Dombrovskis, Moscovici
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

EÚ aktivuje rámec sprísneného dohľadu pre Grécko

Komisia sa rozhodla aktivovať rámec sprísneného dohľadu pre Grécko, aby tak podporila realizáciu dohodnutých reforiem po tom, ako krajina úspešne zavŕši program makroekonomických úprav uskutočňovaný v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

Grécko 20. augusta ukončí svoj program makroekonomických úprav v rámci EMS a zostane tak súčasťou eurozóny a Európskej únie. Tento výrazný úspech sa dosiahol vďaka obetavosti gréckych občanov, odhodlaniu Grécka uskutočňovať reformy a solidarite jeho európskych partnerov.

Rozhodnutie Komisie o aktivácii rámca sprísneného dohľadu, ktorý sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 472/2013 (súčasť tzv. balíka dvoch legislatívnych aktov), umožní, aby sa situácia v Grécku vrátila do normálu. Vychádza sa pritom z pokroku, ktorý Grécko dosiahlo. Nový rámec podporí dokončenie, realizáciu a pokračovanie reforiem dohodnutých v rámci programu, v súlade so záväzkami gréckych orgánov. To má zásadný význam pre budovanie dôvery trhu, a tým aj pre posilnenie hospodárskeho oživenia Grécka, najmä v období bezprostredne nasledujúcom po skončení programu.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Dvadsiaty august bude pre Grécko novým začiatkom. Je dôležité, aby naďalej uskutočňovalo obozretné fiškálne a makroekonomické politiky a dokončilo dohodnuté reformy. Sprísnený dohľad má Grécku pomôcť získať dôveru trhov, investorov a podnikov: všetci z nich požadujú stabilitu a predvídateľnosť. Týmto spôsobom krajina priláka viac investícií a zabezpečí udržateľný rast, ktorý prinesie gréckym občanom nové pracovné miesta a lepšie životné a sociálne podmienky.“ 

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: Grécko je už schopné stáť na vlastných nohách; to neznamená, že musí stáť osamotene. Európa a aj Európska komisia budú krajinu naďalej odhodlane podporovať. A práve to je podstatou dnešného rozhodnutia. Sprísnený dohľad nie je štvrtým programom, nezahŕňa žiadne nové záväzky ani podmienky. Ide o rámec na podporu dokončenia a realizácie prebiehajúcich reforiem. Prečo je to také dôležité? Pretože hospodárske oživenie Grécka nie je jednorazovou záležitosťou, je to proces.“

Rozhodnutie nadväzuje na dohodu dosiahnutú na zasadnutí Euroskupiny 22. júna, v ktorej sa potvrdilo, že Grécko vykonalo všetky predchádzajúce opatrenia v rámci štvrtého a záverečného preskúmania programu. Euroskupina okrem toho rozhodla o balíku účinných opatrení v oblasti dlhu, ktoré Grécku umožnia, aby opäť stálo na vlastných nohách bez finančnej pomoci svojich partnerov. V komplexnej dohode, ku ktorej sa dospelo v Euroskupine, sa grécke orgány zaviazali dokončiť kľúčové reformy dohodnuté v rámci aktuálneho programu. Poskytli aj konkrétne politické záväzky dokončiť celý rad kľúčových štrukturálnych reforiem, ktoré sa už začali, a súhlasili s aktiváciou rámca sprísneného dohľadu.

Viac..  Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Sprísnený dohľad je pevný rámec pre dohľad po skončení programu, ktorý umožní podrobne sledovať hospodársku, fiškálnu a finančnú situáciu Grécka a jej vývoj. Jeho aktivácia sa považovala za vhodnú vzhľadom na dlhodobú povahu krízy, ktorej Grécko čelí, zadlženosť krajiny, potrebu pokračovať v realizácii štrukturálnych reforiem, ktoré by mali viesť k trvalému hospodárskemu oživeniu, a na pretrvávajúce slabé miesta.

Sprísnený dohľad umožní, aby sa Grécko vrátilo do normálnej situácie, keď si bude môcť určovať vlastné politické ciele, a zároveň mohlo aj po skončení programu uplatňovať obozretné politiky. V súlade s dohodou Euroskupiny by sa pri tomto postupe mali zachovať ciele kľúčových reforiem, ktoré sa prijali v rámci programu EMS. Sprísnený dohľad nezahŕňa žiadne nové reformy ani záväzky, a preto jednoznačne znamená koniec dlhoročných programov finančnej pomoci.

Súčasťou rámca budú štvrťročné preskúmania, ktoré umožnia včas zistiť hroziace riziká a prijať opatrenia na ich skoré riešenie. V súlade s príslušným nariadením bude Komisia predkladať Európskemu parlamentu, gréckemu parlamentu a pracovnej skupine pre Euroskupinu/Hospodárskemu a finančnému výboru štvrťročné správy o svojich zisteniach. Pri aktivácii politicky podmienených opatrení v oblasti dlhu, ktoré boli odsúhlasené na zasadnutí Euroskupiny 22. júna, sa bude vychádzať z pozitívnych správ vypracovaných na základe rámca sprísneného dohľadu.

V rozhodnutí sa takisto stanovuje, že Komisia bude sprísnený dohľad vykonávať v spolupráci s Európskou centrálnou bankou a prípadne aj s Medzinárodným menovým fondom. Zapojí sa doň aj EMS. Grécko sa od zavŕšenia svojho programu makroekonomických úprav (20. augusta) zároveň plne začlení do rámca európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych a sociálnych politík. Pritom sa maximálne využijú synergické účinky medzi procesom sprísneného dohľadu a procesom európskeho semestra, aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu verejnej správy a zabezpečil sa súlad.

Súvislosti:

V auguste 2015 sa na základe žiadosti gréckych orgánov poskytla tejto krajine finančná pomoc z EMS vo forme trojročného programu makroekonomických úprav. Tento program sa skončí 20. augusta 2018.

Právny základ pre rámec sprísneného dohľadu poskytuje nariadenie (EÚ) č. 472/2013 (ktoré je súčasťou tzv. balíka dvoch legislatívnych aktov).

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices