vojaci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ predstavuje akčný plán na zlepšovanie vojenskej mobility

Uľahčenie pohybu vojenských jednotiek a techniky má zásadný význam pre bezpečnosť európskych občanov, ako aj pre budovanie účinnejšej, pohotovejšej a koordinovanejšej Únie. Táto myšlienka sa objavila už v spoločnom oznámení o zlepšovaní vojenskej mobility z novembra 2017 a požaduje sa aj v globálnej stratégii EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

V dnešnom akčnom pláne sa identifikuje súbor operačných opatrení na riešenie fyzických, procesných alebo regulačných prekážok, ktoré bránia vojenskej mobilite. Na realizáciu tohto akčného plánu je nevyhnutná úzka spolupráca s členskými štátmi EÚ a so všetkými relevantnými aktérmi.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Podpora mieru a zaručenie bezpečnosti našich občanov sú našimi prioritami. Uľahčením vojenskej mobility v rámci EÚ dokážeme účinnejšie predchádzať krízam, efektívnejšie nasadzovať naše misie a rýchlejšie reagovať na prípadné výzvy. Bude to ďalší krok k prehĺbeniu našej spolupráce na úrovni EÚ, a to aj v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce, ktoré sme nedávno oficiálne spustili, a s našimi partnermi vrátane NATO. Pre nás ako EÚ je spolupráca aj naďalej jediným spôsobom, ako sa v dnešnom svete presadiť.“

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla: „Naším cieľom je lepšie využívať našu dopravnú sieť a zaistiť, aby sa pri plánovaní projektov infraštruktúry zohľadňovali aj vojenské potreby. To znamená efektívnejšie zhodnocovanie verejných prostriedkov a lepšie vybavenú dopravnú sieť, čím sa zabezpečí rýchla a plynulá mobilita na celom kontinente. Je to vec kolektívnej bezpečnosti.“

Akčný plán nadväzuje na plán vojenskej mobility vypracovaný v rámci Európskej obrannej agentúry. Navrhujú sa konkrétne opatrenia v týchto oblastiach:

  • Vojenské požiadavky: Ide o východiskový bod pre účinný a koordinovaný prístup k vojenskej mobilite v celej EÚ. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Vojenský štáb EÚ sformulujú vojenské požiadavky, ktoré odzrkadľujú potreby EÚ a jej členských štátov, vrátane infraštruktúry potrebnej pre vojenskú mobilitu. Rada sa vyzýva, aby do polovice roku 2018 tieto požiadavky zvážila a potvrdila.
  • Dopravná infraštruktúra: Politika v oblasti infraštruktúry vytvára spolu s investíciami príležitosti na väčšiu mieru súčinnosti medzi vojenskými potrebami a potrebami civilného obyvateľstva. Komisia do roku 2019 identifikuje časti transeurópskej dopravnej siete vhodné na vojenské využitie vrátane potrebnej modernizácie existujúcej infraštruktúry (napr. výška alebo nosnosť mostov). Vypracuje sa zoznam prioritných projektov. Možnú dodatočnú finančnú podporu týchto projektov Komisia zohľadní v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci.
  • Regulačné a procesné otázky: Komisia preskúma možnosti zefektívnenia a zjednodušenia colných formalít pre vojenské operácie a posúdi potrebu zosúladiť pravidlá prepravy nebezpečného tovaru vo vojenskej oblasti. Európska obranná agentúra bude zároveň podporovať členské štáty pri vypracúvaní opatrení týkajúcich sa povolení na cezhraničný pohyb.
Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska obranná agentúra budú s členskými štátmi úzko spolupracovať na efektívnom vykonávaní týchto opatrení. Bude sa pritom plne rešpektovať zvrchovanosť územia členských štátov EÚ a ich právomoci v oblasti vnútroštátnych postupov rozhodovania. Takisto sa zabezpečí koordinácia s prácou v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), ako aj v rámci osobitného projekt PESCO o vojenskej mobilite. Bude pokračovať aj spolupráca a konzultácie s NATO v otázkach vojenskej mobility pri vykonávaní spoločného vyhlásenia s cieľom zabezpečiť súdržnosť a súčinnosť.

Ďalšie kroky

Tento akčný plán sa predkladá členským štátom EÚ na zváženie a schválenie. Očakáva sa, že prvé opatrenia sa začnú uskutočňovať v nadchádzajúcich mesiacoch.

Prvá správa o pokroku pri realizácii tohto akčného plánu bude predložená členským štátom do leta 2019.

Súvislosti

Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie 2017 zdôraznil nevyhnutnosť vytvorenia plnohodnotnej európskej obrannej únie do roku 2025.

Európska únia už prijíma potrebné kroky na posilnenie pripravenosti a krízovej pohotovosti, čo si vyžaduje bezproblémový, efektívny a účinný pohyb vojenského personálu a techniky v celej EÚ i mimo nej. Tento akčný plán vychádza z oznámenia „Zlepšovanie vojenskej mobility v Európskej únii“, ktoré bolo prijaté 10. novembra 2017.

Zlepšovanie vojenskej mobility sa stalo aj súčasťou záväzkov PESCO prijatých v decembri 2017 a na projektovej úrovni sa ním zaoberá aj osobitný projekt PESCO. Je to aj významný výstup v rámci spoločného vyhlásenia EÚ – NATO.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices