europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Rozpočet EÚ po roku 2020: Europarlament hľadá nové zdroje potrebné po brexite

Európsky parlament načrtol svoju víziu pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý by mal financovať nové priority Únie a nájsť zdroje na zaplátanie rozpočtovej diery po brexite.

Poslanci v tejto súvislosti prijali dve nelegislatívne uznesenia, ktoré sa týkajú výdavkovej a príjmovej stránky Viacročného finančného rámca (VFR) Únie od roku 2021.

Financovanie nových výziev

Budúci VFR by mal podľa poslancov zabezpečiť dostatočné rozpočtové prostriedky na financovanie všetkých politických priorít, vrátane nových výziev, ktorým čelia všetky členské štáty – napríklad v oblasti migrácie, obrany, bezpečnosti či klimatických zmien. Parlament v snahe zabezpečiť financovanie nových priorít pri zachovaní podpory pre poľnohospodárov a chudobnejšie regióny presadzuje zvýšenie stropu rozpočtových výdavkov z 1,0% na 1,3% hrubého národného dôchodku (HND) EÚ.

Medzi kľúčové návrhy EP patrí poskytnutie väčšieho objemu prostriedkov na financovanie výskumu, programu Erasmus+, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), malých a stredných podnikov a investícií do infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Poslanci v schválenom texte varujú, že bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti vlastných zdrojov financovania Únie, teda príjmov, sa nedosiahne žiadna dohoda o VFR, teda výdavkoch. Výdavková a príjmová časť rozpočtu tvorí podľa poslancov jeden celok a musí sa dohodnúť naraz.

Zníženie priamych príspevkov členských štátov

Parlament v druhom uznesení, ktoré nadväzuje na správu Skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, vyzval na zachovanie existujúcich vlastných príjmov Únie a postupné zavádzanie nových, medzi ktoré by mohli patriť napríklad daň z finančných transakcií, podiel na dani z príjmov právnických osôb či na zdanení spoločností v digitálnom sektore, ako aj environmentálne dane.

Nové vlastné zdroje financovanie EÚ by mali viesť k:

• výraznému zníženiu príspevkov členských štátov na základe HND do rozpočtu EÚ – ideálne až o 40 % – čím by sa dosiahli značné úspory v rozpočtoch členských štátov,
• zrušeniu všetkých rabatov, zvýhodnení a korekcií, z ktorých profitujú iba niektoré členské štáty,
• preklenutiu rozpočtového deficitu po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bez zvýšenia celkového daňového zaťaženia občanov EÚ.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výsledky hlasovania

Uznesenie o VFR po roku 2020, ktoré vypracovali spravodajca Jan Olbrycht (EPP, PL) a spravodajkyňa Isabelle Thomas (S&D, FR), bolo v pléne schválené pomerom hlasov 458 (za): 177 (proti): 62 (zdržalo sa hlasovania).

Uznesenie k reforme systému vlastných zdrojov EÚ, ktorého spravodajcami sú Gérard Deprez (ALDE, BE) a Janusz Lewandowski (EPP, PL), plénum podporilo pomerom hlasov 442 (za): 166 (proti): 88 (zdržalo sa hlasovania).

Parlament očakáva, že Európska komisia zapracuje jeho stanoviská do svojich návrhov, ktoré by mala zverejniť v máji 2018. Poslanci požadujú, aby sa rozhovory EP, Komisie a Rady o budúcom VFR a o vlastných zdrojoch Únie začali čo najskôr s cieľom dosiahnuť dohodu pred voľbami do EP v roku 2019. Konečnému schváleniu nového nariadenia o VFR musí predchádzať súhlas Európskeho parlamentu.

Súvislosti

• Viac ako 94% prostriedkov EÚ smeruje k občanom, regiónom, obciam, poľnohospodárom a podnikom. Administratívne výdavky EÚ tvoria menej ako 6% rozpočtu Únie, z čoho tvoria platy zamestnancov jej inštitúcií menej ako polovicu. (zdroj: Európska komisia)

• Prieskum Eurobarometer ukázal, že občania od Únie očakávajú konkrétne riešenia. Podľa väčšiny respondentov by Únia mala byť aktívnejšia pri riešení širokej škály problémov od bezpečnosti cez migráciu až po nezamestnanosť (zdroj: Eurobarometer).

O red

Odporúčame pozrieť

peniaze

Rozpočet EÚ na rok 2020: Pozícia Rady bola prijatá s veľkou podporou členských štátov

Rada chce, aby sa rozpočet EÚ naďalej zameriaval na posilňovanie európskeho hospodárstva a zvyšovanie jeho …

Consent choices