emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ministri EÚ schválili smernicu o energetickej hospodárnosti budov

Rada prijala revidovanú smernicu o energetickej hospodárnosti budov, čím ukončila poslednú etapu v legislatívnom procese.

Touto smernicou sa zlepšuje energetická efektívnosť budov a podnecuje sa ich renovácia. Jedným z jej dlhodobých cieľov je dekarbonizácia existujúceho veľmi neefektívneho európskeho fondu budov. Podporujú sa ňou nákladovo efektívne renovačné práce, zavádza sa ukazovateľ inteligentnosti budov, zjednodušujú sa kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a vytváraním rámca pre parkovacie miesta pre elektrické vozidlá sa podporuje elektromobilita.

„Som veľmi rada, že ministri dnes schválili smernicu o energetickej hospodárnosti budov. Zvýšenie energetickej efektívnosti budov je jedným z najviac nákladovo efektívnych spôsobov, ako zlepšiť kvalitu života pre nás všetkých. Pomáha pri posune smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré následne vytvára hospodársky rast, podporuje investície a tvorbu pracovných miest,“ uviedla Temenužka Petkova, ministerka energetiky Bulharskej republiky.

Kontext a ďalšie kroky

Revíziou smernice o energetickej hospodárnosti budov sa mení smernica 2010/31/EÚ a dopĺňajú sa ňou opatrenia v rámci smernice o energetickej efektívnosti, ako aj právne predpisy EÚ o energetickej účinnosti výrobkov. Je súčasťou balíka opatrení v oblasti čistej energie, ktorý Komisia predstavila 30. novembra 2016.

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Rada sa dohodla na pozícii na rokovania o tejto smernici v júni 2017. Rokovania medzi estónskym predsedníctvom a Európskym parlamentom viedli k predbežnej dohode 19. decembra 2017, ktorú potvrdili veľvyslanci pri EÚ 31. januára 2018.

Po dnešnom formálnom schválení právneho predpisu Radou, čo je posledný krok v legislatívnom procese, sa smernica uverejní v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne o dvadsať dní neskôr. Lehota na transpozíciu tohto právneho predpisu je 20 mesiacov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices