rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje nový fond pre európske rybárstvo a námorné hospodárstvo

Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 6,14 miliardy eur na jednoduchší a flexibilnejší fond pre európske rybárstvo a námorného hospodárstvo.

Nový Európsky námorný a rybársky fond bude naďalej podporovať európske odvetvie rybárstva na ceste k udržateľnejším rybolovným postupom s osobitným zameraním na podporu malých rybárov. Pomôže tiež uvoľniť rastový potenciál rastu udržateľného modrého hospodárstva smerom k prosperujúcejšej budúcnosti pre pobrežné spoločenstvá. Po prvýkrát prispeje k posilneniu medzinárodnej správy oceánov v záujme bezpečnejších, čistejších, chránenejších a udržateľne spravovaných morí a oceánov. Komisia okrem toho posilňuje environmentálny vplyv fondu, keďže sa v súlade so záväzkami dohodnutými v Parížskej dohode bude zameriavať na ochranu morských ekosystémov a 30 % jeho rozpočtu plánuje použiť na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Zdravé a dobre spravované oceány sú základnou podmienkou dlhodobých investícií a vytvárania pracovných miest v rybárstve i širšom modrom hospodárstve. Ako globálny aktér v oblasti oceánov a piaty najväčší výrobca morských potravín na svete má Európska únia veľkú zodpovednosť za ochranu, zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov. Fond umožní členským štátom a Komisii plniť si túto zodpovednú úlohu a investovať do udržateľného rybárstva, potravinovej bezpečnosti, prekvitajúceho námorného hospodárstva a zdravých a produktívnych morí a oceánov.“

Rybolov je kľúčový pre živobytie a kultúrne dedičstvo mnohých pobrežných spoločenstiev v EÚ. Spolu s akvakultúrou prispieva aj k potravinovej bezpečnosti a výžive. Pri podpore z fondu sa bude klásť osobitný dôraz na malých pobrežných rybárov s plavidlami s dĺžkou pod 12 metrov, ktorí predstavujú polovicu európskej zamestnanosti v odvetví rybolovu. Od reformy spoločnej rybárskej politiky v roku 2014 došlo k pokroku z hľadiska obnovenia zdravej úrovne populácií rýb, zvýšenia ziskovosti odvetvia rybolovu v Únii a ochrany morských ekosystémov. Nový fond bude aj naďalej podporovať tieto sociálno-ekonomické a environmentálne ciele.

Pokiaľ ide o námorné hospodárstvo, Komisia navrhuje svoju podporu v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 posilniť. Ide o ekonomické odvetvie s veľkým potenciálom: jeho celosvetový výkon sa v súčasnosti odhaduje na 1,3 bilióna eur a do roku 2030 by sa mohol zdvojnásobiť. Námorný fond umožní investície do nových námorných trhov, technológií a služieb, ako sú napríklad modrá energia a morské biotechnológie. Pobrežné spoločenstvá získajú väčšiu a širšiu podporu na vytváranie miestnych partnerstiev a transferov technológií do všetkých sektorov modrého hospodárstva vrátane akvakultúry a prímorského cestovného ruchu.

V súvislosti s Agendou Organizácie Spojených národov 2030 pre udržateľný rozvoj sa Únia takisto na medzinárodnej úrovni zaviazala prispieť k tomu, aby sa moria a oceány stali bezpečnejšími, chránenejšími, čistejšími a udržateľnejšie spravovanými. Nový Európsky námorný a rybársky fond podporí tieto záväzky v oblasti lepšej medzinárodnej správy oceánov. Okrem iného poskytne aj potrebné finančné prostriedky na zlepšenie námorného dozoru, bezpečnosti a spolupráce pobrežnej stráže.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Fond zahŕňa niekoľko nových prvkov na zabezpečenie jeho efektívnosti a účinnosti. Ide napríklad o:

  • zjednodušenie a možnosť širšej voľby pre členské štáty, ktoré odteraz budú môcť zacieliť podporu na vlastné strategické priority namiesto toho, aby si museli vyberať z „menu“ oprávnených činností,
  • lepšie zosúladenie s ostatnými fondmi Európskej únie. Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na všetky štrukturálne a investičné fondy, sú stanovené vo všeobecnom nariadení,
  • lepšie zacielenie podpory na realizáciu spoločnej rybárskej politiky.

Ďalšie kroky

Na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky, je nevyhnutné rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch. Podobné zdržania ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by znamenali, že potreby rybárov, pobrežných komunít a ochrany morského prostredia, od ktorej závisia, sa nebudú riešiť s požadovanou naliehavosťou.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Nový Európsky námorný a rybársky fond je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 – nového dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021. V navrhovanom rozpočte sú nové nástroje skombinované s modernizovanými programami s cieľom efektívne plniť priority Európskej únie a vyrovnať sa s novými výzvami.

Z Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa projekty budú spolufinancovať popri vnútroštátnych tokoch financovania, pričom každý členský štát dostane určitý podiel z celkového rozpočtu. Členské štáty si samy vypracujú národné operačné programy, v ktorých uvedú, ako plánujú peniaze použiť. Po schválení Komisiou sa vnútroštátne orgány rozhodnú, ktoré projekty chcú podporiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices