Sefcovic, Canete, Bulc
Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič, Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete a Komisárka pre dopravu Violeta Bulc. PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje obnoviť Nástroj na prepájanie Európy

Európska komisia ako súčasť ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje obnoviť Nástroj na prepájanie Európy. Plánuje vyčleniť 42,3 miliardy eur na podporu investícií do európskych sietí infraštruktúry v oblasti dopravy (30,6 miliardy eur), energetiky (8,7 miliardy eur) a digitálnych technológií (3 miliardy eur).

Ide o 47 % nárast v porovnaní s obdobím 2014 – 2020, čím EÚ potvrdzuje svoj záväzok rozvíjať dobre prepojenú a integrovanú Úniu, v ktorej občania a podniky môžu v plnej miere využívať voľný pohyb a jednotný trh. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje posilniť ekologický rozmer Nástroja na prepájanie Európy, pričom si predsavzala, že 60 % z jeho rozpočtu bude prispievať k napĺňaniu cieľov v oblasti klímy. To pomôže posilniť energetickú úniu, splniť záväzky EÚ vyplývajúce z Parížskej dohody a upevniť celosvetové vedúce postavenie Európy v boji proti zmene klímy.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: „Od uzavretia Parížskej dohody sa vzájomné prepojenie odvetví stalo nevyhnutnosťou. Nový Nástroj na prepájanie Európy bude presadzovať ešte väčšie synergie medzi sektormi dopravy, energetiky a digitálnych technológií s cieľom maximalizovať vplyv energetickej transformácie. Okrem toho jeho zvýšený rozpočet a možné kombinované financovanie s inými nástrojmi pomôže Európe udržať si celosvetový náskok pri inovačných projektoch, ako sú napríklad inteligentné siete a sústavy či uskladňovanie energie.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Vďaka tomuto návrhu sa vybuduje infraštruktúra potrebná na prechod na čistú energiu a pomôžu sa naplniť naše ambiciózne ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Nový program nám zároveň pomôže dokončiť strategické projekty nevyhnutné pre skutočnú energetickú úniu, ako je napríklad synchronizácia Pobaltia s európskou elektrizačnou sústavou.“

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová uviedla: „Doprava je oblasťou, v ktorej EÚ prináša ľuďom konkrétne výhody, a my dnes navrhujeme bezprecedentný rozpočet na zlepšenie mobility na našom kontinente. Chceme, aby sa Európania presúvali po najmodernejšej, najbezpečnejšej, najčistejšej a najprepojenejšej sieti na svete. Zaslúžia si to najlepšie.“

Cieľom návrhu Komisie je lepšie integrovať sektor dopravy, energetiky a digitálnych technológií a urýchliť tak dekarbonizáciu a digitalizáciuhospodárstva EÚ. Riešenia v oblasti čistej mobility, ako napríklad elektrická mobilita, si vyžadujú úzku integráciu medzi sektormi dopravy a energetiky. Ďalšími príkladmi sú autonómna mobilita, uskladňovanie energie a inteligentné siete.

1. Doprava: bezpečná, čistá a prepojená mobilita

Nástroj na prepájanie Európy bude podporovať inteligentnú, udržateľnú, inkluzívnu, bezpečnú a chránenú mobilitu v súlade s návrhmi Európa v pohybe a politikou EÚ v oblasti dopravnej infraštruktúry. Prispeje napríklad k dekarbonizácii dopravy tým, že bude uprednostňovať druhy dopravy šetrné k životnému prostrediu (ako je železničná doprava) a zavádzať nabíjacie stanice pre alternatívne palivá. Navrhuje sa aj väčší dôraz na modernizáciu siete, najmä v záujme väčšej bezpečnosti a ochrany. Ako konkrétne vyjadrenie európskej solidarity bude časť rozpočtu (11,3 miliardy eur) vyhradená pre členské štáty oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu.

Po prvýkrát sa z Nástroja na prepájanie Európy bude podporovať aj civilno-vojenská dopravná infraštruktúra s dvojakým použitím vďaka balíku prostriedkov vo výške 6,5 miliardy eur. Cieľom je prispôsobiť európsku dopravnú sieť vojenským požiadavkám a zlepšiť vojenskú mobilitu v EÚ. To významne prispeje k dosiahnutiu plnohodnotnej obrannej únie do roku 2025, čo je jednou z politických priorít tejto Komisie. Návrh je výsledkom spoločného oznámenia z novembra 2017 a akčného plánu z marca 2018.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

2. Energetika: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná

V odvetví energetiky nový Nástroj na prepájanie Európy umožní vytvorenie skutočnej energetickej únie a podporí transformáciu energetiky v súlade s cieľmi návrhov Čistá energia pre všetkých Európanov. To Európe umožní udržať si vedúce postavenie pri prechode na čistú energiu v súlade s politickou prioritou Junckerovej Komisie stať sa svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Nová časť rozpočtu bude preto smerovať na pestovanie spolupráce medzi členskými štátmi pri projektoch cezhraničnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom rozšíriť strategické využívanie technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pripravených na komercializáciu. Program bude takisto pokračovať v podpore kľúčových transeurópskych sieťových infraštruktúr, čím sa umožní ďalšia integrácia vnútorného trhu s energiou, posilní interoperabilita sietí naprieč hranicami a odvetviami, uľahčí dekarbonizácia a zaručí bezpečnosť dodávok energie.

3. Digitálne technológie: vysokokapacitná širokopásmová sieť

Nástroj na prepájanie Európy bude podporovať najmodernejšiu digitálnu infraštruktúru, ktorá slúži ako základ fungovania jednotného digitálneho trhu. Digitalizácia európskeho priemyslu a modernizácia sektorov ako doprava, energetika, zdravotná starostlivosť a verejná správa závisia od všeobecného prístupu k spoľahlivým, cenovo dostupným a kvalitným sieťam s vysokou a veľmi vysokou kapacitou. Vzhľadom na rastúci dopyt po vysokokapacitných sieťach a infraštruktúre v oblasti elektronických komunikácií bude nový Nástroj na prepájanie Európy klásť väčší dôraz na infraštruktúru digitálnej pripojiteľnosti.

Ďalšie kroky

Na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky, je nevyhnutné rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch. Omeškania by ináč mali veľký vplyv na prebiehajúce rozsiahle projekty v oblasti infraštruktúry. V odvetví dopravy by to ovplyvnilo významné projekty, ako napríklad železničné spojenia Rail Baltica, Brennerský tunel, trate Lyon – Turín, Evora – Merida atď. Napríklad Rail Baltica musí môcť vyhlásiť hlavné obstarávania, ktoré potrebuje na výstavbu, už v roku 2021 – ináč sa nebude môcť dokončiť projekt, ktorý má prispieť k prepojeniu piatich miliónov ľudí v Pobaltí.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Transeurópske siete a cezhraničná spolupráca majú rozhodujúci význam nielen pre fungovanie jednotného trhu, ale sú strategické aj z hľadiska realizácie energetickej únie, digitálneho jednotného trhu a rozvoja udržateľných druhov dopravy. Bez zásahu EÚ však majú súkromní prevádzkovatelia a vnútroštátne orgány slabú motiváciu investovať do projektov cezhraničnej infraštruktúry.

Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je napraviť túto situáciu spolufinancovaním zo strany EÚ. Finančné prostriedky sa prideľujú na základe súťažných výziev na predkladanie návrhov, ktoré riadi Európska komisia a Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA).

Spolu s programom InvestEU nástroj takisto pomáha preklenúť nedostatok investícií v Európe a vytvárať pracovné miesta a hospodársky rast.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices