odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Členské štáty budú musieť zintenzívniť zhodnocovanie a recykláciu komunálneho odpadu

Rada prijala balík predpisov o odpade, v ktorých sa stanovujú nové pravidlá týkajúce sa nakladania s odpadom, ako aj právne záväzné ciele v oblasti recyklácie.

„Som veľmi rád, že ministri schválili tieto revidované právne predpisy o odpade. Európa prechádza na obehové hospodárstvo. Týmito novými pravidlami sa chráni nielen naše životné prostredie, ale aj zdravie našich občanov. Dnes uzatvárame životný cyklus výrobkov od výroby a spotreby po nakladanie s odpadom. Toto rozhodnutie umožní, aby sa naše hospodárstva stali udržateľnejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu,“ uviedol Neno Dimov, bulharský minister životného prostredia a vodohospodárstva.

Členské štáty budú musieť zintenzívniť zhodnocovanie a recykláciu komunálneho odpadu a splniť pritom tieto ciele:

  Do r. 2025   Do r. 2030   Do r. 2035
Komunálny odpad   55%   60%   65%

Do 1. januára 2025 zriadia členské štáty triedený zber textilu nebezpečného odpadu z domácností. Okrem toho do 31. decembra 2023 zabezpečia, že biologický odpad sa bude buď zbierať samostatne, alebo sa bude recyklovať pri zdroji (napr. domácim kompostovaním). Týmito pravidlami sa dopĺňa triedený zber odpadu, ktorý už existuje pre papier a lepenku, sklo, kovy a plasty.

V uvedených právnych predpisoch sa vymedzujú špecifické ciele v oblasti recyklácie obalov:

  Do r. 2025   Do r. 2030
Všetky obaly   65%   70%
Plasty   50%   55%
Drevo   25%   30%
Železné kovy   70%   80%
Hliník   50%   60%
Sklo   70%   75%
Papier a lepenka   75%   85%

Ich súčasťou je cieľ zníženia skládkovania a stanovujú sa v nich minimálne požiadavky na všetky systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Výrobcovia výrobkov, na ktoré sa vzťahujú tieto systémy, musia prevziať zodpovednosť za fázu nakladania s odpadom, pokiaľ ide o ich výrobky, a bude sa od nich požadovať, aby finančne prispievali. Zaviedli sa aj povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu za všetky obaly. Členské štáty sa budú usilovať zabezpečiť, aby sa od roku 2030 všetok odpad, ktorý je možné recyklovať alebo inak zhodnotiť, najmä komunálny odpad, neprijímal na skládkach.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Balík predpisov o odpade povedie k intenzívnejšej recyklácii odpadu a prispeje k vybudovaniu obehového hospodárstva. Podporí sa ním používanie recyklovateľných a opätovne použiteľných obalov a zlepší spôsob nakladania s odpadom.

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia predložila 3. decembra 2015 revidovaný balík predpisov o obehovom hospodárstve vrátane tzv. balíka o odpade, ktorý pozostáva zo štyroch legislatívnych návrhov. Venujú sa problémom životného prostredia s nadnárodným dosahom vrátane vplyvu nevhodného nakladania s odpadom na emisie skleníkových plynov, znečistenie ovzdušia a na znečisťovanie odpadom, a to aj v morskom prostredí. Zabezpečuje sa nimi, aby sa hodnotný materiál obsiahnutý v odpade opätovne účinne využíval, recykloval a opakovane stával súčasťou európskeho hospodárstva, a tým sa prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo a k zníženiu závislosti EÚ na dovoze surovín, pretože sa nimi presadzuje obozretné, efektívne a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

Veľvyslanci pri EÚ sa 19. mája 2017 dohodli na mandáte pre tento balík predpisov, čím sa pripravila pôda na rokovania trialógu, ktoré sa začali 30. mája 2017. Po niekoľkých kolách rokovaní sa 18. decembra dosiahla predbežná dohoda medzi estónskym predsedníctvom a Európskym parlamentom a veľvyslanci pri EÚ túto dohodu potvrdili 23. februára.

Keďže Rada uvedené právne predpisy prijala, nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices