviť právne predpisy EÚ na budúcnosť, aby sledovali rýchly technologický rozvoj.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Na to, aby sa európske inovatívne spoločnosti mohli zapojiť do globálnej súťaže, potrebujú prístup ku kapitálu, priestor pre inovácie a rast. Tento zámer je základom nášho akčného plánu pre finančné technológie. Licencia EÚ na poskytovanie kolektívneho financovania by pomohla rozmachu platforiem kolektívneho financovania v Európe. Pomôže im vyrovnať sa investorom a spoločnostiam z celej EÚ. Podnikom a podnikateľom sa poskytne viac príležitostí ponúkať svoje nápady v rámci širšej základne investorov.“

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: Nové technológie menia finančné odvetvie. Revolučným spôsobom menia prístup ľudí k finančným službám. Alternatívne zdroje financovania ako kolektívne financovanie alebo partnerské poskytovanie úverov priamo spájajú úspory s investíciami. Vďaka nim je trh prístupnejší pre inovatívnych podnikateľov, začínajúce podniky a malé podniky. Tento cieľ je jedným zo základných prvkov únie kapitálových trhov.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: Digitálne technológie majú vplyv na naše hospodárstvo ako celok – občanov aj podniky. Technológie ako blockchain môžu priniesť ďalekosiahle zmeny v poskytovaní finančných služieb aj v iných oblastiach. Musíme vytvoriť rámec, ktorý umožní rozmach inovácií, riadenie rizík a ochranu spotrebiteľov.“ 

Akčný plán pre finančné technológie: 

Finančný sektor je najväčším používateľom digitálnych technológií a je významnou hybnou silou v digitálnej transformácii hospodárstva. V predloženom akčnom pláne sa stanovuje 23 krokov, ktorými by sa umožnil rozmach inovačných obchodných modelov, podpora šírenia nových technológií, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a integrity finančného systému. Sú medzi nimi tieto aktivity:

  • Komisia vytvorí Laboratórium EÚ v oblasti finančných technológií, v ktorom sa budú európske a vnútroštátne orgány stretávať s poskytovateľmi technológií v neutrálnom a nekomerčnom priestore.
  • Komisia už vytvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu. Neskôr v roku 2018 bude informovať o výzvach a možnostiach kryptoaktív. Pracuje na komplexnej stratégii pre technológiu distribuovanej databázy transakcií a blockchain, ktorá sa týka všetkých odvetví hospodárstva. Distribuovaná databáza transakcií je informačná databáza, ktorá je spoločná pre celú sieť. Najznámejším druhom distribuovanej databázy transakcií je blockchain.
  • Komisia uskutoční konzultáciu na tému, ako najlepšie podporiť digitalizáciu informácií zverejnených kótovanými spoločnosťami v Európe, a to aj prostredníctvom využitia inovačných technológií na prepojenie národných databáz. Investori tak získajú oveľa ľahší prístup ku kľúčovým informáciám, aby mohli prijímať informované investičné rozhodnutia.
  • Komisia bude organizovať pracovné semináre s cieľom zlepšiť výmenu informácií, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť.
  • Komisia predloží plán s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa tzv. experimentálnych regulačných prostredí (regulatory sandboxes), ktorý vychádza z usmernenia európskych orgánov dohľadu. Experimentálne regulačné prostredie je rámec vytvorený regulačnými orgánmi umožňujúci začínajúcim podnikom v oblasti finančných technológií a iným inovátorom realizovať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod dohľadom regulačného orgánu. Experimentálne regulačné prostredia získavajú popularitu, najmä na rozvinutejších finančných trhoch.
Viac..  EK víta dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti

Nariadenie o kolektívnom financovaní:

Kolektívne financovanie umožňuje lepší prístup k financovaniu, a to najmä pre začínajúce podniky a iné malé podniky. Začínajúci podnik môže svoj projekt prezentovať na internetovej platforme a požiadať o podporu vo forme úveru (partnerské poskytovanie úverov) alebo vlastného kapitálu. Investori získajú zo svojich investícií finančný výnos. V súčasnosti je pre mnohé platformy ťažké expandovať do iných krajín EÚ. Práve preto je kolektívne financovanie v EÚ v porovnaní s ostatnými veľkými svetovými ekonomikami menej rozvinuté, a trh EÚ je fragmentovaný. Jednou z najväčších prekážok je absencia spoločných pravidiel v celej EÚ. Táto situácia značne zvyšuje náklady na dodržiavanie predpisov a prevádzkové náklady a bráni platformám kolektívneho financovania v expanzii do zahraničia.

Návrh týmto platformám uľahčí ponúkanie ich služieb v celej EÚ a podnikom, ktoré potrebujú finančné prostriedky, zlepší prístup k tejto inovatívnej forme financovania. Navrhované nariadenie po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní platformám požiadať o značku EÚ na základe jednotného súboru pravidiel. Táto značka im umožní ponúkať služby v celej EÚ. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu.

Súvislosti

V strednodobom preskúmaní akčného plánu pre úniu kapitálových trhov z júna 2017 sa zdôraznil potenciál finančných technológií zmeniť kapitálové trhy príchodom nových aktérov a efektívnejších riešení, posilnením hospodárskej súťaže a znížením nákladov podnikov a investorov. Uvádza sa v ňom, že Komisia vytvorí komplexný prístup s cieľom umožniť využívanie finančných technológií a s cieľom prehĺbiť a rozšíriť kapitálové trhy EÚ zapojením potenciálu digitalizácie.

Na účely prípravy akčného plánu pre finančné technológie Komisia vykonala v marci 2017 verejnú konzultáciu, aby zhromaždila názory zainteresovaných strán o dosahu nových technológií na finančné služby. V rámci verejnej konzultácie mnoho respondentov zdôraznilo, že finančné technológie a technologické inovácie vo všeobecnosti boli hnacou silou rozvoja finančného sektora. Priniesli obrovské príležitosti, pokiaľ ide o prístup k financovaniu, prevádzkovú efektívnosť, úspory nákladov a hospodársku súťaž.

Podnety k návrhu o kolektívnom financovaní sa zbierali počas prípravnej fázy, ktorá zahŕňala najmä vykonávanie akčného plánu pre úniu kapitálových trhov z roku 2015, verejnú konzultáciu o strednodobom preskúmaní akčného plánu pre úniu kapitálových trhov a konzultáciu o finančných technológiách z marca 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices