rozpocet
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nový rozpočet EÚ: Podľa audítorov je potrebný väčší dôraz na pridanú hodnotu

Podľa nového informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov návrh Európskej komisie týkajúci sa rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027 potrebuje ešte väčší dôraz na pridanú hodnotu. Audítori vítajú väčšiu pružnosť viacročného finančného rámca (VFR) pri riešení nepredvídaných udalostí. Upozorňujú však na to, že zmeny priorít vo výdavkových oblastiach nie sú v tomto návrhu jasne vysvetlené či podložené uverejnenými výsledkami posúdenia Komisie týkajúceho sa pridanej hodnoty výdavkových programov EÚ.

„Pridaná hodnota EÚ bola určená ako jedna z hlavných zásad reformy Komisie týkajúcej sa výdavkov”, povedal Jan Gregor, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za informačný dokument. „Návrhy Komisie však nie sú jasne vysvetlené ani odôvodnené posúdením Komisie týkajúcim sa pridanej hodnoty výdavkových programov EÚ.”

Komisia navrhuje zmeny priorít aj štruktúry rozpočtu. Financovanie je znížené o 63 mld. EUR len pre jeden okruh – „Prírodné zdroje a životné prostredie”. Zahŕňa to 15% zníženie financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky zo strany EÚ. Komisia súčasne navrhuje zvýšiť mieru spolufinancovania programov rozvoja vidieka členskými štátmi.

Inak Komisia navrhuje zvýšiť celkové financovanie o 115 mld. EUR vrátane 52 mld. EUR nových finančných prostriedkov. Zvýšenie o viac než 10 % sa navrhuje pre oblasť „Susedstvo a svet” (+ 13%), „Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika” – okruh, ktorý zahŕňa výdavky na výskum (+ 43%) – a „Migrácia a riadenie hraníc” spolu s oblasťou „Bezpečnosť a obrana” (+ 359%).

Audítori tiež upozorňujú na záležitosti týkajúce sa načasovania navrhovaného rozpočtu. Podľa nich sa strategické rámce a ciele opatrení EÚ prekrývajú a nie sú zosynchronizované. Stratégia Európa 2020 sa skončí pred začiatkom obdobia nového VFR a zatiaľ sa nerozhodlo o novom súbore strategických cieľov EÚ. V skutočnosti sa návrh dlhodobého rozpočtu EÚ stal prostriedkom na tvarovanie politických cieľov EÚ po roku 2020 namiesto toho, aby ich len odrážal. Nie je to obvyklý či logický postup udalostí, hovoria audítori.

Viac..  Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Cieľom Komisie je prijať právne predpisy do jari 2019. Je to vítané, pretože by to pomohlo Komisii a členským štátom začať nové programy bez oneskorenia.

Audítori vítajú výrazné zvýšenie pružnosti rozpočtu pri riešení nepredvídaných udalostí, ale taktiež určili niekoľko výziev, ktorým je potrebné čeliť pred začiatkom nového VFR:

  • je potrebné vypracovať ucelený finančný plán ako prílohu k návrhu VFR na obdobie 2021 – 2027;
  • rozprava o návrhu VFR začala skôr, ako EÚ jasne uviedla svoje strategické ciele na obdobie po roku 2020;
  • výdavkové programy EÚ budú potrebovať silné a vzájomne konzistentné výkonnostné rámce zosúladené so strategických cieľmi EÚ a VFR na obdobie 2021 – 2027;
  • bude potrebné, aby Komisiou navrhované nové a revidované systémy financovania zabezpečili konzistentne vysokú mieru verejnej zodpovednosti a transparentnosti;
  • Európsky dvor audítorov by mal mať mandát vykonávať audit všetkých orgánov EÚ, vrátane Európskej obrannej agentúry a navrhovaného Európskeho menového fondu, a byť vyzvaný na audit všetkých orgánov zriadených mimo právneho poriadku EÚ na vykonávanie politík EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices