bezpecnost potravin
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Bezpečnosť potravín: Komisia reaguje na obavy verejnosti

Formou návrhu na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín Komisia reaguje na obavy verejnosti vyjadrené v úspešnej európskej iniciatíve občanov.

Vďaka návrhu, ktorý vychádza aj zo záverov Komisiou podniknutej kontroly vhodnosti všeobecného potravinového práva (z roku 2002, vyžaduje si teda aktualizáciu):

 • získajú občania lepší prístup k informáciám predkladaným Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktoré sa týkajú schválení v súvislosti s agropotravinovým reťazcom,
 • bude môcť Komisia požiadať o realizáciu dodatočných štúdií a
 • do postupov schvaľovania sa budú môcť intenzívnejšie zapojiť vedci z členských štátov.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Dnes sme pripravení odvrátiť obavy občanov s cieľom zvýšiť transparentnosť rozhodovania, ponúknuť lepší prístup k relevantným informáciám a zabezpečiť, aby podstatou rozhodovania v tejto citlivej oblasti bezpečnosti potravín naďalej zostalo dôveryhodné hodnotenie rizika vychádzajúce z vedeckých poznatkov.“

Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis dodal: „Vedecky podložené hodnotenie rizika týkajúce sa bezpečnosti potravín, ktoré sa realizuje v EÚ, je jedným z najprísnejších na svete. V súčasnosti ho ešte viac sprísňujeme prostredníctvom transparentnejších pravidiel a efektívnejšej komunikácie o rizikách v rámci daného procesu. Vďaka tejto reforme získajú občania okamžitý prístup k vedeckým štúdiám, ktoré slúžia na podporu žiadosti o schválenie. Vyzývam členské štáty a Európsky parlament, aby tento návrh urýchlene pretavili do podoby právneho predpisu, vďaka čomu budeme môcť ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu priniesť občanom výsledky.“

Komisia navrhuje cielenú revíziu nariadenia o všeobecnom potravinovom práve spolu s revíziou ôsmich sektorových právnych predpisov s cieľom zosúladiť ich so všeobecnými pravidlami a posilniť transparentnosť v súvislosti s GMO, kŕmnymi doplnkovými látkami, dymovými arómami, materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami, prídavnými látkami v potravinách, potravinárskymi enzýmami a arómami, prípravkami na ochranu rastlín a novými potravinami.

Hlavné prvky návrhu:

 • zvýšiť transparentnosť tým, že sa občanom umožní automatický a okamžitý prístup k všetkým informáciám týkajúcim sa bezpečnosti, ktoré predložili priemyselné subjekty v rámci procesu hodnotenia rizika;
 • vytvoriť spoločný európsky register zadaných štúdií s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti žiadajúce o povolenie predkladali všetky relevantné informácie a zverejňovali informácie vyplývajúce z nepriaznivých štúdií;
 • umožniť, aby mohol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na žiadosť Komisie vyžadovať doplnkové štúdie financované z rozpočtu EÚ;
 • žiadať o konzultácie so zainteresovanými stranami a verejnosťou v súvislosti so štúdiami, ktoré predložili priemyselné subjekty na podporu žiadostí o povolenie výrobku;
 • zvýšiť zapojenie členských štátov v rámci štruktúry riadenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a jeho vedeckých skupín;
 • skvalitniť oznamovanie rizík občanom a podnikať spoločné opatrenia na posilnenie dôvery spotrebiteľov, a to podporou zvyšovania povedomia a porozumenia verejnosti, zrozumiteľnejším vysvetľovaním vedeckých stanovísk vyjadrených Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a objasňovaním podstaty rozhodnutí o riadení rizika.
Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

Súvislosti

V roku 2002 sa v nariadení o všeobecnom potravinovom práve stanovila zásada analýzy rizika ako všeobecná zásada potravinového práva EÚ. Nariadením sa zriadil systém bezpečnosti potravín EÚ, v ktorom sa striktne rozlišuje medzi zodpovednosťou za hodnotenie rizika (vedecké hľadisko) a riadením rizika (politické hľadisko). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol zriadený ako nezávislá agentúra EÚ zodpovedná za vedecké poradenstvo k rizikám spojeným s agropotravinovým reťazcom.

Výsledky kontroly vhodnosti všeobecného potravinového práva uverejnené začiatkom tohto roka potvrdili, že daný právny predpis spĺňa svoje hlavné ciele – zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a hladkého fungovania vnútorného trhu. Vďaka prístupu k potravinovému právu EÚ založenému na riziku sa predovšetkým zvýšila celková úroveň ochrany pred možnými rizikami v oblasti bezpečnosti potravín. Z kontroly vhodnosti však vyplynuli obavy občanov týkajúce sa transparentnosti vedeckých štúdií a procesu hodnotenia rizík v agropotravinovom reťazci.

Dňa 6. októbra 2017 bola Komisii predložená európska iniciatíva občanov s názvom „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“, ktorej vyjadrilo podporu 1 070 865 Európanov. Jednou z požiadaviek tejto iniciatívy bolo zvýšiť transparentnosť vedeckých štúdií predkladaných Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a zlepšiť zadávanie štúdií zo strany verejných orgánov. Komisia zverejnila svoju reakciu na túto iniciatívu 12. decembra 2017. Každej zo štyroch úspešných iniciatív sa doteraz podarilo vyzbierať vyše milióna podpisov a v prípade troch z nich Komisia podnikla následné opatrenia.

Ďalšie kroky

 • Legislatívne návrhy budú teraz predložené na prijatie Európskemu parlamentu a členským štátom.
 • Komisia sa usiluje o prijatie tohto návrhu ešte v súčasnom legislatívnom období, t. j. do polovice roku 2019, čím sa zabezpečí jeho rýchle vykonávanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices