klima
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ je odhodlaná stať sa globálnym lídrom v boji proti zmene klímy

Európska komisia predstavila prvé konkrétne kroky, ktoré finančnému sektoru EÚ umožnia stať sa priekopníkom v oblasti ekologickejšieho a čistejšieho hospodárstva.

Predkladané návrhy potvrdzujú odhodlanie Európy byť globálnym lídrom v boji proti zmene klímy a vykonávať Parížsku dohodu. Zapojenie finančného sektora výrazne posilní snahy o zníženie našej environmentálnej stopy, pričom sa posilní udržateľnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ.

V nadväznosti na vôbec prvý akčný plán EÚ o udržateľnom financovaní predkladané návrhy umožnia, aby sila finančného sektora mohla naplno prispieť k boju proti zmene klímy. V prospech toho, aby sa finančný sektor začal podieľať na záchrane našej planéty, hovoria presvedčivé argumenty: po prvé, vplyv zmeny klímy už teraz ohrozuje finančnú stabilitu a v dôsledku záplav, erózie pôdy a sucha vedie k rozsiahlym hospodárskym stratám. Minulý rok dosiahli straty spôsobené prírodnými katastrofami, ktoré preplácali poisťovne, rekordne vysokú sumu 110 miliárd EUR. Po druhé, ak do reality globálneho otepľovania precitneme príliš neskoro, mnohé z dnešných investícií v konečnom dôsledku budú zbytočné. Zároveň by sme mali čo najlepšie využiť nové obchodné príležitosti na udržateľné hospodárske činnosti. Finančný sektor EÚ má potenciál znásobovať udržateľné financovanie a stať sa v tejto oblasti globálnym lídrom. Zároveň by to malo mať pozitívny vplyv na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Podporia sa tým ciele únie kapitálových trhov, ktorej zámerom je prepojiť financovanie s potrebami európskeho hospodárstva a programu trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Mali by sme svoje peniaze investovať do projektov, ktoré sú zlučiteľné s našimi cieľmi dekarbonizácie a bojom proti zmene klímy. Je to dôležité nie len pre životné prostredie a hospodárstvo, ale aj pre finančnú stabilitu. V rokoch 2007 až 2016 hospodárske straty spôsobené extrémnymi poveternostnými katastrofami stúpli o 86 %. Dnes predložené návrhy sú dôkazom, že Európska únia je odhodlaná zabezpečiť, aby sa naše investície uberali správnym smerom. Ich podstatou je využiť energiu kapitálových trhov na boj proti zmene klímy a na podporu udržateľnosti.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť dodal: Ak máme do roku 2030 dosiahnuť klimatické ciele EÚ, potrebujeme dodatočné investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v hodnote asi 180 miliárd EUR ročne. V tejto oblasti má zásadný význam zmobilizovanie súkromného kapitálu na financovanie udržateľných investícií. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) už teraz láka súkromné investície na dosiahnutie týchto cieľov. Návrhmi, ktoré dnes predkladáme, sa zvýši transparentnosť v oblasti udržateľného financovania a investičných príležitostí, ktoré s tým súvisia, aby investori mali k dispozícii spoľahlivé informácie, ktoré nám všetkým umožnia prejsť na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.“

Vďaka novým pravidlám, ktoré vymedzujú, na základe akých kritérií sa hospodárska činnosť považuje za environmentálne udržateľnú, bude do udržateľných činností smerovať viac investícií. Tento harmonizovaný klasifikačný systém – alebo „taxonómia“ – platiaci v celej EÚ pomôže najmä investorom, ktorí často nemajú dostatok informácií o tom, čo je ekologické a čo nie. Všetky finančné subjekty, ktoré spravujú investície v mene svojich klientov alebo príjemcov, budú po novom musieť týchto klientov alebo príjemcov informovať o tom, ako ich činnosť vplýva na planétu alebo na ich lokálne životné prostredie. Investorom, ktorí chcú investovať do budúcnosti planéty, tak tieto pravidlá poskytnú väčší výber a zároveň im zabezpečia návratnosť prostriedkov.

Kľúčové prvky opatrení

  1. Jednotný klasifikačný systém EÚ („taxonómia“): V návrhu sa stanovujú harmonizované kritériá na určenie toho, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná. Komisia postupne identifikuje činnosti, ktoré možno považovať za „udržateľné“, pričom zohľadní existujúce trhové postupy a iniciatívy. Využije pri tom poradenstvo technickej expertnej skupiny, ktorá sa momentálne zriaďuje. Hospodárskym subjektom a investorom by to malo ozrejmiť, ktoré činnosti sa považujú za udržateľné, aby mohli prijímať informovanejšie rozhodnutia. Zároveň by to mohlo slúžiť ako základ pre budúce stanovovanie noriem a značiek pre udržateľné finančné produkty, ako bolo ohlásené v akčnom pláne Komisie o udržateľnom financovaní.
  1. Povinnosti a zverejnenia investorov: Navrhovaným nariadením sa zavedie konzistentnosť a jasnosť v tom, ako by inštitucionálni investori, ako napríklad správcovia aktív, poisťovne, dôchodkové fondy alebo investiční poradcovia, mali začleniť do svojho rozhodovacieho procesu environmentálne a sociálne otázky a otázky správy a riadenia (faktory ESG). K ďalšiemu spresneniu požiadaviek dôjde prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré Komisia prijme neskôr. Dotknutí správcovia aktív a inštitucionálni investori by navyše museli preukázať, ako sú ich investície v súlade s cieľmi ESG, a museli by zverejniť, ako dosiahli súlad s týmito povinnosťami.
Viac..  Nové pravidlá EÚ na zníženie objemu, opätovné používanie a recykláciu obalov

3. Referenčné hodnoty v oblasti znižovania úrovní uhlíka: Navrhovanými pravidlami sa vytvorí nová kategória referenčných hodnôt, ktorá bude nízkouhlíkovou referenčnou hodnotou alebo akousi „dekarbonizovanou“ verziou štandardných indexov, a referenčná hodnota s kladným uhlíkovým vplyvom. Tento nový trhový štandard by mal byť odzrkadlením uhlíkovej stopy spoločností a poskytovať investorom viac informácií o uhlíkovej stope investičného portfólia. Zatiaľ čo nízkouhlíková referenčná hodnota by bola založená na štandardnej „dekarbonizovanej“ hodnote, referenčná hodnota s kladným uhlíkovým vplyvom by umožnila lepšie zosúladiť investičné portfóliá s jedným z cieľov Parížskej dohody, ktorým je obmedziť globálne otepľovanie na menej než 2 °C.

4. Lepšie poradenstvo klientom v oblasti udržateľnosti: Komisia začala konzultáciu, ktorej cieľom je posúdiť, ako čo najlepšie zahrnúť faktory ESG do poradenstva, ktoré investičné spoločnosti a distribútori poistenia poskytujú individuálnym klientom. Uvažuje sa o zmene delegovaných aktov prijatých na základe smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II) a smernice o distribúcii poistenia. Pri posudzovaní toho, či investičný produkt spĺňa potreby ich klientov, by na základe navrhovaných pravidiel spoločnosti mali brať do úvahy aj preferencie každého klienta v oblasti udržateľnosti. Malo by sa tým umožniť, aby k udržateľným investíciám mal prístup širší okruh investorov.

Súvislosti

Keď Európska únia a vlády krajín na celom svete prijali Parížsku dohodu o zmene klímy a Agendu 2030 OSN pre udržateľný rozvoj, zaviazali sa dosiahnuť cieľ, ktorým je udržateľnejšie hospodárstvo a spoločnosť. EÚ v tejto oblasti už teraz napreduje vďaka prijatiu rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, energetickej únie, akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a vykonávaniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v EÚ. Je to stredobodom európskeho projektu únie kapitálových trhov.

Súčasné úrovne investícií nepostačujú na podporu environmentálne udržateľného hospodárskeho systému, ktorý bojuje proti zmene klímy a vyčerpaniu zdrojov. Na odstránenie nedostatku investícií vo výške približne 180 miliárd EUR ročne potrebných na to, aby sa do roku 2030 dosiahli ciele EÚ schválené v Parížskej dohode, treba do udržateľných investícií nasmerovať viac súkromného kapitálu. Prvým krokom, ktorý Komisia prijala v tejto oblasti, bol akčný plán o financovaní udržateľného rastu z 8. marca 2018.Akčný plán vychádzal zo záverečnej správy z januára 2018, ktorú vypracovala expertná skupina na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie zriadená Komisiou v roku 2016. Komisia zároveň uskutočnila verejné konzultácie týkajúce sa povinností inštitucionálnych investorov a správcov aktív v súvislosti s problematikou udržateľnosti.

Komisia 22. marca 2018 zorganizovala konferenciu na vysokej úrovni, na ktorej sa diskutovalo o tom, ako čo najlepšie uviesť do praxe stratégiu Komisie v oblasti udržateľného financovania. Konferencia potvrdila podporu a odhodlanie lídrov EÚ a jej kľúčových súkromných aktérov realizovať zmeny potrebné vo finančnom systéme a hospodárstve.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices