plasty, odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ navrhuje nové pravidlá na obmedzenie morského odpadu

Keďže objem plastového odpadu v oceánoch a moriach ďalej narastá, Európska komisia navrhuje nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom zamerať sa na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach a v moriach. Okrem iného sa tieto pravidlá zamerajú aj na stratený alebo zanechaný rybársky výstroj.

Tento odpad spolu tvorí 70 % celkového morského odpadu. Nové pravidlá sú primerané a prispôsobené tak, aby priniesli čo najlepšie výsledky. Inými slovami, na rôzne výrobky sa budú uplatňovať rôzne opatrenia. Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Ak však neexistuje priama alternatíva, opatrenie sa zameria na obmedzenie používania výrobku prostredníctvom vnútroštátnych cieľov znižovania spotreby takýchto výrobkov, požiadaviek na dizajn a označovanie a povinností výrobcov v oblasti nakladania s odpadom a čistením. Nové pravidlá pomôžu Európe udržať si náskok v tejto problematike, ktorá má celosvetový dosah.

Podpredseda Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Frans Timmermans uviedol: „Táto Komisia sľúbila, že bude venovať pozornosť zásadným otázkam a zvyšok ponechá v kompetencii členských štátov. Plastový odpad je nesporne dôležitou otázkou a Európania musia konať spoločne v záujme riešenia tohto problému, pretože plastový odpad končí v našom ovzduší, pôde, našich oceánoch a potravinách. Cieľom dnešných návrhov je obmedziť výskyt jednorazových plastov v obchodoch prostredníctvom celej škály opatrení. Niektoré výrobky zakážeme, iné nahradíme ekologickejšími alternatívami tak, aby ľudia mohli naďalej používať svoje obľúbené výrobky.“

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tomu dodal: „Plasty môžu byť super, ale musíme ich používať zodpovednejšie. Plasty na jedno použitie nie sú ekonomicky ani ekologicky ideálne a dnešné návrhy pomôžu podnikom a spotrebiteľom prejsť na trvalo udržateľné alternatívy. Európa sa tak môže dostať do popredia, môže vytvárať výrobky, po ktorých bude v nasledujúcich desaťročiach dopyt a získavať zo vzácnych a obmedzených zdrojov, ktoré máme k dispozícii, vyššiu hospodársku hodnotu. Náš cieľ pre zber plastových fliaš zároveň prispeje k vytvoreniu potrebného objemu pre prosperujúce odvetvie recyklácie plastov.“

Plasty tvoria vo svete až 85 % morského odpadu. V podobe mikroplastov, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do našich pľúc a na naše stoly. Riešenie tohto problému je nevyhnutnosťou a môže priniesť nové príležitosti v oblasti inovácie, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest.

Spoločnosti budú mať konkurenčnú výhodu: keď bude pre celý trh EÚ platiť jeden súbor pravidiel, európske podniky budú môcť vytvárať úspory z rozsahu a byť konkurencieschopnejšími na rýchlo sa rozvíjajúcom globálnom trhu s trvalo udržateľnými výrobkami. Vytvorením systémov opakovaného použitia (napr. systémov zálohovania) môžu spoločnosti zabezpečiť stabilné dodávky kvalitných materiálov. V iných prípadoch môže hľadanie udržateľnejších riešení podnikom zaistiť technologický náskok pred konkurentmi na svetovom trhu.

Rôzne opatrenia pre rôzne výrobky

72 % Európanov uvádza, že obmedzilo používanie plastových tašiek po tom, ako boli v roku 2015 prijaté súvisiace opatrenia (Eurobarometer). EÚ teraz obracia svoju pozornosť na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria 70 % morského odpadu v Európe. Novými pravidlami sa zavedú tieto opatrenia:

  • Zákaz niektorých plastových výrobkov: Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Zákaz sa bude vzťahovať na plastové vatové tyčinkypríbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.
  • Ciele zníženia spotreby: Členské štáty budú musieť obmedziť používanie plastových nádob na potraviny a pohárov.Môžu napríklad stanoviť vnútroštátne ciele zníženia spotreby, poskytovať na mieste predaja alternatívne výrobky alebo zabezpečiť, aby sa plastové výrobky na jedno použitie neposkytovali zdarma.
  • Povinnosti výrobcov: Výrobcovia pomôžu pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky), vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky. Podniky zároveň dostanú stimuly, aby vyvíjali menej znečisťujúce alternatívy týchto výrobkov.
  • Ciele v oblasti zberu: Členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.
  • Požiadavky na označovanie: Niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.
  • Opatrenia na zvyšovanie povedomia: Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.
Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Pokiaľ ide o rybársky výstroj, ktorý predstavuje 27 % všetkých odpadkov na pláži, chce Komisia doplniť existujúci rámec politiky o systémy zodpovednosti výrobcov rybárskeho výstroja, ktorý obsahuje plasty. Takýto výrobcovia budú povinní hradiť náklady na zber odpadu z prístavných zberných zariadení, jeho prepravu a spracovanie, ako aj náklady na opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia.

Ďalšie kroky

Návrhy budú predložené na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Komisia vyzýva ostatné inštitúcie, aby túto problematiku považovali za svoju prioritu a zabezpečili pre európskych občanov hmatateľné výsledky ešte pred voľbami v máji 2019.

Komisia zároveň pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna začne realizovať celoeurópsku osvetovú kampaň s cieľom upriamiť pozornosť na možnosti výberu pre spotrebiteľov a zdôrazniť úlohu jednotlivcov v boji proti znečisteniu plastmi a morskému odpadu.

Riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z EÚ samozrejme predstavuje len zlomok širšieho globálneho problému. Ale vďaka tomu, že Európska únia prevezme vedúcu úlohu, bude mať dobrú pozíciu na podporu zmien na globálnej úrovni – v rámci skupín G7 a G20 a prostredníctvom realizácie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Súvislosti

Dnešnou iniciatívou sa napĺňa záväzok prijatý v európskej stratégii pre plasty, zameraný na riešenie problematiky nehospodárneho a škodlivého plastového odpadu prostredníctvom legislatívnych opatrení, ktorý bol priaznivo prijatý Európskym parlamentom a Radou, ako aj občanmi a zainteresovanými stranami. Navrhované opatrenia prispejú k prechodu Európy na obehové hospodárstvo, dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a klimatických záväzkov a cieľov priemyselnej politiky EÚ.

Dnešná smernica vychádza z existujúcich pravidiel, ako je rámcová smernica o morskej stratégii a smernica o odpade, a dopĺňa ďalšie opatrenia prijaté proti znečisťovaniu morí, napríklad v rámci smernice o prístavných zberných zariadeniach a navrhované obmedzenia mikroplastov a oxo-degradovateľných plastov. Využíva podobný prístup ako úspešná smernica o plastových taškách z roku 2015, ktorá bola prijatá pozitívne a viedla k rýchlej zmene správania spotrebiteľov.

Navrhovaná smernica bude znamenať prínos z hľadiska životného prostredia aj hospodárstva. Novými opatreniami sa napríklad:

  • obmedzia emisie 3,4 milióna ton ekvivalentu CO2,
  • zabráni škodám na životnom prostredí, ktoré by do roku 2030 predstavovali ekvivalent 22 miliárd EUR,
  • podľa odhadov ušetrí spotrebiteľom 6,5 miliardy EUR.

Spolu s novými cieľmi a pravidlami v oblasti odpadu prijatými tento mesiac zabezpečia nové predpisy jasnosť, právnu istotu a úspory z rozsahu, ktoré podniky v EÚ potrebujú na to, aby sa dostali na čelo nových trhov s alternatívnymi výrobkami na viacnásobné použitie, novými materiálmi a lepšie navrhnutými výrobkami.

V rámci prípravy dnešného návrhu sa v súlade s požiadavkami lepšej právnej regulácie uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami, otvorená verejná konzultácia a dôkladné posúdenie vplyvu. V rámci verejnej konzultácie od decembra 2017 do februára 2018 súhlasilo 95 % respondentov s tým, že je nevyhnutné a naliehavé prijať opatrenia na riešenie jednorazových plastov, a 79 % z nich sa domnievalo, že tieto opatrenia by sa mali prijať na úrovni EÚ, aby boli účinné. Aj 70 % výrobcov a 80 % značiek odpovedalo, že opatrenia sú potrebné a naliehavé. 72 % uviedlo, že obmedzili používanie plastových tašiek, pričom 38 % z nich tak urobilo v minulom roku.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices