Jourova, Timmermans
Eurokomisári Vĕra Jourová a Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Európska komisia posilňuje ochranu oznamovateľov v celej EÚ

Nedávne škandalózne prípady, ako Dieselgate, Panama Papers, LuxLeaks alebo prebiehajúce odhalenia súvisiace so spoločnosťou Cambridge Analytica, ukázali, že oznamovatelia môžu hrať dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezákonných činností, ktoré poškodzujú verejný záujem a blahobyt našich občanov a celej spoločnosti.

Návrh nastaví nové, celoúniové štandardy, a tým zaručí vysokú úroveň ochrany oznamovateľov, ktorí nahlásia porušenie práva EÚ. Na základe nových predpisov vzniknú bezpečné kanály na oznamovanie v rámci organizácie, ako aj na oznamovanie verejným orgánom. Oznamovatelia budú zároveň chránení pred prepustením, degradáciou či inými formami odvetných opatrení. Vnútroštátne orgány budú mať povinnosť informovať občanov a zaškoliť orgány verejnej správy, ako postupovať vo vzťahu k oznamovateľom.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Mnohé z nedávnych škandálov by sa možno nikdy nedostali na verejnosť, keby ľudia zvnútra nenašli odvahu prehovoriť. Tí, čo ju našli, však išli do veľkého rizika. To znamená, že ak budeme lepšie chrániť oznamovateľov, dokážeme ľahšie odhaľovať a potláčať poškodzovanie verejného záujmu, ako sú podvody, korupcia, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov alebo škody na ľudskom zdraví a životnom prostredí. Za to, že niekto urobí správnu vec, nesmie byť trestaný. Dnešný návrh navyše chráni aj tých, ktorí sú zdrojom pre investigatívnych novinárov, a pomáhajú tak brániť slobodu prejavu a slobodu médií v Európe.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: Nové pravidlá na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti výrazne zmenia situáciu. V globalizovanom svete, v ktorom existuje veľké pokušenie zvyšovať si zisky aj na úkor práva, musíme podporovať ľudí, ktorí sú ochotní podstupovať riziká, aby odkryli závažné porušenia legislatívy EÚ. Dlžíme to všetkým čestným ľuďom v Európe.“

Oznamovatelia môžu pomôcť odhaľovať, vyšetrovať a postihovať porušenia práva EÚ. Takisto sú veľmi dôležití v tom, že umožňujú novinárom a slobodným médiám zohrávať kľúčovú úlohu v našich demokraciách. Práve preto oznamovatelia potrebujú riadnu ochranu proti zastrašovaniu a/alebo odvetným opatreniam. Občania, ktorí odkryjú nelegálne činnosti, by za svoje konanie nemali byť trestaní. V skutočnosti však zato mnohí z nich zaplatia svojím miestom, povesťou či dokonca zdravím: až 36 % pracovníkov, ktorí nahlásili neprávosť, následne čelilo odvetným krokom (prieskum Global Business Ethics Survey z roku 2016). Ochrana oznamovateľov takisto pomôže brániť slobodu prejavu a slobodu médií. Má kľúčový význam pre ochranu právneho štátu a demokracie v Európe.

Ochrana pri porušení práva EÚ v mnohých oblastiach

Návrhom sa zaistí celoúniová ochrana pre oznamovateľov porušení európskej legislatívy v týchto oblastiach: verejné obstarávanie; finančné služby, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; bezpečnosť výrobkov; bezpečnosť dopravy; ochrana životného prostredia, jadrová bezpečnosť; bezpečnosť potravín a krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvierat; verejné zdravie; ochrana spotrebiteľa; súkromie, ochrana údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov. Vzťahuje sa aj na porušenia pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, porušenia a zneužívanie pravidiel zdaňovania právnických osôb a poškodenie finančných záujmov EÚ. Komisia privíta, ak členské štáty pôjdu ešte ďalej a nad rámec týchto minimálnych noriem zavedú komplexné rámce na ochranu oznamovateľov, ktoré budú vychádzať z rovnakých zásad.

Jasné mechanizmy a povinnosti zamestnávateľov

Všetky spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov alebo ročný obrat vyšší ako 10 miliónov eur, budú musieť zaviesť interný postup spracúvania informácií od oznamovateľov. Nová právna úprava sa bude týkať aj štátnych a regionálnych orgánov a obcí nad 10 000 obyvateľov.

Viac..  Bezpečnosť na cestách: Europarlament chce nájsť páchateľov priestupkov v zahraničí

Zriadené ochranné mechanizmy budú povinne zahŕňať:

  • jasné oznamovacie kanály vo vnútri organizácie aj navonok, ktoré zaručia dôvernosť;
  • trojstupňový systém oznamovania, čiže:
  • vnútorné oznamovacie kanály;
  • oznamovanie príslušným orgánom – ak vnútorné kanály nefungujú alebo ak dôvodne nemožno očakávať, že by fungovali (napríklad ak by využitie vnútorných kanálov mohlo ohroziť účinnosť vyšetrovacích činností zodpovedných orgánov);
  • verejné/mediálne oznamovanie – ak po oznámení cez iné kanály nedošlo k prijatiu primeraných opatrení alebo ak existuje bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu alebo nezvratné poškodenie;
  • povinnosť orgánov a podnikov poskytovať spätnú väzbu: v prípade oznamovania cez vnútorné kanály budú orgány a podniky musieť do troch mesiacov reagovať na správy oznamovateľov a poskytnúť im následné informácie.
  • zabránenie odvetným opatreniam a účinná ochrana: všetky formy odvetných opatrení sú zakázané a mali by sa sankcionovať. Ak oznamovateľ čelí odvetným opatreniam, mal by mať prístup k bezplatnému poradenstvu a primeraným opravným prostriedkom (napríklad k možnostiam zastaviť obťažovanie na pracovisku alebo zabrániť prepusteniu). Dôkazné bremeno sa v takýchto prípadoch presunie tak, aby daná osoba alebo organizácia museli preukázať, že sa svojím konaním nechcú pomstiť oznamovateľovi. Oznamovatelia budú takisto chránení v súdnych konaniach, predovšetkým tým, že budú oslobodení od zodpovednosti za zverejnenie informácií.

Účinné záruky

Návrh chráni zodpovedných oznamovateľov, ktorí majú úprimnú snahu chrániť verejný záujem. Obsahuje preto záruky, ktoré majú odrádzať od zneužitia oznámení a od oznamovania so zlým úmyslom, a zabrániť neodôvodnenému poškodeniu dobrého mena. Na tých, ktorí budú predmetom správy oznamovateľa, sa bude v plnej miere uplatňovať prezumpcia neviny, právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, ako aj právo na obhajobu.

Súvislosti

Ochrana oznamovateľov v jednotlivých štátoch EÚ je v súčasnosti rozdrobená a nejednotná. Iba 10 členských štátov oznamovateľom garantuje plnohodnotnú ochranu. V ostatných krajinách je táto ochrana iba čiastočná a vzťahuje sa len na konkrétne odvetvia alebo kategórie zamestnancov.

Návrh Komisie vychádza z odporúčania Rady Európy z roku 2014 o ochrane oznamovateľov, v ktorom sa odporúča, aby „členské štáty mali zavedený normatívny, inštitucionálny a súdny rámec na ochranu osôb, ktoré v rámci svojich pracovnoprávnych vzťahov oznamujú alebo zverejňujú informácie o ohrozovaní alebo poškodzovaní verejného záujmu“. V tomto odporúčaní sa takisto stanovujú zásady, ktoré majú pomôcť štátom pri zavádzaní alebo revízii takýchto rámcov.

Rada vo svojich Záveroch o daňovej transparentnosti z 11. októbra 2016 vyzvala Komisiu, aby preskúmala možnosť budúcich opatrení na úrovni EÚ. Organizácie občianskej spoločnosti a odbory neustále volajú po prijatí úniovej legislatívy na ochranu oznamovateľov, ktorí konajú vo verejnom záujme.

Komisia sa v novembri 2016 v rámci druhého výročného kolokvia o základných právach, ktorého témou bola „Pluralita médií a demokracia“, zaviazala prijať opatrenia na ochranu oznamovateľov, ktorí sú zdrojom informácií pre novinárov.

Posilnenie ochrany oznamovateľov je takisto naplnením záväzku Komisie klásť silnejší dôraz na presadzovanie práva EÚ, ako sa uvádza v jej oznámení z roku 2016 na tému Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices