ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurobarometer: Aký spravodlivý je život v EÚ podľa Európanov?

Z nového prieskumu vyplýva, že podľa väčšiny Európanov je život vo všeobecnosti spravodlivý, znepokojujú ich však justičné otázky, politické rozhodnutia či príjmová nerovnosť.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker založil svoje politické priority na spravodlivosti. Aby sa toto úsilie opieralo aj o vedecké dôkazy, Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC), vedecko-znalostný útvar Komisie, minulý rok predložilo svoju prvú správu o spravodlivosti. Výsledky uverejneného osobitného prieskumu Eurobarometra prispejú k riešeniu širších otázok nespravodlivosti, ktorú občania pociťujú v zamestnaní, vo vzdelávaní, v oblasti zdravia a spoločnosti ako celku.

Podľa uverejneného prieskumu Eurobarometra si väčšina Európanov myslí, že ich život sa odvíja prevažne spravodlivo a že majú rovnaké príležitosti na úspešný život. Majú však pochybnosti o tom, či sa v ich krajinách súdne a politické rozhodnutia uplatňujú rovnako a konzistentne, teda bez ohľadu na sociálne postavenie, bohatstvo a známosti. Veľká väčšina takisto považuje príjmovú nerovnosť za privysokú a domnieva sa, že vlády by ju mali riešiť. Menej než polovica si myslí, že rovnosť ich príležitostí a ich sociálne postavenie sa zlepšujú.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zároveň zodpovedný za JRC, povedal: „Spravodlivosť je kľúčovou časťou budovania odolnejšej a súdržnejšej Európy. Naše iniciatívy v tejto oblasti musia vychádzať zo spoľahlivých dôkazov, ale zároveň zohľadniť hodnoty a vnímanie Európanov. Som hrdý na to, že práca JRC pomáha zvyšovať naše vedomosti o oboch oblastiach a zásadne prispieva k našej snahe o vybudovanie perspektívne lepšej Európy.“

Hlavné zistenia prieskumu Eurobarometra sa týkajú vzdelávania, príjmov, sociálneho postavenia a medzigeneračnej mobility. Zaoberajú sa aj vnímaním migrácie a globalizácie, pričom prvá z nich je jednou z hnacích síl zvyšujúcej sa nerovnosti a druhá súvisí s politickými preferenciami, ktoré patria medzi faktory ovplyvňujúce postoje k spravodlivosti a nerovnosti:

  • Vyše polovica respondentov sa domnieva, že ľudia majú rovnaké príležitosti na úspešný život(58 %). V tomto údaji sa však skrývajú výrazné regionálne rozdiely: zatiaľ čo v Dánsku si to myslí 81 % respondentov, v Grécku je to len 18 %.
  • Respondenti majú menej optimistický názor na spravodlivosť v konkrétnych oblastiachIba 39 % je presvedčených, že spravodlivosť vždy prevažuje nad nespravodlivosťou, a rovnaký podiel s týmto tvrdením nesúhlasí. Ešte znepokojujúcejšie je, že len 32 % opýtaných súhlasí s tým, že politické rozhodnutia sa uplatňujú jednotne na všetkých občanov, a 48 % s tým nesúhlasí. Celkovo možno vyvodiť záver, že čím sú ľudia vzdelanejší, mladší a solventnejší, tým častejšie si myslia, že majú spravodlivé podmienky. 
  • Drvivá väčšina si myslí, že rozdiely v príjmoch sú priveľké (84 %), a to v rozpätí od 96 % v Portugalsku a 92 % v Nemecku až po 59 % v Holandsku. Vo všetkých krajinách s výnimkou Dánska si viac ako 60 % opýtaných myslí, že vlády by mali prijať opatrenia na zníženie rozdielov.
  • Vyše 98 % respondentov je presvedčených, že pre úspešný život je nevyhnutné pevné zdravie a kvalitné vzdelávanie, a 93 % si myslí, že sú prinajmenšom dôležité. Vyše 90 % zároveň za nevyhnutné alebo dôležité prvky považuje usilovnosť a vhodné známosti. Za menej dôležité sa považuje pochádzať z bohatej rodiny, mať politické konexie či byť konkrétneho etnického pôvodu alebo pohlavia.
  • Menej ako polovica respondentov (46 %) sa domnieva, že príležitosti na úspešný život sa v porovnaní s obdobím pred 30 rokmi stali spravodlivejšími, pričom s týmto tvrdením súhlasí vyše 70 % opýtaných na Malte, vo Fínsku a v Írsku, ale menej než 25 % v Chorvátsku, vo Francúzsku a v Grécku.
  • Celkovo si 47 % Európanov myslí, že globalizácia je pozitívny fenomén, zatiaľ čo 21 % je opačného názoru. Prílev migrantov do ich vlasti považuje za žiaduci 39 % respondentov, zatiaľ čo 33 % je proti nemu.
Viac..  Scholz varoval pred voľbami do EP pred nárastom pravicového populizmu

JRC bude používať údaje z prieskumov a najnovších vedeckých výskumov na neustále budovanie vedomostnej základne v záujme podpory politík EÚ zameraných na vytvorenie spravodlivejšej spoločnosti. V roku 2019 uverejní rad politických zhrnutí, ako aj druhé vydanie správy o spravodlivosti.

Súvislosti

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 471 „Spravodlivosť, nerovnosť a medzigeneračná mobilita“ sa uskutočnil vo forme osobných rozhovorov od 2. do 11. decembra 2017. Na prieskume sa celkovo zúčastnilo 28 031 osôb v 28 krajinách EÚ.

V predchádzajúcej správe JRC o spravodlivosti sa analyzovali údaje a štatistiky o príjmovej nerovnosti, o tom, aký vplyv má rodinné zázemie a geografická poloha na príležitosti vo vzdelávaní, v oblasti zdravia a na trhu práce, ako aj o vnímaní a postojoch ľudí. JRC tiež založilo Spoločenstvo pre spravodlivosť, ktoré prepája tvorcov politiky EÚ s akademickou obcou a výskumnými pracovníkmi, ktorí pracujú na otázkach súvisiacich so spravodlivosťou.

Komisia v rámci Európskeho piliera sociálnych práv predložila celý rad právnych a politických iniciatív zameraných na túto oblasť. Príkladom je návrh na zvýšenie rodovej rovnosti zlepšením rovnováhy medzi súkromným a profesionálnym životom pracujúcich rodičov, ako aj návrhy na vytvorenie predvídateľnejších a transparentnejších pracovných podmienok či prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých.

Komisia s cieľom využiť plný potenciál vzdelávania a kultúry pri posilňovaní sociálnej spravodlivosti, účasti a hospodárskeho rastu pracuje na vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, pričom navrhuje sériu iniciatív v oblasti vzdelávania, mládeže a kultúry. Jej prvý balík opatrení predložený v januári zahŕňal návrh na posilnenie inkluzívneho vzdelávania s cieľom podporiť kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov.

O dac

Odporúčame pozrieť

vlajka

Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že …

Consent choices