emisie skleníkových plynov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ prijala nariadenie o znížení emisií skleníkových plynov

V tomto nariadení sa pre členské štáty stanovujú záväzné ciele znižovania emisií v sektoroch mimo systému EÚ na obchodovanie s emisiami na obdobie 2021 – 2030.

Týmto sa EÚ približuje k splneniu svojho záväzku v oblasti klímy vyplývajúceho z Parížskej dohody, ktorým je aspoň 40 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby sa dosiahol cieľ EÚ, ktorým je znížiť svoje emisie skleníkových plynov v sektoroch v pôsobnosti nariadenia o spoločnom úsilí do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Tieto sektory zahŕňajú budovy, poľnohospodárstvo (emisie iných látok ako CO2), odpadové hospodárstvo a dopravu (okrem leteckej a medzinárodnej lodnej dopravy).

„Všetci sa zhodneme na tom, že zmenu klímy je potrebné riešiť. Dnešné rozhodnutie nám dáva ďalší nástroj na zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie kvality ovzdušia. Ochrana životného prostredia a zdravia európskych občanov je jednou z priorít bulharského predsedníctva,“ uviedol Neno Dimov, bulharský minister životného prostredia a vodohospodárstva.

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia predložila svoj návrh o spoločnom úsilí v júli 2016. Po podrobných rokovaniach medzi ministrami na troch zasadnutiach Rady pre životné prostredie dosiahla Rada 13. októbra 2017 všeobecné smerovanie a estónske predsedníctvo krátko potom začalo rokovania s Európskym parlamentom. To viedlo k dosiahnutiu predbežnej dohody 21. decembra 2017. Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu 17. januára 2018.

Po dnešnom formálnom prijatí tohto právneho predpisu, ktorý je posledným krokom v legislatívnom procese, sa nariadenie uverejní v úradnom vestníku a nadobudne platnosť dvadsať dní po uverejnení.

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices