Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje zlepšiť spoluprácu členských štátov v daňových a colných záležitostiach

Komisia navrhuje zaviesť do nového dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 opatrenia, ktoré zlepšia a zefektívnia spoluprácu členských štátov v daňových a colných záležitostiach.

Ďalšie financovanie týchto programov prispeje k tomu, aby mohla EÚ aj naďalej ponúkať podnikom neobmedzený a jednoduchý prístup na jednotný trh Únie, aby sa darilo obchodu, aby boli občania chránení pred vstupom nebezpečného tovaru do Únie na vonkajších hraniciach a aby mali členské štáty k dispozícii potrebné nástroje na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Ochrana colného územia Európskej únie a uplatňovanie našich spoločných pravidiel na dane si vyžaduje intenzívnu spoluprácu medzi príslušnými národnými orgánmi. O to sa postarajú naše nové programy Colníctvo a Fiscalis. Daňovým a colným orgánom členských štátov, ktoré spolupracujú prospech našich občanov a podnikov, poskytnú nebývalé výhody, a teda za minimálne náklady prinesú skutočnú európsku pridanú hodnotu.“

Komisia navrhuje pre program EÚ Colníctvo trvalý finančný záväzok vo výške 950 mil. eur a pre program Fiscalis vo výške 270 mil. eur, čo predstavuje len 0,07 %, resp. 0,02 % budúceho rozpočtu EÚ.

Nový program Colníctvo prispeje k vytvoreniu modernej colnej únie, ktorá sústredí pozornosť na záujmy európskych podnikov a občanov týmito spôsobmi:

  • zvýši výmenu informácií a údajov medzi národnými colnými správami, aby zlepšili odhaľovanie pohybu nebezpečného a falšovaného tovaru: V roku 2017 bolo na hraniciach EÚ zaistených 2,7 mil. kusov munície a 188 000 kusov výbušnín;
  • ďalej prispeje k zvyšovaniu objemu obchodu: Colné orgány EÚ minulý rok vybavili 331 miliónov colných vyhlásení;
  • podporí colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a správnom výbere cla, DPH pri dovoze a spotrebných daní: Nový program zlepší kapacity colných správ, aby si dokázali poradiť s rastúcim objemom obchodu a meniacimi sa hospodárskymi a pracovnými modelmi, napr. s elektronickým obchodom a technológiou blockchain, a posilní spoluprácu a odbornú prípravu vo všetkých sektoroch;
  • vytvorí lepšie stratégie riadenia rizika na ochranu finančných záujmov EÚ; a pomôže zlepšiť odozvu EÚ na bezpečnostné hrozby a cezhraničnú trestnú činnosť.

Nový program Fiscalis bude podporovať spoluprácu medzi daňovými správami členských štátov a prispievať k boju proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam týmito spôsobmi:

  • zavedie kvalitnejšie a viac prepojené systémy IT, ktoré by si inak musel každý štát vytvoriť sám. Súčasťou toho je vývoj a údržba interoperabilných a nákladovo efektívnych IT riešení, ktoré slúžia na podporu daňových orgánov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ;
  • sprostredkuje výmenu osvedčených postupov a odbornej prípravy, aby sa zvýšila efektívnosť: V rámci toho bude prispievať k prevencii zbytočnej administratívnej záťaže na občanoch a podnikoch (vrátane MSP) pri cezhraničných transakciách a výrazne posilní rady 423 000 daňových odborníkov vyškolených od roku 2014.
  • uskutoční spoločné akcie v oblasti riadenia rizík a auditov, z ktorých si členské štáty od roku 2014 zorganizovali už 1000;
  • podporí konkurencieschopnosť Únie stimulovaním inovácií a sprostredkovaním nových hospodárskych modelov.
Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Ďalšie kroky

Ak majú prostriedky EÚ na súčasné programy (vrátane programov zameraných na colnú úniu a boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti) ďalej prinášať výsledky, treba sa rýchlo dohodnúť na celkovom dlhodobom rozpočte EÚ.

Podobné omeškania, k akým došlo na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020, by viedli k stratám na príjmoch do rozpočtu EÚ, ktoré mu plynú z efektívneho výberu ciel EÚ, k oslabeniu schopnosti colných orgánov zabezpečovať naše hranice a k zníženiu ochrany občanov pred nebezpečnými a falšovanými produktmi.

Dohodou o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Prostredníctvom programu EÚ Colníctvo sa už posilnili kapacity colných orgánov chrániť európske hranice, zjednodušilo sa obchodovanie a občania EÚ sú chránení pred nebezpečným a falšovaným tovarom. Takisto sa zlepšil a zefektívnil výber ciel v EÚ, ktorých podiel na celkovom rozpočte EÚ v roku 2017 predstavoval takmer 16 %. V predvečer osláv 50. výročia colnej únie EÚ by sa predloženým návrhom potvrdilo nepretržité zdokonaľovanie tohto dôležitého piliera jednotného trhu EÚ.

Popritom sa ako nevyhnutný ukázal aj európsky program „Fiscalis“, ktorý daňovým správam v celej EÚ napomáha k spolupráci na zlepšovaní výberu daní a boji proti daňovým podvodom. Program Fiscalis bol najskôr v roku 1993 koncipovaný len ako program odbornej prípravy a výmen pre daňových úradníkov, avšak za posledných 20 rokov priniesol v oblasti zdaňovania v EÚ zásadnú zmenu. Ponúka pružné a jednoduché prostredie pre daňovú spoluprácu, a to so značnou pridanou hodnotou EÚ a veľkým vplyvom napriek svojmu pomerne obmedzenému rozsahu. Za jediný rok (2015) pomohol členským štátom prostredníctvom spoločných kontrol EÚ vymerať vyše 590 miliónov EUR na daniach, ktoré by sa mohli dať vymôcť. Návrh nového programu Fiscalis prichádza v čase, keď sa postoj verejnosti k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam vyhrocuje – vlády členských štátov Únie musia totiž ročne nahradiť viac než 50 mld. EUR strát spôsobených podvodmi na dani z pridanej hodnoty (DPH). Posilnený program túto otázku pomôže riešiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices