Dombrovskis, Moscovici
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovic. PHOTO: © European Union.

Rozpočet EÚ: Nové nástroje na posilnenie hospodárskej a menovej únie v Európe

Komisia oznámila svoj zámer vytvoriť v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 program na podporu reforiem a európsky nástroj stabilizácie investícií.

Oba návrhy sú súčasťou širšieho programu, ktorého cieľom je prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe a využívanie rozpočtu EÚ na posilnenie výkonnosti a odolnosti našich vzájomne prepojených hospodárstiev.

V návrhoch sa snúbia kľúčové princípy solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach a plnia sa nimi záväzky, ktoré ohlásil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2017. Návrhy zároveň nadväzujú na víziu načrtnutú v správe piatich predsedov z júna 2015, diskusný dokument z mája 2017, ako aj plán prehĺbenia hospodárskej a menovej únie v Európe, ktorý Komisia vypracovala minulý rok v decembri a ktorého stredobodom sú tri zásady: jednotnosť, efektívnosť a demokratická zodpovednosť. Predkladanými návrhmi sa eurozóna pevne zakotví do dlhodobého rozpočtu Únie.

Program na podporu reforiem disponuje celkovým rozpočtom 25 miliárd EUR a všetkým členským štátom EÚ sa z neho bude poskytovať podpora na prioritné reformy. Program sa skladá z troch prvkov: z nástroja na realizáciu reforiem, ktorým sa má poskytovať finančná podpora na reformy; z nástroja technickej pomoci, ktorý má ponúkať technickú expertízu a umožniť jej spoločné využívanie; a z nástroja konvergencie, ktorým sa má členským štátom, ktoré smerujú k vstupu do eurozóny, poskytovať pomoc.

Európsky nástroj stabilizácie investícií pomôže stabilizovať úrovne verejných investícií a uľahčí rýchle oživenie hospodárstva vtedy, keď v členských štátoch eurozóny a členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na európskom mechanizme výmenných kurzov (ERM II), dôjde k významným hospodárskym otrasom. Tento nástroj bude dopĺňať existujúce vnútroštátne automatické stabilizátory. V rámci nástroja možno veľmi rýchlo zmobilizovať úvery až do výšky 30 miliárd EUR spolu s úrokovou dotáciou na pokrytie nákladov na tieto úvery, pričom sa však musia dodržiavať prísne kritériá zdravej makroekonomickej a fiškálnej politiky.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Hospodárska a menová únia je v prvom rade o tom, aby sa zlepšil život všetkých Európanov. Keď sa zahľadíme do budúcnosti – a pri príležitosti osláv 20. výročia našej spoločnej meny – musíme dať Európskej únii a eurozóne k dispozícii potrebné nástroje, aby dokázali priniesť ešte viac prosperity a stability. Dnes predkladané návrhy sú o tom, ako spraviť z hospodárskej a menovej únie ochrannú a jednotiacu silu, ktorou má byť. Komisia chce využiť rozpočet EÚ na posilnenie výkonnosti, odolnosti a reakcieschopnosti všetkých členských štátov bez ohľadu na to, či už sú súčasťou eurozóny alebo sa na členstvo v eurozóne pripravujú. Euro je menou našej Únie a silná a stabilná eurozóna má kľúčový význam tak pre jej členov, ako aj pre EÚ ako celok.“

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, povedal: Dnes podnikáme ďalšie kroky smerom k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie v Európe. Naše návrhy podporia reformy na vnútroštátnej úrovni a stabilizujú verejné investície počas recesií, čím posilnia odolnosť jednotlivých hospodárstiev i eurozóny ako celku. Zároveň navrhujeme špecializovaný nástroj na podporu reforiem v tých členských štátoch, ktoré smerujú k vstupu do eurozóny. Našim konečným cieľom je dosiahnuť lepšie životné podmienky a sociálne štandardy pre všetkých Európanov.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal: „Dnešné dva návrhy predstavujú jeden ucelený nástroj, ktorý nám poskytne nové možnosti, ako posilniť súdržnosť eurozóny a ako sa zároveň pripraviť na jej budúce rozširovanie. Sú zároveň prejavom zodpovednosti a solidarity – naše členské štáty sú nabádané k tomu, aby uskutočnili reformy, a súčasne sa im ponúka finančná podpora, aby sa im tento často náročný proces čo najviac uľahčil. A presne o tom musí byť Európska únia!“

V posledných rokoch sa vykonali dôležité kroky na posilnenie hospodárskej a menovej únie, jej štruktúra však zostala nedokončená. Predkladané návrhy sa zaoberajú určitými pretrvávajúcimi výzvami a ukazujú, ako sa v eurozóne i v Európskej únii ako celku dá zmobilizovať rozpočet EÚ na podporu stability, konvergencie a súdržnosti.

Navrhnuté nástroje sú doplnkom k reformným prioritám identifikovaným v kontexte európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík a budú fungovať v plnej synergii s nimi, pričom sú zároveň doplnkom aj k iným nástrojom financovania EÚ pre oblasť zamestnanosti, rastu a investícií, ako napríklad Európskym štrukturálnym a investičným fondom, novému fondu InvestEU a Nástroju na prepájanie Európy.

Výkonné a odolné hospodárstva: Program na podporu reforiem

Navrhovaný program na podporu reforiem bude poskytovať finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom EÚ, aby dokázali prijímať a implementovať reformy zamerané na modernizáciu svojich hospodárstiev, a to najmä reformné priority identifikované v kontexte európskeho semestra. Cielená podpora sa bude poskytovať aj tým členským štátom, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny. Program na podporu reforiem bude mať k dispozícii celkový rozpočet vo výške 25 miliárd EUR a bude podporovať reformné snahy v oblastiach, ako napríklad trhy s výrobkami, pracovné trhy, vzdelávanie, daňové systémy, kapitálové trhy a podnikateľské prostredie, ako aj investície do ľudského kapitálu a reformy verejnej správy. Program na podporu reforiem bude otvorený pre všetky členské štáty, ktoré ho chcú využívať. Pozostáva z troch oddelených, no vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov:

  • nástroj na realizáciu reforiem, ktorého cieľom bude poskytovať finančnú podporu pri kľúčových reformách identifikovaných v kontexte európskeho semestra, pričom suma 22 miliárd EUR bude k dispozícii všetkým členským štátom. V posledných mesiacoch prebiehal intenzívny dialóg s členskými štátmi o budúcej podobe tohto nástroja, pričom v Portugalsku prebehol pilotný projekt;
  • nástroj technickej podpory, ktorého cieľom bude pomôcť členským štátom pri koncipovaní a realizácii reforiem a zlepšiť ich administratívne kapacity. Vychádza zo skúseností služby na podporu štrukturálnych reforiem, ktorá v posledných rokoch podporila viac než 440 reformných projektov v 24 členských štátoch. Tento nástroj je k dispozícii pre všetky členské štáty a disponuje rozpočtom na úrovni 0,84 miliardy EUR.
  • Nástroj konvergencie s rozpočtom 2,16 miliardy EUR, ktorý bude poskytovať špecializovanú finančnú a technickú podporu členským štátom, ktoré podnikli preukázateľné kroky k zavedeniu eura ako svojej meny. Tento nástroj nijak nemení zavedené kritériá pre vstup do eurozóny, no bude poskytovať praktickú podporu s cieľom zabezpečiť, aby v tých členských štátoch, ktoré chcú euro zaviesť, došlo k úspešnému prechodu na túto menu a k jej úspešnému využívaniu.
Viac..  Analýza: Eurozóna stagnuje, inflácia spomaľuje, sadzby ECB by už nemali rásť

Posilnená stabilita: Európsky nástroj stabilizácie investícií

Cieľom návrhu na zriadenie európskeho nástroja stabilizácie investícií je chrániť verejné investície v prípade rozsiahlych asymetrických otrasov a pomôcť hospodárstvu rýchlo sa postaviť spať na nohy. Ako ukázali krízové roky, existujúce vnútroštátne stabilizačné mechanizmy nemusia postačovať na to, aby absorbovali niektoré makroekonomické otrasy, pričom často existujú riziká prenosu negatívnych účinkov do iných krajín, pričom osobitne škodlivý vplyv to môže mať na úrovne verejných investícií a reálnu ekonomiku. Tento nový nástroj je zameraný na členské štáty eurozóny a na krajiny, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme výmenných kurzov ERM II, a teda už nemôžu svoju menovú politiku využívať ako nástroj na absorbovanie otrasov.

Nový nástroj bude dopĺňať súbor nástrojov, ktorý existuje na vnútroštátnej i európskej úrovni a ktorého cieľom je na jednej strane predchádzať výskytu kríz, a to aj prostredníctvom európskeho semestra a príslušného financovania zo strany EÚ, a na druhej strane riešiť situácie finančných ťažkostí prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu a pomoci pre platobnú bilanciu.

Ak dôjde k rozsiahlym asymetrickým otrasom, tento nástroj:

  • poskytne úvery back-to-back vo výške až 30 miliárd EUR zaručené rozpočtom EÚ. S cieľom minimalizovať riziká morálneho hazardu budú členské štáty musieť spĺňať prísne kritériá oprávnenosti založené na zdravých finančných a makroekonomických politikách. V situáciách, keď verejné financie dosiahnu hranice svojich možností a bude potrebné ich sústrediť na zachovanie verejných investícií podporujúcich rast, poslúžia tieto úvery ako dodatočná finančná podpora, čo zase umožní zachovať množstvo pracovných miest a prispeje k rýchlejšiemu oživeniu hospodárstvu.
  • zahŕňa grantovú zložku, ktorou sa v plnej miere pokryjú náklady na úroky. Nový fond na podporu stabilizácie sa zriadi s cieľom vyberať od členských štátov príspevky, ktoré budú zodpovedať podielu ich menového príjmu z aktív, ktoré majú v držbe ako protihodnotu za bankovky, ktoré dávajú do obehu (príjmy z emisie peňazí). Výnosy z toho fondu budú pripísané do rozpočtu EÚ a budú sa z nich financovať úrokové dotácie pre oprávnené členské štáty. Takáto úroková dotácia je dôležitá na to, aby bol nástroj finančne zmysluplný.

Ako bolo stanovené v decembri 2017, táto stabilizačná funkcia sa časom môže doplniť o dodatočné zdroje financovania mimo rozpočtu EÚ. Uvažuje sa napríklad o tom, že by sa mohol využiť Európsky mechanizmus pre stabilitu alebo budúci Európsky menový fond, a členské štáty by takisto mohli zriadiť dobrovoľný poistný mechanizmus. Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa môže slúžiť aj fond na podporu stabilizácie.

Ďalšie kroky

Aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ začnú čo najskôr prinášať reálne výsledky, je nevyhnutné urýchlene prijať dohodu o celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho odvetvových návrhoch. Oneskorenia by znamenali, že architektúra hospodárskej a menovej únie v Európe zostane nedokončená, pričom prijímanie potrebných reforiem by sa predlžovalo a v prípade otrasov by kapacita na ich absorpciu nebola optimálna.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

Súvislosti

Predkladané návrhy nadväzujú na víziu načrtnutú v správe piatich predsedov z júna 2015, diskusné dokumenty Komisie o prehĺbení hospodárskej a menovej únie a o budúcnosti financií EÚ z jari 2017, plán prehĺbenia hospodárskej a menovej únie v Európe vypracovaný Komisiou a oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu v rámci Únie zo 6. decembra 2017, ako aj na oznámenie o budúcom viacročnom finančnom rámci z 2. mája 2018.

Tieto návrhy sú súčasťou prebiehajúceho procesu na posilnenie a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe. Všetky doteraz podniknuté reformy motivovala snaha o zlúčenie solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach, pričom táto snaha je ústrednou prioritou aj predložených návrhov. Tieto návrhy sú súčasťou širšieho Plánu na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie predsedu Komisie Junckera, ako aj nadväzujúcej Agendy lídrov pred zasadnutím v Sibiu, kde by sa mali 9. mája 2019 prijať dôležité rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti Európy. Návrhy sa predkladajú pred inkluzívnym samitom eurozóny, ktorý sa uskutoční 28. – 29. júna 2018 a kde sa lídri EÚ zídu s cieľom prijať rozhodnutia pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices