subsidiarita
PHOTO: © European Union.

Subsidiarita a proporcionalita: Osobitná skupina predložila odporúčania predsedovi Komisie Junckerovi

Osobitná skupina pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ predložila svoju záverečnú správu predsedovi Komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.

V správe sú uvedené odpovede na 3 otázky, ktoré položil predseda Komisie pri vytváraní osobitnej skupiny v novembri 2017: Ako lepšie uplatňovať zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality v rámci inštitúcií EÚ? Ako lepšie zapojiť regionálne a miestne orgány a národné parlamenty do tvorby a vykonávania politík EÚ? Existujú oblasti politiky, v ktorých by sa právomoci mohli časom vrátiť členským štátom?

Predseda Juncker uviedol: „Chcem, aby naša Únia bola viac zameraná na veci, ktoré sú podstatné pre našich občanov. Preto sa Komisia snaží venovať veľkú pozornosť zásadným otázkam a klásť menší dôraz na tie menej podstatné. Z tohto dôvodu som zriadil osobitnú skupinu pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby EÚ zasahovala len do tých oblastí, v ktorých je jej prítomnosť prínosom. Chcem sa poďakovať Fransovi Timmermansovi a ostatným členom osobitnej skupiny z národných parlamentov a z Európskeho výboru regiónov za túto dôležitú správu. Úniu nemožno budovať bez aktívnej a rovnakej účasti miestnych orgánov, inštitúcií EÚ a všetkých úrovní verejnej správy. Závery vyvodím v mojom prejave o stave Únie v septembri. Dúfam, že sa vedúci predstavitelia iných inštitúcií a vnútroštátnych orgánov ku mne pripoja a že tieto postrehy sa stanú pevnou súčasťou budúcej práce Únie.“

Členovia osobitnej skupiny uviedli: „Budeme presadzovať nový spôsob práce, ktorý posilní zapojenie miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov do tvorby politík EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu a účinnosť právnych predpisov. Pritom sa budú v plnej miere rešpektované úlohy rôznych inštitúcií EÚ, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov a národných parlamentov. Navrhujeme nový prístup „aktívnej subsidiarity“, ktorý zabezpečí pridanú hodnotu právnych predpisov EÚ, prínos pre občanov a povedie k väčšej zodpovednosti za rozhodnutia Únie v členských štátoch. Našu správu sme predložili predsedovi Junckerovi, ktorý nás uistil, že bude spolu s ostatnými inštitúciami bude pracovať na uskutočnení našich odporúčaní“.

Osobitná skupina dospela k záveru, že je potrebný nový spôsob práce v oblasti subsidiarity a proporcionality, ktorý by miestnym a regionálnym orgánom a národným parlamentom umožnil účinnejšie prispieť k tvorbe politík EÚ a navrhovaniu nových právnych predpisov. V rámci navrhovaných nového prístupu by sa subsidiarita a proporcionalita posudzovali dôslednejšie na všetkých úrovniach verejnej správy, a to na základe „modelovej mriežky“, ktorú možno prirovnať ku kontrolnému zoznamu dodržiavania zásady subsidiarity a zásady proporcionality.

Osobitná skupina takisto odporúča flexibilné uplatňovanie 8-týždňovej lehoty, ktorú majú národné parlamenty k dispozícii na predloženie svojich stanovísk k návrhom legislatívy EÚ. Zároveň navrhuje možné budúce predĺženie tejto lehoty na predloženie stanovísk, a to na 12 týždňov. Osobitná skupina odporúča, aby sa 3 inštitúcie EÚ dohodli na cielenom viacročnom programe, ktorým by sa podporilo opätovné vyváženie práce EÚ v niektorých oblastiach politiky. Toto vyváženie by spočívalo v účinnejšom vykonávaní existujúcich právnych predpisov a v upustení od iniciovania nových právnych predpisov. Tento postup nadväzuje na to, že Junckerova Komisia predložila cielenejšie pracovné programy Komisie, a na ročné spoločné vyhlásenia dohodnuté v rámci 3 inštitúcií o prioritných dokumentoch, ktoré majú byť v danom roku schválené.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Osobitná skupina sa domnieva, že nový prístup by sa mal uplatňovať na existujúci súbor právnych predpisov Európskej únie a na všetky nové politické iniciatívy. Zainteresované strany navrhli pracovnej skupine niekoľko právnych predpisov a politík EÚ, v prípade ktorých by sa mohlo začať s preskúmaním kritérií subsidiarity a proporcionality. Komisia tieto návrhy zohľadní vo svojej budúcej práci.

Súvislosti

Predseda Juncker v novembri 2017 zriadil osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“. Osobitnej skupine dal za úlohu preskúmať 3 otázky: 1) úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe a vykonávaní politík Európskej únie; 2) úlohu, ktorú zásada subsidiarity a zásada proporcionality zohrávajú pri práci inštitúcií a orgánov Únie; 3) či by sa zodpovednosť za niektoré konkrétne oblasti politiky mala delegovať späť na členské štáty.

Osobitná skupina sa stretla sedemkrát, aby prediskutovala uvedené 3 otázky. Na základe týchto diskusií, verejného vypočutia a informácií od mnohých zainteresovaných strán uviedla osobitná skupina v správe 9 odporúčaní spolu s konkrétnymi implementačnými opatreniami. Odporúčania sú adresované národným parlamentom, vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu výboru regiónov a Európskej komisii.

Osobitnej skupine predsedá prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Tvoria ju 3 členovia Výboru regiónov – predseda Karl-Heinz Lambertz (Belgicko), Michael Schneider (Nemecko) a François Decoster (Francúzsko) – a 3 členovia národných parlamentov – Toomas Vitsut (Estónsko), Kristian Vigenin (Bulharsko) a Reinhold Lopatka (Rakúsko).

Rakúske predsedníctvo EÚ zorganizuje v novembri v Bregenzi konferenciu o subsidiarite, ktorá vzhľadom na správu o stave Únie, ktorá bude predložená 12. septembra 2018, poskytne príležitosť na ďalšiu diskusiu o správe osobitnej skupiny a na zváženie spôsobu, ako realizovať v nej uvedené odporúčania.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices