europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ochrana nezávislosti médií: EÚ musí byť podľa europoslancov aktívnejšia

Členské štáty EÚ by mali prijať právne predpisy a opatrenia, ktoré by novinárom zaistili bezpečné a chránené prostredie umožňujúce nezávislý výkon ich povolania bez neprimeraných zásahov.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré pomerom hlasov 488 (za): 43 (proti): 114 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament.

Parlament opätovne odsúdil zavraždenie slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Poslanci tiež zopakovali svoju výzvu Konferenciu predsedov (predseda EP a lídri politických skupín), aby predložila návrh o možnostiach, ako by EP mohol oceniť prácu Jána Kuciaka, a aby zvážila možnosť, že po ňom pomenuje stáž EP pre novinárov.

Finančná podpora verejnoprávnych médií a investigatívnej žurnalistiky 

Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby z rozpočtu EÚ vyčlenila trvalé a primerané finančné prostriedky na podporu Nástroja monitorovania plurality médií v rámci Centra pre pluralitu a slobodu médií a vytvorila nezávislý mechanizmus monitorovania rizík v oblasti slobody a plurality médií v EÚ.

Poslanci žiadajú členské štáty, aby posilnili finančnú podporu pre poskytovateľov verejných služieb a investigatívnu žurnalistiku, no zdržali sa zasahovania do redakčných rozhodnutí. Všetky verejné prostriedky poskytnuté vlastníkom médií by zároveň mali byť podľa nich pravidelne monitorované.

Parlament tiež opätovne vyzval na zaistenia neutrality DPH vo vzťahu k médiám, teda rovnakého prístupu k tlačeným médiám a online spravodajským portálom, ako to odporúčal vo svojom uznesení z 13. októbra 2011.

Pravidelný dohľad nad dodržiavaním slobody prejavu 

Uznesenie vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s novinárskymi organizáciami zriadili nezávislý a nestranný regulačný orgán, ktorý by monitoroval a informoval o hrozbách a násilí voči novinárom. Nabáda ich tiež, aby do svojej vnútroštátnej legislatívy zakotvili účinné právne postihy za nátlak, sledovanie či hrozbu násilia voči novinárom, ktoré by mohli obmedziť slobodný výkon ich povolania či viesť k autocenzúre.

Kybernetické šikanovanie, porno z pomsty a sexuálne zneužívanie detí 

Parlament vyjadril znepokojenie nad nárastom výskytu kybernetického šikanovania, zverejňovania porna z pomsty a produkovania materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Masmédiá musia v tomto kontexte v plnej miere prihliadať na záujmy maloletých osôb a dodržiavať ich práva, zdôraznili poslanci. Vyzvali tiež na prijatie právnych predpisov, ktoré by okrem iného zabezpečili odhaľovanie, nahlasovanie a odstraňovanie obsahu poškodzujúceho ľudskú dôstojnosť zo sociálnych médií.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

Falošné správy: Podpora overovania faktov 

Poslanci zdôrazňujú, že výraz fake news, teda falošné správy, by sa nikdy nemal využívať na podkopávanie dôvery verejnosti v médiá ani na diskreditáciu a kriminalizáciu kritických hlasov.

Uznesenie nabáda spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií a online platformy, aby vyvinuli nástroje, ktoré používateľom umožnia nahlasovať a označovať potenciálne falošné správy, umožnia ich preskúmanie nezávislými a nestrannými certifikovanými organizáciami na kontrolu faktov a urýchlia ich opravu.

Parlament tiež vyzval Komisiu, aby predložila návrh smernice zameranej proti strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP), ktorá bude chrániť nezávislé médiá v EÚ pred nepríjemnými súdnymi procesmi určenými na ich umlčanie alebo zastrašenie.

Vyhlásenie spravodajkyne 

Spravodajkyňa uznesenia Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT) uviedla:

„Hlavná myšlienka, o ktorú sa uznesenie opiera, je obsiahnutá v článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.”

„Snažila som sa zdôrazniť, že pojmy ako falošné správy sú zavádzajúce a čoraz viac sa uplatňujú výlučne vo vzťahu k internetovej sfére. Pokúsila som sa v čo najväčšej miere pridŕžať Spoločného vyhlásenia o slobode prejavu a tzv. falošných správach, dezinformáciách a propagande, s ktorým sa zhodujem v názore, že ľudské právo na rozširovanie informácií a myšlienok a prístup k nim nemôže byť obmedzené len na údajne správne vyhlásenia, ale chráni aj informácie a myšlienky, ktoré môžu šokovať, urážať či znepokojovať.”

„Uznesenie vyzdvihuje potrebu ochrany oznamovateľov a práv súvisiacich so šifrovaním, vyzýva na uznanie odstrašujúcich účinkov právnych predpisov trestajúcich ohováranie, varuje pred svojvoľným vyhlasovaním výnimočných stavov a nabáda na investície do digitálnej gramotnosti.”

„Akékoľvek obmedzenie slobody prejavu alebo plurality médií a internetového obsahu musí byť v súlade s požiadavkami medzinárodného práva a zásadami nevyhnutnosti, proporcionality a legitímnosti.”

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices