Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Ak chceme znižovať emisie skleníkových plynov, musíme dekarbonizovať priemysel

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov hospodárskych zvierat

• Najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií sa stanú povinnými pre zahrnuté odvetvia
• Pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy prinášajú významné prínosy pre zdravie a životné prostredie
• Verejnosť bude mať lepší prístup k povoleniam EÚ a miestnym znečisťujúcim činnostiam prostredníctvom nového portálu EÚ pre priemyselné emisie
• Komisia v roku 2026 preskúma, či by sa mali zahrnúť poľnohospodárske podniky s chovom dobytka

Nové pravidlá znížia škodlivé emisie z priemyselných zariadení a veľkých chovov ošípaných a hydiny s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Parlament prijal dohodu s členskými štátmi o revízii smernice o priemyselných emisiách (IED) 393 hlasmi za, 173 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo, a nové nariadenie o portáli pre priemyselné emisie 506 hlasmi za, 85 členov hlasovalo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.

Priemyselné zariadenia

Nové pravidlá stanovia povinne najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií pre príslušné odvetvia. S cieľom bojovať proti nedostatku vody sa environmentálne ciele stanú povinnými pre spotrebu vody. Pokiaľ ide o odpad, efektívne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a využívanie surovín, ciele budú stanovené v rámci rozsahu a pre nové techniky budú orientačné.

Revidovaná smernica o priemyselných emisiách sa teraz bude vzťahovať aj na zariadenia ťažobného priemyslu (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií.

Farmy na chov hospodárskych zvierat

Spoluzákonodarcovia sa dohodli na rozšírení opatrení smernice o priemyselných emisiách na chov ošípaných s viac ako 350 dobytčími jednotkami. Poľnohospodárske podniky, ktoré chovajú ošípané extenzívnym alebo ekologickým spôsobom a vo vonkajšom priestore značné obdobie roka, sú vylúčené. Pokiaľ ide o hydinu, smernica sa uplatňuje na farmy s viac ako 300 dobytčími jednotkami nosníc a na farmy s viac ako 280 dobytčími jednotkami krmných kurčiat. V prípade fariem, v ktorých sa chovajú ošípané aj hydina, bude limit 380 dobytčích jednotiek.

Viac..  Krajiny EÚ sa dohodli na prísnejších pravidlách pre dovoz ukrajinských výrobkov

Komisia do 31. decembra 2026 posúdi, či je potrebné ďalej riešiť emisie z chovu hospodárskych zvierat, a to aj z hovädzieho dobytka, a doložku o reciprocite s cieľom zabezpečiť, aby výrobcovia mimo EÚ spĺňali požiadavky podobné pravidlám EÚ pri vývoze do EÚ.

Účasť verejnosti, pokuty a kompenzácie

Transparentnosť a účasť verejnosti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení sa zlepší, pretože Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok sa zmení na portál EÚ o priemyselných emisiách, kde budú mať občania prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.

Spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá, môžu čeliť sankciám vo výške najmenej 3 % ročného obratu prevádzkovateľa v EÚ za najzávažnejšie porušenia. Krajiny EÚ poskytnú občanom, ktorých sa nedodržiavanie pravidiel dotkne, právo požadovať náhradu škody na zdraví.

Pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti o 20 dní neskôr musí zákon prijať aj Rada. Členské štáty budú mať potom 22 mesiacov na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Smernica o priemyselných emisiách je hlavným nástrojom EÚ regulujúcim znečistenie ovzdušia, vody a pôdy z priemyselných zariadení vrátane intenzívnych chovov dobytka, ktoré môže viesť k zdravotným problémom, ako je astma, bronchitída a rakovina. Reguluje tiež tvorbu odpadu, využívanie surovín, energetickú efektívnosť, hluk a prevenciu nehôd.

Táto legislatíva reaguje na očakávania občanov v súvislosti so zásadou znečisťovateľ platí, urýchľuje ekologickú tranzíciu a podporuje ekologickejšie výrobné procesy, ako je vyjadrené v návrhoch 2 ods. 2, 3 ods. 1, 11 ods. 1 a 12 ods. 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Potrebujeme zabezpečiť, aby v celej EÚ mali občania prístup k slobodným médiám

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Akt …

Consent choices