dombrovskis, thyssen, moscovici
Eurokomisári Valdis Dombrovskis, Marianne Thyssen a Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Európska komisia zverejnila hodnotiace správy členských krajín EÚ

Európska komisia uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch, v ktorej je zahrnutý aj pokrok dosiahnutý pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny a posúdenie možných nerovnováh.

Európske hospodárstvo rýchlo expanduje a ruka v ruke s pozitívnym hospodárskym výhľadom idú aj zlepšená situácia na trhu práce a sociálne podmienky. Tento stav je odzrkadlením reforiem, ktoré v posledných rokoch prebehli v členských štátoch, a poskytuje príležitosť na ďalšie posilnenie odolnosti hospodárstva EÚ a spoločností v nej. Z oživenia však nemajú rovnaký úžitok všetci členovia našej spoločnosti a v niektorých členských štátoch rast a konvergenciu brzdia štrukturálne nedostatky. Práve preto by krajiny EÚ mali aktuálnu dynamiku využiť na ďalšie posilňovanie svojich hospodárskych základov.

27 správ o jednotlivých krajinách (všetky krajiny okrem Grécka, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav) obsahuje ročnú analýzu útvarov Komisie zameriavajúcu sa na hospodársku a sociálnu situáciu členských štátov, pričom posudzuje sa aj pokrok dosiahnutý v priebehu rokov pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Táto analýza vychádza z intenzívneho dialógu, ktorý na technickej a politickej úrovni prebieha s členskými štátmi i so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach v rámci európskeho semestra koordinácie politík.

V prípade 12 členských štátov, ktoré boli minulý rok v novembri vybraté na hĺbkové preskúmanie, správa o krajine obsahuje aj posúdenie možných makroekonomických nerovnováh, pričom v balíku správ sa nachádza aj aktualizovaná kategorizácia krajín, na ktoré sa vzťahuje tzv. postup pri makroekonomickej nerovnováhe.

V správach o krajinách sa po prvýkrát kladie osobitný dôraz na začlenenie priorít Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré boli proklamované v novembri 2017, do hlavného politického prúdu. Osobitná pozornosť sa tento rok venuje analýze výziev v oblasti pracovných zručností a tomu, ako na vnútroštátnej úrovni fungujú záchranné sociálne siete. Údaje zo sociálneho prehľadu boli použité aj na sledovanie výsledkov v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie.

Tento balík európskeho semestra zo zimy 2018 nasleduje po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu 2018 a odporúčania o hospodárskej politike eurozóny, v ktorých boli určené európske priority na nasledujúci rok. Pozornosť sa presúva na vnútroštátny rozmer európskeho semestra a správa o krajine poskytuje členským štátom základ na to, aby do polovice apríla vypracovali svoje každoročné národné programy. Spolu so správami o krajinách budú národné programy pre Komisiu základom, pomocou ktorého v máji vypracuje návrhy znenia ďalšieho kola odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: Charakteristickou črtou silnej ekonomiky je to, že priebežne odstraňuje svoje nedostatky – a to aj vtedy, keď sa jej aktuálne darí. Práve toto by malo byť našou stratégiou na úrovni EÚ i v jednotlivých členských štátoch teraz, keď hospodárstvo Európy rastie najrýchlejším tempom za posledné desaťročie.“

Komisár Pierre Moscovici, zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, povedal: „Jedenásť krajín EÚ stále zažíva makroekonomické nerovnováhy, vzhľadom na čo sú v prípade hospodárskych otrasov zraniteľné. Európska komisia konštatuje, že tieto nerovnováhy sa vďaka priebežným reformám a hospodárskemu oživeniu odstraňujú, a Európa je tým pádom silnejšia. To je dobrá správa! Počet krajín, na ktoré sa vzťahuje tento postup, od krízy priebežne klesá a oceňujeme pokrok dosiahnutý v Bulharsku, Francúzsku, Portugalsku a Slovinsku pozitívnou zmenou ich zaradenia. Vo všetkých krajinách však treba vyvinúť ďalšie úsilie. Pre milióny Európanov je každodenný život naďalej trápením, a práve preto sa všetky vlády musia ešte viac snažiť odstraňovať nerovnosť, nezamestnanosť a neistotu týkajúcu sa pracovných miest.“

Komisárka Marianne Thyssenová, zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Keď sme proklamovali Európsky pilier sociálnych práv, urobili sme z investícií do zručností, znižovania nerovnosti, sociálnej spravodlivosti a inkluzívneho rastu prioritu číslo jedna. Teraz je našou povinnosťou sledovať výsledky členských štátov v oblasti zásad a práv, ktoré figurujú v tomto pilieri, aby sme ich pretavili aj do reality.“

Pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny

Ako každý rok, aj tento rok sa v správach o jednotlivých krajinách posudzuje pokrok členských štátov pri odstraňovaní hlavných ekonomických a sociálnych problémov a pri plnení minulých odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Ak sa pozrieme na kumulatívny pokrok v priebehu rokov, členské štáty dosiahli aspoň „určitý pokrok“ pri plnení viac než dvoch tretín všetkých odporúčaní.

Vykonávanie reforiem v niektorých kľúčových oblastiach bolo výrazné. Od začiatku európskeho semestra v roku 2011 dosiahli členské štáty najväčší pokrok v oblasti finančných služieb, fiškálnej politiky a fiškálneho riadenia. Značný pokrok sa dosiahol aj v oblasti zlepšovania prístupu k financovaniu, právnych predpisov na ochranu zamestnanosti a rámcov pre pracovné zmluvy. Vo všetkých správach o krajine sú obsiahnuté aj najvýznamnejšie politické úspechy daného členského štátu.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Komisia prijala aj pracovný program na rok 2018 pre program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), ktorý členským štátom poskytne podporu pri realizácii reforiem, a to najmä tých, ktoré boli v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny označené za prioritné.
V roku 2018 bude v 24 členských štátoch podporených viac než 140 projektov.

Riešenie makroekonomických nerovnováh

Komisia v novembri minulého roka začala hĺbkové preskúmania v prípade 12 členských štátov s cieľom zistiť, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy, a posúdiť ich závažnosť. Vo všetkých 12 členských štátoch, ktoré boli tento rok predmetom hĺbkového preskúmania, boli minulý rok zistené nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy. Komisia aktuálne skonštatovala, že 11 z celkovo 12 preskúmaných členských štátov zažíva buď nerovnováhy (8 krajín) alebo nadmerné nerovnováhy (3 krajiny). Tu je zhrnutie výsledkov hĺbkových preskúmaní:

  • Chorvátsko, Cyprus a Taliansko zažívajú nadmerné makroekonomické nerovnováhy.
  • Ekonomické nerovnováhy zažívajú Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko. V prípade Bulharska, Francúzska a Portugalska došlo oproti minulému roku k zníženiu závažnosti z nadmerných nerovnováh na nerovnováhy.
  • Slovinsko už nezažíva ekonomické nerovnováhy.

V prípade Bulharska a Portugalska Komisia zdôraznila, že na dosiahnutie udržateľnej nápravy nerovnováh je nutné ďalšie úsilie.

Európsky pilier sociálnych práv

Tento rok došlo k ďalšiemu obohateniu sociálneho rozmeru európskeho semestra, keď boli do hlavného prúdu politiky začlenené priority Európskeho piliera sociálnych práv. V správach o krajinách sa využívajú aj údaje zhromaždené v rámci sociálneho prehľadu, ktorých cieľom je monitorovať oblasť zamestnanosti a sociálnej situácie. Situácia a priority jednotlivých krajín sa prirodzene značne líšia a v analýze sa táto rozmanitosť berie do úvahy. Medzi oblasti, ktoré v niektorých členských štátoch vyvolávajú značné obavy, patrí poskytovanie primeraných zručností, pretrvávajúce rozdiely v zamestnanosti žien a mužov, vysoká segmentácia pracovného trhu a riziko chudoby zamestnaných osôb, nízky vplyv sociálnych transferov na znižovanie chudoby, pomalý rast miezd a neúčinný sociálny dialóg.

Ďalšie kroky

Správy o jednotlivých krajinách obsahujú posúdenie, ku ktorému Komisia dospela v súvislosti so situáciou každého členského štátu, ako aj základ pre zapojenie všetkých zainteresovaných strán. Očakáva sa, že o týchto správach i o výsledkoch hĺbkových preskúmaní sa bude diskutovať v Rade. Komisia príslušné správy prediskutuje v rámci dvojstranných stretnutí s členskými štátmi. Podpredsedovia Komisie a komisári navštívia členské štáty, aby sa stretli s predstaviteľmi vlád, národných parlamentov, so sociálnymi partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami, s ktorými prediskutujú zistenia uvedené v týchto správach.

Členské štáty majú v ďalšom kroku do polovice apríla predložiť vo svojich národných programoch reforiem a/alebo programoch stability, resp. konvergenčných programoch svoje priority ekonomickej a sociálnej politiky (pričom uvedú rozpočtové priority) v nadväznosti na identifikované výzvy, pričom zohľadnia aj priority uvedené v ročnom prieskume rastu 2018 a odporúčanie týkajúce sa hospodárskej politiky eurozóny. Komisia odporúča, aby sa tieto programy vypracúvali s podporou národných parlamentov a prípadne aj všetkých kľúčových zainteresovaných strán, akými sú sociálni partneri, regionálne a miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti.

V máji Komisia navrhne nový súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Súvislosti

Zimný balík dokumentov je súčasťou ročného cyklu koordinácie politík na úrovni EÚ nazvaného európsky semester. Nasleduje po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu 2018 a odporúčania pre eurozónu, v ktorých sú uvedené priority na európskej úrovni na nasledujúci rok. Pozornosť sa teraz presúva na vnútroštátny rozmer európskeho semestra.

Vychádza z najnovších údajov pochádzajúcich z priebežnej hospodárskej prognózy Komisie zo zimy 2018 a využíva analýzy a odporúčania vydané v rámci jesenného balíka európskeho semestra 2017. V správach o krajinách sa uvádza základ, v súlade s ktorým majú členské štáty následne do polovice apríla vypracovať svoje národné programy, ako aj základ pre nadchádzajúce odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny neskôr na jar.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices