EU Japonsko
PHOTO: © European Union.

EÚ a Japonsko sa dohodli na uznaní svojich systémov ochrany osobných údajov

EÚ a Japonsko dnes úspešne ukončili svoje rozhovory o otázkach recipročnej primeranosti. Dohodli sa na vzájomnom uznaní svojich systémov ochrany osobných údajov ako „rovnocenných“, čím sa umožní bezpečný tok údajov medzi EÚ a Japonskom.

V súčasnosti každá strana začne svoje príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné na prijatie vlastného záveru o primeranosti. V prípade EÚ sa to týka získania stanoviska od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlasu od výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ. Po ukončení tohto postupu Komisia prijme rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska.

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla: Japonsko a EÚ sú už strategickými partnermi. Údaje sú palivom globálnej ekonomiky, a na základe tejto dohody sa budú môcť bezpečne presúvať medzi EÚ a Japonskom v prospech našich občanov aj našich ekonomík. Zároveň opakovane potvrdzujeme náš záväzok, pokiaľ ide o spoločné hodnoty týkajúce sa ochrany osobných údajov. Preto som plne presvedčená, že vzájomnou spoluprácou môžeme formovať celosvetové normy ochrany údajov a ukázať, že môžeme v tejto dôležitej oblasti spoločne udávať tón.“

Touto dohodou o vzájomnom uznaní sa vytvorí najväčší priestor pre bezpečné prenosy údajov na svete založený na vysokej úrovni ochrany osobných údajov. Európania budú pri prenose svojich údajov do Japonska profitovať z ich silnej ochrany, ktorá je v súlade s normami EÚ v tejto oblasti. Touto dohodou sa takisto doplní dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, pričom európske spoločnosti budú profitovať z neobmedzovaného toku údajov s týmto kľúčovým obchodným partnerom, ako aj z výsadného prístupu k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. EÚ a Japonsko touto dohodou potvrdzujú, že v digitálnom veku idú podpora vysokej úrovne štandardov ochrany osobných údajov a uľahčovanie medzinárodného obchodu ruka v ruke. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov je rozhodnutie o primeranosti najjednoduchším spôsobom, ako zabezpečiť bezpečné a stabilné toky údajov.

Hlavné prvky rozhodnutí o primeranosti

V dnes dohodnutej dohode sa predpokladá vzájomné uznanie rovnocennej úrovne ochrany údajov zo strany EÚ a Japonska. Po prijatí sa bude táto dohoda vzťahovať jednak na osobné údaje vymieňané na komerčné účely, ale aj na osobné údaje vymieňané na účely presadzovania práva medzi orgánmi EÚ a japonskými orgánmi, pričom sa zabezpečí, aby sa pri všetkých takýchto výmenách uplatňovala vysoká úroveň ochrany údajov.

Viac..  Komisia hĺbkovo prešetrí minulú spoluprácu medzi Slovenskou poštou a spoločnosťou SWAN

V záujme splnenia európskych noriem sa Japonsko zaviazalo, že pred tým, než Komisia formálne prijme svoje rozhodnutie o primeranosti, zavedie na ochranu osobných údajov občanov EÚ tieto dodatočné záruky:

  • Súbor pravidiel poskytujúcich jednotlivcom v EÚ, ktorých osobné údaje sa prenášajú do Japonska, dodatočné záruky, ktorými sa preklenie niekoľko rozdielov medzi týmito dvomi systémami ochrany údajov. Týmito dodatočnými zárukami sa napríklad posilní ochrana citlivých údajov, podmienky, za ktorých sa údaje z EÚ môžu ďalej prenášať z Japonska do ďalšej tretej krajiny, výkon individuálnych práv na prístup a opravu. Pre japonské spoločnosti, ktoré dovážajú údaje z EÚ, budú tieto pravidlá záväzné, pričom japonský nezávislý orgán pre ochranu osobných údajov (PPC) a súdy ich budú môcť vymáhať.
  • Mechanizmus vybavovania sťažností, ktorým sa budú skúmať a riešiť sťažnosti Európanov, pokiaľ ide o prístup japonských orgánov verejnej moci k ich údajom. Japonský nezávislý orgán pre ochranu osobných údajov bude tento nový mechanizmus spravovať a vykonávať nad ním dohľad.

Ďalšie kroky

Komisia plánuje na jeseň tohto roku prijať rozhodnutie o primeranosti v súlade s obvyklým postupom:

  • schválenie návrhu rozhodnutia o primeranosti kolégiom
  • stanovisko Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), po ktorom nasleduje komitologický postup
  • informovanie výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • prijatie rozhodnutia o primeranosti kolégiom

Japonsko zároveň zo svojej strany vypracuje záver o primeranosti.

Súvislosti

V súlade s oznámením o výmene a ochrane osobných údajov v globalizovanom svete z januára 2017, Komisia začala s Japonskom rokovania s cieľom dosiahnuť rozhodnutie o primeranosti.

Spracúvanie osobných údajov v EÚ je založené na všeobecnom nariadení o ochrane údajov, v ktorom sa stanovujú rôzne nástroje na prenos údajov do tretích krajín vrátane rozhodnutí o primeranosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices