migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce navýšiť prostriedky na posilnenie hraníc a riadenie migrácie

V ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje, aby sa finančné prostriedky určené na riadenie migrácie a hraníc bezmála strojnásobili. Oproti 13 miliardám eur v predchádzajúcom období by tak dosiahli 34,9 miliardy eur.

Robí tak v snahe reagovať na čoraz väčšie výzvy v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti pomocou pružnejších nástrojov financovania na riešenie nepredvídaných udalostí týkajúcich sa migrácie, pričom ochrana hraníc má v novom rozpočte dôležité miesto. Vytvorí sa nový samostatný fond pre integrované riadenie hraníc a zároveň sa ešte viac posilní Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá bude mať po novom stály zbor s 10 000 príslušníkmi pohraničnej stráže. Tento nový fond takisto pomôže členským štátom vykonávajúcim colné kontroly, keďže sa z neho bude financovať potrebné vybavenie.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Na základe doterajších skúseností a s vedomím, že problematika migrácie bude aktuálna aj v budúcnosti, navrhujeme bezprecedentné navýšenie financovania v tejto oblasti. Hlavnou prioritou zostane aj naďalej posilnenie našich spoločných európskych hraníc, predovšetkým za pomoci európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Vďaka tomu, že naše finančné nástroje budú pružnejšie, budeme pripravení podporiť členské štáty rýchlo, na mieste a vo chvíli, keď pomoc potrebujú, a to predovšetkým v krízovej situácii.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti dodal: „Lepšie riadenie našich vonkajších hraníc a migrácie budú aj v nasledujúcich rokoch naďalej prvoradými prioritami EÚ, členských štátov aj našich občanov. Keďže väčšie výzvy si vyžadujú väčšie zdroje, navrhujeme, aby sa rozpočet v tejto oblasti bezmála strojnásobil. Nezaobídeme sa bez zvýšenia finančných prostriedkov, ak chceme zaistiť, aby sme dokázali naplniť tieto politické priority: lepšie zabezpečiť naše vonkajšie hranice, naďalej poskytovať ochranu osobám, ktoré ju potrebujú, viac podporovať legálnu migráciu a integračné úsilie, bojovať proti neregulárnej migrácii a skutočne a rýchlo vracať tie osoby, ktoré nemajú právo zostať v EÚ.“

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, vyhlásil:115 000 európskych colníkov stojí v prvej línii, aby chránili našich občanov pred falšovanými alebo nebezpečným tovarom a inými podobami nezákonného obchodu. Chceme ich podporiť v tejto dôležitej úlohe a navrhujeme zriadenie nového fondu s rozpočtom 1,3 miliardy eur, vďaka ktorému budú môcť krajiny EÚ získať špičkové colné vybavenie. Na budúci mesiac slávi colná únia 50. výročie svojho vzniku. Musíme sa usilovať o to, aby jej nestrácala na sile.“

Finančná a technická podpora, ktorú EÚ poskytla členským štátom počas utečeneckej krízy v rokoch 2015 a 2016 rozhodne pomohla krajinám, ktoré sa ocitli pod tlakom, pri rozvoji ich pátracích a záchranných kapacít, realizácii väčšieho počtu návratov a zlepšení riadenia vonkajších hraníc. Komisia na základe skúseností z minulosti navrhuje, aby sa financovanie v kľúčových oblastiach riadenia migrácie a hraníc bezmála strojnásobilo.

1. Zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ

Účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ je nevyhnutná pri riadení migrácie a na zaistenie vnútornej bezpečnosti. Aj vďaka silným vonkajším hraniciam si môže EÚ dovoliť zachovať si schengenský priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach. Komisia navrhuje vyčleniť celkom 21,3 miliardy eur na riadenie hraníc a vytvoriť nový integrovaný Fond na riadenie hraníc s rozpočtom viac ako 9,3 miliardy eur.

Hlavnými aspektmi nového fondu sú:

– správne nastavený súbor priorít:

  • posilnenie vonkajších hraníc Európy: tento nový fond bude pokračovať v práci vykonanej za posledné roky zameranej na lepšiu ochranu hraníc EÚ a bude z nej vychádzať pri rozvíjaní činnosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, vykonávaní systematických kontrol na hraniciach, zavádzaní rozsiahlych a interoperabilných informačných systémov vrátane budúceho systému vstup/výstup. Financovanie bude smerovať na boj proti prevádzačstvu, proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj na zachytenie a zastavenie osôb, ktoré predstavujú hrozbu z hľadiska bezpečnosti, na podporu pre pátracie a záchranné akcie na mori, vybavenie a odbornú prípravu pre príslušníkov pohraničnej stráže a na pohotovú operačnú podporu určenú členským štátom pod tlakom,
  • dôraznejšia a účinnejšia vízová politika: fond bude zároveň zabezpečovať, aby sa vízová politika EÚ neustále vyvíjala a aktualizovala, pričom bude posilňovať bezpečnosť a zmierňovať riziká neregulárnej migrácie,

– podpora členským štátom: z fondu sa vyčlení 4,8 miliardy eur vo forme dlhodobého financovania na podporu opatrení členských štátov v oblasti riadenia hraníc a ich vízovej politiky. Finančné prostriedky budú po prvýkrát náležite zohľadňovať potreby členských štátov. V polovici obdobia sa ich výška preskúma, aby sa vzali do úvahy nové či ďalšie tlaky. Každý členský štát dostane pevne stanovenú sumu 5 miliónov eur, pričom zvyšok sa rozdelí na základe pracovnej záťaže, tlaku a úrovne hrozby na vonkajších pozemných hraniciach (30 %), vonkajších námorných hraniciach (35 %), letiskách (20 %) a konzulárnych úradoch (15 %),

– pružná a rýchla reakcia: na cielenú podporu členských štátov, celoeurópske projekty a riešenie naliehavých potrieb sa vyčlení 3,2 miliardy eur. Nový fond bol koncipovaný tak, aby bolo možné v prípade potreby dostatočne pružne vyčleniť finančné prostriedky pre členské štáty a riešiť nové a dôležité priority hneď, ako vzniknú,

– lepšie vybavenie na colné kontroly na vonkajších hraniciach:1,3 miliardy eur z nového nástroja pôjde na pomoc členským štátom pri nákupe najmodernejšieho colného vybavenia, jeho údržbe a nahrádzaní (napr. nové skenery, systémy automatického rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel, pátracie psy a mobilné laboratóriá na analýzu vzoriek),

Viac..  I. Štefanec: Koncový užívateľ musí vedieť, kedy má kontakt s umelou inteligenciou a kedy s človekom

– posilnenie agentúr EÚ pre riadenie hranícviac ako 12 miliárd eur, ktoré nepôjdu z tohto fondu (návrh sa predloží osobitne), sa vyčlení na ďalšie posilnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúry eu-LISA.

2. Migrácia: podpora razantnej, realistickej a spravodlivej politiky

Komisia navrhuje zvýšiť financovanie v oblasti migrácie o 51 % na 10,4 miliardy eur v rámci obnoveného Fondu pre azyl a migráciu (AMF). Tento fond bude podporovať úsilie členských štátov v troch hlavných oblastiach: azyl, legálna migrácia a integrácia, boj proti neregulárnej migrácii a návraty. Hlavnými aspektmi nového fondu sú:

– správne nastavený súbor priorít:nový fond bude pokračovať vo významnej pomoci, ktorú poskytuje vnútroštátnym azylovým systémom, a bude znovu klásť dôraz na to, aby sa finančné prostriedky EÚ prideľovali na najnaliehavejšie problémy, akými sú napríklad:

  • odolnejší a efektívnejší európsky azylový systém: fond prispeje k posilneniu spoločného európskeho azylového systému a rozvoju všetkých jeho aspektov vrátane jeho vonkajšieho rozmeru;
  • väčšia podpora legálnej migrácie a integrácie: z fondu sa vyčlenia dodatočné zdroje na podporu úvodnej fázy integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa krátkodobo oprávnene zdržiavajú v EÚ. Doplnkové financovanie určené na dlhodobejšiu sociálno-ekonomickú integráciu pôjde z Kohézneho fondu.
  • rýchlejšie a početnejšie návraty: z fondu sa bude podporovať koordinovanejší prístup k boju proti neregulárnej migrácii, úsilie o väčšiu účinnosť návratov a zintenzívnenie spolupráce v oblasti readmisie s krajinami mimo EÚ,

– podpora pre členské štáty: z fondu sa vyčlení 6,3 miliardy EUR vo forme dlhodobého financovania na podporu členských štátov pri riadení migrácie a zohľadnia sa pritom ich potreby. V polovici obdobia sa podpora preskúma, aby sa prihliadlo na nové či ďalšie tlaky. Každý členský štát dostane pevne stanovenú sumu 5 miliónov eur, pričom zvyšok sa rozdelí podľa posúdenia tlakov, ktorým je vystavený, a so zreteľom na proporčné rozdelenie v oblasti azylu (30 %), legálnej migrácie a integrácie (30 %) a boja proti neregulárnej migrácii a zefektívnenia návratov (40 %),

– lepšia pripravenosť: na cielenú podporu členských štátov, projekty so skutočnou európskou pridanou hodnotou, ako napr. presídlenie, alebo na reakcie na naliehavé potreby a núdzové financovanie pre členské štáty na mieste a vo chvíli, keď ho potrebujú, sa vyhradí 4,2 miliardy eur,

– lepšia koordinácia jednotlivých nástrojov financovania z prostriedkov EÚ: fond pre azyl a migráciu budú dopĺňať ďalšie prostriedky vyčlenené v rámci nástrojov vonkajšej politiky EÚ na zintenzívnenie spolupráce s partnerskými krajinami v oblasti migrácie vrátane úsilia vyvíjaného na odstránenie neregulárnej migrácie, zlepšenie príležitostí v krajinách pôvodu, posilnenie spolupráce v oblasti návratu a readmisie a legálnej migrácie,

– posilnenie agentúr EÚ: takmer 900 miliónov eur, ktoré nepôjdu z tohto fondu (návrh sa predloží osobitne), bude vyčlenených na ďalšie posilnenie novej Agentúry Európskej únie pre azyl.

Ďalšie kroky

Na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky v praxi, je nevyhnutné rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch.

Omeškanie by mohlo ohroziť schopnosť Európskej únie reagovať na prípadné budúce krízy a spôsobiť, že projekty sa ocitnú bez mimoriadne dôležitého financovania – spomeňme celoúnijné programy asistovaného dobrovoľného návratu a readmisie a pokračujúce financovanie presídlenia z prostriedkov EÚ.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (na obdobie 2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania, čo by bolo prospešné pre všetkých.

Súvislosti

Riadenie hraníc a migrácia sú politickou prioritou už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 13. septembra 2017.

Aj napriek tomu rozsah a naliehavosť utečeneckej krízy v rokoch 2015 – 2016 Európu zaskočili. V snahe odvrátiť humanitárnu krízu a umožniť spoločnú reakciu na túto bezprecedentnú výzvu a takisto na nové bezpečnostné hrozby EÚ využila všetku flexibilitu súčasného rozpočtu, aby mobilizovala ďalšie prostriedky. K pôvodne prideleným prostriedkom na roky 2014 – 2020 pre fondy AMIF a ISF (hranice a polícia) vo výške 6,9 miliardy eur sa mobilizovalo ďalších 3,9 miliardy eur. Celková suma na migráciu, riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť teda dosiahla 10,8 miliardy eur, a to v nej ešte nie je započítaný veľký objem finančných prostriedkov uvoľnených na riešenie utečeneckej krízy mimo EÚ.

Komisia teraz na základe skúseností z minulosti navrhuje plošne zdvojnásobiť financovanie a vyčleniť 10,4 miliardy eur na migráciu, 9,3 miliardy eur na riadenie hraníc a 2,5 miliardy eur na vnútornú bezpečnosť a 1,2 miliardy eur na bezpečnejšie vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v niektorých členských štátoch, čo celkovo predstavuje viac ako 23 miliárd eur.

Podpora pre agentúry EÚ určená pre oblasť bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie sa zvýši zo 4,2 miliardy eur na 14 miliárd eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices