integracia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Ak sa majú migranti úspešne integrovať, vlády členských štátov musia spolupracovať

Európska komisia a OECD uverejnili správu, v ktorej sa identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na ich riešenie.

Správa opisuje príklady osvedčených postupov z veľkých európskych miest ako Amsterdam, Atény, Berlín, Paríž či Rím a prezentuje 12 kľúčových bodov, aby sa nimi miestni, regionálni a celoštátni tvorcovia politík aj odborníci mohli inšpirovať pri navrhovaní a realizácii miestnych integračných programov. Odporúčania sa zameriavajú na politické odvetvia, ako sú zdravotníctvo, zamestnanosť, bývanie či vzdelávanie, a to od lepšieho zosúlaďovania zručností migrantov s potrebami miestnych trhov práce až po budovanie spoločných areálov na združovanie a zbližovanie komunít.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „V nadväznosti na nárast prílevu utečencov v Európe v rokoch 2015 a 2016 a naše úspešné úsilie o zníženie nových neregulárnych príchodov nastal čas presunúť našu kolektívnu pozornosť smerom k účinnej integrácii migrantov, ktorí sa dostali pod ochranné krídla našej spoločnosti. Je v záujme všetkých, aby sa tým, ktorí majú právo zostať, dostala podpora pri integrácii. To prispeje nielen k sociálnej súdržnosti, ale aj k hospodárskej konkurencieschopnosti.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová povedala: „Migrácia je do veľkej miery miestnou a mestskou realitou. Táto správa predstavuje užitočnú príručku pre verejné opatrenia. Jej cieľom je pomôcť miestnym orgánom uľahčiť úspešnú integráciu cudzincov s podporou z fondov politiky súdržnosti. Očakávam, že práve tá bude v budúcnosti v tomto smere zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu.“

Zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiová sa vyjadrila: „Úsilie o integráciu migrantov by sa malo začať hneď po ich príchode a potom by nemalo ustať. Miestni lídri vedia, kde sú najlepšie príležitosti pre prisťahovalcov a ako migranti môžu prispieť k životu spoločnosti, či už vyplnením medzier na trhu práce alebo spestrením kultúry, ktorá je prínosom pre všetkých obyvateľov. Ak sa majú migranti úspešne integrovať, vlády členských štátov musia spolupracovať s miestnymi lídrami od prvého dňa.“

Správa analyzuje situáciu migrantov v krajinách OECD: skúma, kde sa usadili, aká účinná bola snaha o ich integráciu a akým prekážkam museli čeliť – napríklad v prístupe na miestne trhy práce. Takisto navrhuje riešenia na boj proti fragmentácii v rámci vnútroštátnych integračných politík a podporu lepšej koordinácie na všetkých úrovniach – vnútroštátnej, regionálnej i miestnej. V správe sa zdôrazňuje potreba posilniť monitorovaciu činnosť a konštatuje sa, že to sa dá najlepšie dosiahnuť zapojením mimovládnych organizácií, obchodných partnerov a samotných migrantov vďaka participatívnemu posudzovaniu a prieskumom. V správe sa napokon uvádza, ako pri rozvoji integračných programov lepšie pristupovať k finančným zdrojom vrátane fondov EÚ.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Súvislosti

V roku 2016 sa v členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) natrvalo usadilo vyše päť miliónov ľudí. Hoci integrácia migrantov zostáva v prvom rade zodpovednosťou členských štátov, ide zároveň o jeden z hlavných problémov, ktorými sa budeme musieť zaoberať aj na úrovni Únie. Európske mestá zohrávajú kľúčovú úlohu z hľadiska úspechu integrácie v teréne. Podľa prieskumu Eurobarometra zverejneného v apríli 2018 sa 69 % Európanov domnieva, že integračné opatrenia sú z dlhodobého hľadiska nevyhnutnou investíciou a podobný počet respondentov vníma integráciu ako obojstranný proces pre migrantov aj hostiteľskú spoločnosť.

Táto správa, ktorú dala vypracovať Európska komisia, je súčasťou širšieho úsilia na podporu sociálneho a pracovného začlenenia migrantov do komunít v EÚ. OECD skúmala deväť veľkých európskych miest (Amsterdam, Atény, Barcelona, Berlín, Glasgow, Göteborg, Paríž, Rím a Viedeň) a menšie mesto Altena v Nemecku s cieľom posúdiť, ako účinne sa postavili k tejto výzve – čo sa urobilo, čo sa osvedčilo a čo sa mohlo vylepšiť. Preštudovala aj činnosť ďalších 61 miest a združení miest, ako napríklad Eurocities, a vytvorila databázu o charakteristikách nedávnej migrácie v krajinách OECD na nižšej ako celoštátnej úrovni.

V oznámení z roku 2015 o európskej migračnej agende sa zdôraznilo, že úspech migračnej politiky závisí od účinnej integračnej politiky. EÚ v roku 2016 v rámci akčného plánu o integrácii zaviedla opatrenia, aby motivovala členské štáty a pomohla im podporovať integráciu cudzincov. Jej súčasťou sú osobitné finančné prostriedky a nástroje na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti v jednotlivých členských štátoch. Komisia nedávno predložila súbor nástrojov s cieľom pomôcť krajinám EÚ identifikovať dostupné zdroje EÚ a navrhovať stratégie a projekty na integráciu migrantov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices