Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union- EP.

Colná únia EÚ oslavuje 50-te narodeniny

Zrodila sa z prelomových povojnových dohôd, ktoré pripravili pôdu pre európsku integráciu, a v roku 1968 sa stala skutočnosťou. Prvým rozhodným krokom colnej únie k premene EÚ na najväčší obchodný blok na svete, v ktorom dnes 28 colných správ koná ako jeden subjekt, bolo zrušenie colných sadzieb pre obchod s tovarom vo vtedajšom Európskom spoločenstve.

Za posledných 50 rokov sa z colnej únie stal základný kameň jednotného trhu – udržiava bezpečnosť
hraníc EÚ a chráni občanov pred zakázanými a nebezpečnými výrobkami, ako sú zbrane či drogy.
Zároveň cez ňu prechádza čoraz väčší podiel globálneho obchodu: colné orgány EÚ v roku 2017
odbavili 16 % svetového obchodu.

1. júla 2018, čiže presne 50 rokov po zriadení colnej únie, Komisia organizuje podujatia na letiskách a
v školách v celej EÚ, ktoré majú zvýšiť povedomie o tomto mimoriadnom úspechu.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal:
„Colná únia je obrovský a jedinečný úspech. Stará sa o plynulosť obchodu a bezpečnosť spotrebiteľov, a tak Európanom umožňuje naplno využívať výhody vnútorného trhu. Ďakujem tisíckam ľudí, ktorí za posledných 50 rokov prispeli a ďalej prispievajú k tomuto európskemu triumfu.“

Ako funguje colná únia?

Colná únia bola po prvýkrát ustanovená v Rímskej zmluve a v roku 1968 viedla k zrušeniu ciel
vyberaných na hraniciach medzi členmi Európskeho spoločenstva. Dnes predstavuje jediný obchodný
priestor, v ktorom dochádza k voľnému obehu tovaru, či už bol vyrobený v EÚ alebo za jej hranicami.
Tovar z krajín mimo EÚ sa spravidla preclieva pri prvom vstupe do EÚ. Tak colné orgány zabezpečujú
úhradu týchto ciel a ochranu finančných záujmov Únie a jej členských štátov. Colné orgány okrem toho
bránia vstupu výrobkov do Únie, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť alebo zdravie občanov EÚ.
Zastavujú aj nezákonne prevážaný a pašovaný tovar, tovar, ktorý ohrozuje životné prostredie a
európske kultúrne dedičstvo, a tovar, ktorý narúša finančné záujmy EÚ a jej členských štátov.

Viac..  Európsky parlament prijíma preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre celú EÚ

Členské štáty EÚ sa starajú o hladké fungovanie jednotného colného priestoru dodržiavaním
spoločného súboru pravidiel, ktorého základným kameňom je tzv. Colný kódex Únie. Dodržiavanie
tohto kódexu, aktualizovaného v roku 2013 a platného od roku 2016, znamená, že krajiny EÚ sa pri
dovoze, vývoze a tranzite tovaru riadia rovnakými pravidlami a postupmi. Vďaka tomu rastie
hospodárska súťaž a obchod, zlepšuje sa efektivita, zvyšuje kvalita a znižujú sa ceny pre spotrebiteľov.

Za rozsiahlu každodennú prevádzku colnej únie sú vo všetkých krajinách EÚ primárne zodpovedné
vnútroštátne colné orgány, ktoré sa v spolupráci aj s Komisiou usilujú, aby colná únia fungovala.
Zároveň je na ochranu záujmov európskych občanov a podnikov na celom svete nevyhnutná širšia
medzinárodná spolupráca. V tejto súvislosti EÚ podpísala s 80 krajinami mimo EÚ vyše 50
medzinárodných dohôd o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci zameraných na
podporu kontrol a presadzovania práva, ako aj na zjednodušenie a zosúladenie colných postupov, ktoré
následne vedú k zníženiu administratívnej záťaže a nákladov pre európske podniky.

Komisia nedávno navrhla, aby aj budúci rozpočet EÚ obsahoval finančný záväzok určený na colné
programy vo výške 950 miliónov eur. Tieto peniaze by mali prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmeny
údajov medzi colnými orgánmi, a zároveň podporiť colníkov a pripraviť ich na pracovné úlohy. Do
rozpočtových plánov EÚ bol zahrnutý aj nový fond v hodnote 1,3 miliardy eur, ktorý má pomáhať
členským štátom pri nákupe, údržbe a výmene colného vybavenia podľa aktuálnych trendov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices