region
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ pomáha regiónom, ktoré zaostávajú v inovácii

Komisia obnovuje iniciatívu Cesta k excelentnosti, aby aj naďalej mohla poskytovať cielenú podporu a odborné znalosti regiónom, ktoré zaostávajú v inovácii.

Táto iniciatíva ešte pred začiatkom rozpočtového obdobia 2021 – 2027 pomôže regiónom rozvíjať, aktualizovať a zdokonaľovať ich stratégie pre inteligentnú špecializáciu – t. j. ich regionálne inovačné stratégie založené na špecifických oblastiach s konkurenčnými výhodami. Navyše vďaka nej budú môcť identifikovať primerané zdroje EÚ na financovanie inovačných projektov a nájsť si partnerov medzi regiónmi s podobnými silnými stránkami, aby tak vytvárali inovačné klastre.

Cesta k excelentnosti nadväzuje na návrhy Komisie o budúcej politike súdržnosti a novom programe Európsky horizont a je v súlade s obnoveným programom Komisie pre výskum a inovácie. Ide o ďalší spôsob, ako Komisia pomáha regiónom Európy pripraviť sa na budúcnosť vďaka spoľahlivým inovačným stratégiám financovaným z fondov EÚ v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Inteligentná špecializácia nebola nikdy taká dôležitá, ako bude v období po roku 2020. Ak tieto stratégie v nasledujúcich rokoch majú naplniť svoj potenciál, potrebujeme dve veci: viac partnerstiev a väčšiu zodpovednosť – najmä v tých regiónoch, ktoré sú najviac pozadu. Táto iniciatíva pomôže pripraviť pôdu pre spoľahlivé inovačné stratégie v období po roku 2020.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Len nedávno sme predostreli najambicióznejší program EÚ na financovanie výskumu a inovácií – Európsky horizont – s rozpočtom 100 miliárd eur na obdobie 2021 až 2027. Vďaka nemu budú mať aj regióny viac príležitostí čo najlepšie využiť svoj výskumný a inovačný potenciál. Cesta k excelentnosti im pomôže kombinovať zdroje financovania EÚ na financovanie inovačných projektov.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dodal: „V rámci tejto iniciatívy Spoločné výskumné centrum – vedecké a vzdelávacie stredisko Komisie – ponúkne regiónom svoje odborné znalosti, aby mohli budovať na svojich silných stránkach, vychádzať z vlastných priorít, učiť sa jeden od druhého a čo najlepšie využívať svoje najcennejšie aktíva: talent a kreativitu ľudí.“

Z iniciatívy, ktorú koordinuje Spoločné výskumné centrum, sa regiónom poskytnú štyri hlavné formy podpory:

  1. Komisia a externí odborníci pomôžu regiónom identifikovať priestor na zlepšenie ich stratégií pre inteligentnú špecializáciu, ich regionálnych inovačných systémov (kvalita verejného výskumu, efektívne prepojenie medzi podnikmi a vedeckou obcou a prostredie priaznivé pre podnikanie) a spôsobu, akým spolupracujú s inými regiónmi pri výskume a inováciách.
  2. Odborníci im zároveň pomôžu využiť všetky potenciálne zdroje financovania, ako je napríklad Európsky horizont, Digitálna Európa či fondy politiky súdržnosti, a kombinovať ich vďaka novým príležitostiam na súčinnosť, ktoré Komisia ponúka v návrhoch fondov EÚ na roky 2021 – 2027.
  3. Spoločné výskumné centrum pomôže identifikovať a napraviť konkrétne problémy, ktoré regiónom bránia v inovovaní, ako je napríklad nedostatočná interakcia medzi miestnymi podnikateľskými subjektmi a akademickou obcou alebo nízka účasť na súčasnom programe Horizont 2020.
  4. Spoločné výskumné centrum bude takisto zabezpečovať príležitosti na vytváranie sietí a semináre pre regióny, aby sa mohli stretávať a vymieňať si osvedčené postupy pri budovaní regionálnych inovačných stratégií. Tým sa uľahčí aj rozvoj partnerstiev zameraných na medziregionálne inovačné investície.
Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Ďalšie kroky

Obnovená iniciatíva začne toto leto a bude trvať dva roky. Regióny môžu vyjadriť záujem a zúčastňovať sa na nej tak, že sa zaregistrujú na platforme pre inteligentnú špecializáciu.

Súvislosti

Iniciatíva Cesta k excelentnosti bola vyhlásená v roku 2014 v spolupráci s Európskym parlamentom, keď sa inteligentná špecializácia stala požiadavkou podľa predpisov politiky súdržnosti. Každoročne sa obnovuje, pričom má vždy iný pracovný program a iné priority. V období 2018 – 2019 sa zameriava na prípravu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ opierajúc sa o metódy pilotných opatrení v oblasti inteligentnej špecializácie z roku 2017. Iniciatíva má na tieto dva roky k dispozícii rozpočet vo výške troch miliónov eur, ktorý sprístupní Európsky parlament.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices