potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia vydáva spoločnú metodiku na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ

Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je vedeckým a vedomostným útvarom Európskej komisie, vytvorilo spoločnú metodiku pre orgány na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch, aby mohli testovať a porovnávať zloženie a vlastnosti potravinových výrobkov predávaných v podobnom balení po celej Únii. Tento krok dopĺňa opatrenia, ktoré Komisia prijala už po správe predsedu Junckera o stave Únie.

Spoločné výskumné centrum novú metodiku prezentuje na stretnutí Fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, povedala: Všetci európski spotrebitelia majú právo na spravodlivé podmienky na jednotnom trhu. Spoločná metodika, ktorú sme vypracovali spolu s členskými štátmi, spotrebiteľskými organizáciami a zúčastnenými stranami z potravinového reťazca, nám pomôže podložene preskúmať odlišné zloženia identicky označených potravinových výrobkov v celej Európe. Teším sa, že špecializované fórum pre potravinový dodávateľský reťazec umožnilo zainteresovaným stranám vyjadriť svoje postoje v plodnej a fundovanej diskusii.“

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, uviedla: „Jednotný trh nemôže byť trhom dvojakých štandardov. Všetci občania EÚ musia mať pocit, že sa s nimi zaobchádza rovnako a že dostávajú férové a jasné informácie o výrobkoch, ktoré si kupujú. Podobné balenia, ktoré ich môžu zavádzať, sú neprípustné. Vyzývam všetky vnútroštátne orgány, aby túto metodiku v nasledujúcich mesiacoch používali, nech môžeme s takýmito praktikami skoncovať.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, dodal: „Európski spotrebitelia majú právo byť chránení pred klamlivým marketingom o potravinách, ktoré jedia, a výrobkoch, ktoré používajú – a musia mať dôveru v informácie poskytované výrobcami. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie vypracovalo harmonizovaný postup na objektívne hodnotenie rozdielov, ktoré sa pociťujú v kvalite výrobkov. Ide o výborný príklad toho, ako prvotriedna vedecká práca priamo pomáha občanom.“

Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca, ktorému Komisia zverila otázku dvojakej kvality potravín, dalo Spoločnému výskumnému centru mandát na vypracovanie takejto metodiky v júni 2017.

Táto metodika dopĺňa opatrenia ohlásené v rámci iniciatívy Komisie s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov, ktorej cieľom je:

  • objasniť a posilniť práva spotrebiteľov, vrátanie zakázania praktík dvojakej kvality, ktoré zavádzajú spotrebiteľov,
  • umožniť oprávneným subjektom podávať žaloby v zastúpení v mene spotrebiteľov,
  • posilniť právomoci orgánov na ochranu spotrebiteľov v členských štátoch, pokiaľ ide o ukladanie pokút.
Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Spoločný testovací protokol

Všetky potravinové výrobky predávané v EÚ musia spĺňať prísne bezpečnostné predpisy; spotrebitelia musia byť informovaní o hlavných vlastnostiach, ktoré sú stanovené najmä v predpisoch EÚ pre označovanie potravín, a nemali by byť zavádzaní napríklad balením. Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre ochranu spotrebiteľa nesú zodpovednosť za to, že potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú príslušné právne predpisy EÚ.

Testovacia metodika pomôže týmto orgánom zistiť, či sa potravinové výrobky uvádzajú na trh v súlade s právom EÚ.

Metodika vychádza z hlavných zásad, ako je transparentnosť, porovnateľnosť, podobný výber vzoriek a testovanie výrobkov.

Ďalšie kroky

Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným centrom budú teraz uplatňovať túto metodiku v celoeurópskej testovacej kampani, ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu problému dvojakej kvality. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii do konca roka 2018. Tento postup by mal viesť k praktickým usmerneniam pre orgány, ktoré vyšetrujú zavádzajúce praktiky.

Súvislosti

V reakcii na problém dvojakej kvality potravín, na ktorý upozornili niektoré členské štáty, Európska komisia prijala viacero opatrení, ktoré majú spotrebiteľom prinavrátiť dôveru vo výrobky, ktoré kupujú, nech už žijú kdekoľvek.

Okrem spomínanej metodiky ďalšie opatrenia zahŕňajú aj:

  • súbor usmernení k uplatňovaniu právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov,
  • návrh na zmenu smernice o nekalých obchodných praktikách v rámci balíka Novej dohody pre spotrebiteľov, ktorý Komisia prijala 11. apríla 2018. Návrh má zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť pri posudzovaní možných prípadov dvojakej kvality.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices