traktor
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku

S rozpočtom 365 miliárd EUR sa týmito návrhmi zabezpečuje, že SPP zostane politikou, ktorá obstojí aj v budúcnosti, bude naďalej podporovať poľnohospodárov a vidiecke spoločenstvá, stáť na čele trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva EÚ a odrážať ambície EÚ v oblasti starostlivosti o životné prostredie a v oblasti klímy.

Návrhmi sa členským štátom poskytuje väčšia flexibilita a zodpovednosť pri rozhodovaní o tom, ako a kde investujú svoje finančné prostriedky z SPP, aby dosiahli ambiciózne ciele stanovené na úrovni EÚ v podobe inteligentného, odolného, udržateľného a konkurencieschopného poľnohospodárskeho odvetvia a zároveň zabezpečili spravodlivú a lepšie zacielenú podporu príjmov poľnohospodárov.

Podpredseda Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z našich základných politík a ovplyvňuje životy všetkých Európanov. Tieto solídne návrhy prispejú ku konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia a zároveň posilnia jeho udržateľnosť. Podľa nového modelu vykonávania poskytujeme členským štátom viac subsidiarity v záujme zlepšenia účinnosti tejto politiky a lepšieho monitorovania jej výsledkov.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: Dnešný návrh je výsledkom záväzku Komisie zameraného na modernizáciu a zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky; poskytuje členským štátom skutočnú subsidiaritu; zabezpečuje odolnejšie poľnohospodárske odvetvie v Európe; a zvyšuje environmentálne a klimatické ambície tejto politiky.“

Hlavnými prvkami návrhu Komisie na zmodernizovanú a zjednodušenú SPP sú:

1. Nový spôsob práce: Členské štáty budú mať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob využívania pridelených prostriedkov, čo im umožní, aby navrhli také špeciálne prispôsobené programy, ktoré budú najúčinnejšie reagovať na obavy poľnohospodárov a širších vidieckych spoločenstiev. Takisto budú mať možnosť previesť až 15 % pridelených prostriedkov SPP z priamych platieb na rozvoj vidieka (a naopak), aby zabezpečili, že svoje priority a opatrenia budú môcť financovať. Rovnosť podmienok sa pre členské štáty zabezpečí prostredníctvom:

 • strategických plánov, ktoré sa budú vzťahovať na celé obdobie a ktorými jednotlivé členské štáty zamýšľajú splniť 9 celoúnijných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych cieľov, a to s využitím prostriedkov z priamych platieb aj rozvoja vidieka. Komisia bude schvaľovať každý plán s cieľom zabezpečiť súlad a ochranu jednotného trhu;
 • Komisia bude pozorne sledovať výkon každej krajiny a jej pokrok pri dosahovaní dohodnutých cieľov.

2. Spravodlivejšie riešenia vďaka lepšiemu zacieleniu podpory: Priame platby budú aj naďalej dôležitou súčasťou politiky, keďže budú pre poľnohospodárov zárukou stability a predvídateľnosti.Priorita bude venovaná podpore malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, ktoré tvoria väčšinu poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, a pomoci mladým poľnohospodárom. Komisia je aj naďalej odhodlaná dosiahnuť spravodlivejšie rozdelenie priamych platieb medzi členskými štátmi prostredníctvom externej konvergencie.

Okrem toho:

 • priame platby poľnohospodárom sa od 60 000 EUR znížia, pričom stropom pre platby bude 100 000 EUR na poľnohospodársky podnik. Náklady práce budú plne zohľadnené. Má sa tak zabezpečiť spravodlivejšie rozdeľovanie platieb;
 • malé a stredné poľnohospodárske podniky dostanú vyššiu podporu na hektár;
 • krajiny budú musieť vyčleniť aspoň 2 % prostriedkov na priame platby na pomoc začínajúcim mladým poľnohospodárom. Tieto nástroje bude dopĺňať finančná podpora na rozvoj vidieka a rôzne iné opatrenia na uľahčenie prístupu k pôde a k prevodom pôdy.

3. Vyššie ambície v oblasti životného prostredia a klímy: Zmena klímy, prírodné zdroje, biodiverzita, biotopy a krajina – všetky tieto otázky sa riešia v rámci navrhovaných celoúnijných cieľov. Podpora príjmov poľnohospodárov má už teraz väzbu na uplatňovanie postupov šetrných k životnému prostrediu a ku klíme a nová SPP si bude vyžadovať, aby poľnohospodári dosiahli ambicióznejší cieľ prostredníctvom povinných aj stimulačných opatrení:

 • priame platby budú podmienené zvýšenými požiadavkami v oblasti životného prostredia a klímy;
 • každý členský štát bude musieť ponúknuť ekologické režimy, ktoré budú slúžiť na podporu poľnohospodárov pri presahovaní rámca povinných požiadaviek a ktoré budú financované z jeho národného rozpočtu vyhradeného na priame platby;
 • aspoň 30 % každého národného prídelu na rozvoj vidieka sa vyčlení na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy;
 • očakáva sa, že 40 % z celkového rozpočtu SPP sa prispeje na opatrenia v oblasti klímy;
 • okrem možnosti previesť 15 % medzi piliermi budú mať členské štáty takisto možnosť previesť ďalších 15 % z piliera 1 do piliera 2 na výdavky na opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia (bez vnútroštátneho spolufinancovania).
Viac..  Hospodársky rast vplýva aj na naše vzťahy, tvrdí europoslanec Eugen Jurzyca

4. Väčšie využívanie znalostí a inovácií: Modernizovaná SPP bude využívať najnovšie technológie a inovácie, čím pomôže poľnohospodárom na poliach aj verejnej správe, a to najmä prostredníctvom:

 • rozpočtu vo výške 10 miliárd EUR z výskumného programu EÚ Európsky horizont, ktorý bol vyčlenený na projekty výskumu a inovácií v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva;
 • podpory členských štátov pri využívaní veľkých dát (big data) a nových technológií v oblasti kontroly a monitorovania (napr. pri overovaní veľkosti poľnohospodárskych podnikov v prípade žiadostí o priame platby, pri ktorom sa využívajú satelitné údaje), čím sa výrazne znižuje potreba kontrol na mieste;
 • zintenzívnenia digitalizácie vidieckeho života, napríklad prostredníctvom rozšírenia širokopásmového pripojenia vo vidieckych regiónoch, čím sa zvýši kvalita života v týchto regiónoch a prispeje ku konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej výroby.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali prinášať prvé výsledky čo najskôr a aby sa poľnohospodárom poskytla potrebná istota a predvídateľnosť pre ich obchodné a investičné rozhodnutia.

Oneskorenie podobné tomu, ktoré sme zaznamenali na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020, by mohlo znamenať, že poľnohospodári a vnútroštátne správne orgány by nemali prospech zo zníženej administratívnej záťaže, väčšej flexibility a účinnejších výsledkov, ktoré nová spoločná poľnohospodárska politika prináša. Akékoľvek oneskorenie pri schvaľovaní budúceho rozpočtu by takisto oddialilo začiatok tisícky potenciálnych nových projektov v celej EÚ, ktoré sú určené na podporu poľnohospodárov a vidieckych spoločenstiev a ktorými sa riešia otázky od posilnenia ochrany životného prostredia až po vzbudenie záujmu nových poľnohospodárov.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices