Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Erasmus je podstatou Európy bez hraníc

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť objem finančných prostriedkov vyčlenených na program Erasmus na 30 miliárd EUR.

Vďaka programu Erasmus môžu už teraz milióny mladých Európanov študovať, odborne sa vzdelávať alebo učiť sa v zahraničí. Je to pre nich zároveň šanca získať nové skúsenosti, zvýšiť si povedomie o Európe, ako aj zlepšiť svoje možnosti na pracovnom trhu v budúcnosti. S dvojnásobným objemom finančných prostriedkov bude tento program ešte účinnejší pri podpore kľúčových politických cieľov, akým je vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, posilnenie postavenia mladých ľudí a podpora európskej identity prostredníctvom politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: Musíme posilniť program Erasmus. Za posledných 30 rokov sa tento program stal jedným z najdôležitejších programov, pretože nám všetkým ukazuje, o čom je vlastne integrácia. Erasmus je podstatou Európy bez hraníc. Prostredníctvom programu Erasmus poskytujeme mladým ľuďom viac príležitostí. To je dôvod, prečo navrhujeme zdvojnásobiť naše financovanie. Každé euro, ktoré investujeme do programu Erasmus je investíciou do našej budúcnosti – do budúcnosti mladého človeka, učiteľa alebo stážistu a do budúcnosti Európy. Ako bývalý študent programu Erasmus hovorím z vlastnej skúsenosti.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Som veľmi hrdý na to, že táto Komisia navrhla zdvojnásobiť rozpočet na program Erasmus – je to zďaleka najväčší nárast rozpočtu EÚ, ktorý sme kedy predložili v súvislosti s nejakým programom. Musíme mať odvahu. O tento program sa budú opierať naše veľké ambície posilniť postavenie mladých ľudí, vybudovať európsky vzdelávací priestor a posilniť našu európsku identitu. Vyzývam členské štáty a Európsky parlament, aby nás podporili a zabezpečili nám možnosť vybudovať tú najlepšiu budúcnosť pre našich občanov.“

Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet programu Erasmus na roky 2021 – 2027 na 30 miliárd EUR, pričom navrhuje vyčleniť 25,9 miliardy EUR na vzdelávanie a odbornú prípravu, 3,1 miliardy EUR na mládež a 550 miliónov EUR na šport.

Cieľom návrhu Komisie je:

  • zvýšiť počet prijímateľov: Zdvojnásobenie rozpočtu programu umožní podporiť v rokoch 2021 – 2027 až 12 miliónov ľudí – trikrát toľko ako v súčasnom rozpočtovom období. Medzi príjemcov patria žiaci, vysokoškolskí študenti, stážisti, učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou, športoví tréneri a tiež študenti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj zamestnanci v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania dospelých vrátane tých, ktorí sa zúčastňujú na iniciatíve ErasmusPro.
  • osloviť ľudí zo všetkých sociálnych prostredí: Vďaka novému programu sa prostredníctvom nových formátov a ľahšieho prístupu pre malé a miestne organizácie uľahčí účasť ľudí zo znevýhodneného prostredia,
  • budovať užšie vzťahy so zvyškom sveta: Podporí sa aj mobilita a spolupráca s tretími krajinami, a to kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility,
  • zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblastí štúdia: V rámci posilneného programu sa bude venovať väčšia pozornosť oblastiam štúdia, akými sú energia z obnoviteľných zdrojov, zmena klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia alebo dizajn,
  • podporiť európsku identitu skúsenosťami s cestovaním: Nová iniciatíva DiscoverEU poskytne mladým ľuďom príležitosti objavovať kultúrne dedičstvo a rozmanitosť Európy.
Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jej sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby finančné prostriedky EÚ prinášali čo najskôr reálne výsledky.

Oneskorenie by mohlo spochybniť implementáciu prvého roku programu Erasmus. Znamenalo by to, že takmer 1 milión ľudí by nemohlo zostať v zahraničí a že stovky tisícov projektov financovaných Európskou úniou v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, by nemohli začať včas.

Dosiahnutím dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

Kontext

Návrh programu Erasmus je súčasťou kapitoly „Investovanie do ľudí“ v rámci návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý Komisia predložila 2. mája 2018.

Súčasný program Erasmus+ s rozpočtom 14,7 miliardy EUR prebieha v rokoch 2014 – 2020. Z programu Erasmus sa od roku 1987, keď bol program založený, poskytla podpora viac ako 9 miliónom študentov, vzdelávajúcich sa, učňov a dobrovoľníkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices