brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Príprava na brexit nie je len vecou inštitúcií EÚ

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom opisuje prebiehajúcu prácu, ktorá má zaistiť pripravenosť na všetky scenáre odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

30. marca 2019 Spojené kráľovstvo opustí EÚ a stane sa treťou krajinou. Bude to mať dôsledky pre občanov, podniky a správne orgány v Spojenom kráľovstve aj v EÚ. Tieto dôsledky siahajú od nových kontrol na vonkajších hraniciach EÚ so Spojeným kráľovstvom, cez platnosť licencií, osvedčení a povolení vydaných Spojeným kráľovstvom až po iné pravidlá pre prenos údajov.

Text vyzýva členské štáty a súkromných aktérov na zintenzívnenie príprav a reaguje na minulomesačnú žiadosť Európskej rady (článok 50), aby sa zaistila lepšia pripravenosť na všetkých úrovniach a na všetky scenáre.

Aj keď EÚ neúnavne pracuje na dosiahnutí dohody, ktorá by umožnila riadený odchod, vystúpenie Spojeného kráľovstva nevyhnutne povedie k narušeniam, napríklad v dodávateľských reťazcoch podnikov, či už k dohode dôjde alebo nie. Keďže stále nie je isté, či 30. marca 2019 bude existovať ratifikovaná dohoda o vystúpení, resp. čo bude obsahovať, pracuje sa na tom, aby sa zabezpečila pripravenosť inštitúcií EÚ, členských štátov a súkromných aktérov na odchod Spojeného kráľovstva. V každom prípade však aj vtedy, keby sa dohoda dosiahla, Spojené kráľovstvo prestane byť po vystúpení členským štátom, a preto už nebude mať rovnaké výhody ako člen. Je preto nanajvýš dôležité pripraviť sa na to, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou, a to aj v prípade dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva však nie je len vecou inštitúcií EÚ. Vyžaduje si spoločné úsilie na úrovni EÚ, ako aj na celoštátnych a regionálnych úrovniach, do ktorého sa takisto musia zapojiť predovšetkým hospodárske subjekty a iní súkromní aktéri – každý musí teraz zintenzívniť prípravu na všetky scenáre a prevziať zodpovednosť za svoju špecifickú situáciu.

Súvislosti

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo Európska rada v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne, že uplatňovanie zmlúv sa skončí k neskoršiemu dátumu, všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie prestanú pre Spojené kráľovstvo platiť od 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) („dátum vystúpenia“). Spojené kráľovstvo sa potom stane treťou krajinou.

Viac..  Metsolová na poslednom zasadnutí europarlamentu vyzdvihla viacero úspechov

Zainteresované strany, ako aj orgány členských štátov a orgány EÚ sa musia pripraviť na dva možné hlavné scenáre:

  • Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje pred 30. marcom 2019, právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia.
  • Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje pred 30. marcom 2019, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019. Táto situácia sa označuje aj ako scenár bez dohody („no deal“) alebo scenár neriadeného odchodu.

V priebehu minulého roka Komisia preskúmala celé acquis Únie (súbor všetkých právnych predpisov EÚ), aby zistila, či si vystúpenie Spojeného kráľovstva vyžiada nejaké zmeny. Na tento účel Komisia prijala (a podľa potreby bude ďalej prijímať) osobitné cielené legislatívne návrhy, aby pravidlá EÚ po odchode Spojeného kráľovstva fungovali ďalej hladko aj v Únii 27 štátov. Komisia takisto uverejnila vyše 60 oznamov o pripravenosti podľa jednotlivých sektorov, aby informovala verejnosť o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva v prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody o vystúpení. Do 30. marca 2019 opustia Spojené kráľovstvo dve agentúry so sídlom v Londýne (Európska agentúra pre lieky a Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj ďalšie subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve (napríklad Stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo), a zároveň sa celý rad úloh, ktoré vykonávajú orgány Spojeného kráľovstva, bude musieť prerozdeliť medzi členské štáty mimo Spojeného kráľovstva.

Prácu Komisie na zaistenie pripravenosti koordinuje Generálny sekretariát Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices