Henri Grethen
Henri Grethen, člen EDA zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Kvalitné preskúmania ex post sú zásadne dôležité pre kvalitu legislatívy

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov systém Európskej komisie na preskúmanie právnych predpisov ex post vychádza z porovnania s ekvivalentnými systémami v členských štátoch celkovo priaznivo. Audítori uvádzajú, že kvalitné preskúmania ex post sú zásadne dôležité pre kvalitu legislatívy.

Identifikovali však niekoľko nedostatkov, predovšetkým v súvislosti s chýbajúcimi medziinštitucionálnymi definíciami doložiek o preskúmaní, s nejasným prístupom k niektorým druhom preskúmaní a s nedostatočnou jasnosťou Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

Preskúmanie legislatívy po nadobudnutí účinnosti je kľúčovou súčasťou politiky Európskej komisie na dosiahnutie lepšej právnej regulácie. Lepšia právna regulácia znamená koncipovanie politík a právnych predpisov tak, aby sa dosiahli ich ciele a umožnilo rozhodovať o veciach verejných na základe dôkazov. Ide o činnosť, ktorou by sa malo zaistiť, aby sa politické rozhodnutia pripravovali otvoreným a transparentným spôsobom na základe najlepších dostupných dôkazov a pri plnom zapojení zainteresovaných strán. Zahŕňa celý cyklus príslušnej politiky, od návrhu a prípravy, cez prijatie, zavedenie a uplatňovanie (vrátane presadzovania jej uplatňovania) až po hodnotenie a revíziu.

Audítori posudzovali, či bol systém EÚ týkajúci sa preskúmavania náležite naplánovaný, uspokojivo vykonávaný, riadený a či bola jeho kvalita náležite kontrolovaná. Celkovo dospeli k záveru, že z porovnania so situáciou vo väčšine členských štátov vychádzajú preskúmania Komisie priaznivo. Systém hodnotiacich preskúmaní je dobre navrhnutý a riadený a jeho kvalita sa dôkladne kontroluje. Na iné druhy preskúmaní sa však nevzťahujú rovnako prísne štandardy kontroly kvality, aj keď súvisiaca práca môže mať podobný charakter, trvanie a náklady ako hodnotenia.

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

„Tieto preskúmania pomáhajú zákonodarcom porozumieť vplyvu, nedostatkom a výhodám danej politiky alebo právneho predpisu,“ uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Preto je nevyhnutné, aby sa vykonávali náležite.“

Audítori hovoria, že doložky o preskúmaní a monitorovaní sa často využívajú, no keďže neexistujú spoločné definície a usmernenia platné pre všetky inštitúcie EÚ, ich obsah ani ich očakávané výstupy nie sú vždy jasné. Napriek tomu sa však v právnych textoch v posledných rokoch objavujú častejšie. V niekoľkých prípadoch, keď doložka o preskúmaní nebola zahrnutá do návrhu, vložila sa počas legislatívneho procesu. Audítori to považujú za pozitívny krok.

Audítori predkladajú Komisii niekoľko odporúčaní, z ktorých niektoré by ďalej rozvinuli a posilnili systém EÚ pre spoločnú medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Komisiou, Európskym parlamentom, Radou a členskými štátmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices