sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi: V niektorých oblastiach sa situácia zhoršuje

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2017. Na internete bol uverejnený aj prehľad výsledkov jednotného trhu, pričom tohto roku oslavujeme 25. výročie jednotného trhu EÚ. Z prehľadu vyplýva, že kým väčšina prekážok voľného pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu sa odstraňuje, v niektorých oblastiach sa pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršuje.

Účinné uplatňovanie právnych predpisov je nevyhnutné na to, aby občania a podniky mohli využívať výhody, ktoré im vyplývajú z práva EÚ. Bez ohľadu na to, ako starostlivo bol predpis navrhnutý a vypracovaný, pre jeho účinnosť je smerodajné jeho vykonanie. Komisia pri presadzovaní svojich politických priorít preto venuje pozornosť nielen procesu navrhovania nových právnych predpisov, ale aj tomu, aby sa zabezpečilo ich riadne uplatňovanie a presadzovanie. Komisia napríklad v roku 2017 podnikala rázne kroky v záujme presadzovania predpisov v oblasti ochrany údajov, migrácie, ochrany spotrebiteľov, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo v oblasti kvality ovzdušia.

Úzka partnerská spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi je zároveň aj naďalej kľúčová z hľadiska vykonávania práva EÚ, ako aj pri riešení prípadných problémov. Počas celého roka Komisia pomáhala členským štátom pripraviť sa na účinnosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2017

Podľa výročnej správy za rok 2017 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k miernemu poklesu (o 5,91 %) otvorených prípadov nesplnenia povinnosti. Po dosiahnutí päťročného maxima v roku 2016 sa teda počet prípadov začal v roku 2017 ustaľovať. Pri každom nesprávnom uplatnení práva EÚ občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z európskych právnych predpisov. Napríklad v oblasti životného prostredia je úplná transpozícia a vykonávanie smernice o obmedzení používania plastových tašiek zásadná na riešenie rastúcich obáv občanov v súvislosti s plastmi.

Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Belgicko, Cyprus a Portugalsko, zatiaľ čo najmenej prípadov bolo otvorených voči Taliansku, Dánsku a MaďarskuŠpanielskoTaliansko a Nemecko mali najviac otvorených prípadov vo veci nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ, kým Dánsko malo minulý rok najnižší celkový počet otvorených prípadov.

Pokiaľ ide o oblasti politiky, v roku 2017 bolo najviac prípadov nesplnenia povinnosti otvorených v oblasti mobility a dopravy, životného prostredia, ako aj finančnej stability, služieb a kapitálových trhov.

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali.

V roku 2017 počet nových prípadov nesplnenia povinnosti z dôvodu oneskorenej transpozície prudko klesol o 34 % (z 847 prípadov v roku 2016 na 558 prípadov v roku 2017) a približuje sa úrovni z roku 2015 (543 prípadov). Komisia iniciovala nové postupy v prípade nesplnenia povinnosti voči väčšine členských štátov za to, že netransponovali smernice o používaní plastových tašiek, o odpade a o technickom stave vozidiel.

V záujme uľahčenia včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej pomáhala členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými stránkami a usmerňujúcimi dokumentmi, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín. Napríklad pred nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov 25. mája 2018 Komisia už v januári 2018 uverejnila podrobné usmernenia, aby členským štátom pomohla včas uplatniť nové pravidlá.

V minulom roku Komisia postúpila päť prípadov na Súdny dvor EÚ so žiadosťou, aby uplatnil finančné sankcie: dva prípady proti Belgicku, dva prípadu proti Chorvátsku a po jednom prípade proti Slovensku, Slovinsku a Španielsku.

Viac..  P. Szijjártó: Energetická politika EÚ sa stala obeťou ideológie

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2018

V prehľade výsledkov jednotného trhu sa poskytuje podrobný a presný prehľad o stave vykonávania pravidiel EÚ týkajúcich sa jednotného trhu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v roku 2017. Vyhodnocuje, ako členské štáty EÚ a EHP uplatňujú tieto pravidlá, a identifikuje nedostatky, v súvislosti s ktorými by členské štáty EÚ a Komisia mali zintenzívniť svoje úsilie.

Na základe výsledkov, ktoré členské štáty dosiahli v roku 2017, im bolo udelených 152 zelených135 žltých a 49 červených kariet. Karty označujú, v ktorých oblastiach dosiahli výborné (zelené), priemerné (žlté) alebo podpriemerné (červené) výsledky.

Z prehľadu vyplýva, že členské štáty dosahujú lepšie výsledky pri uznávaní odborných kvalifikácií, transpozícii predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a vývoji nástrojov na podporu dobrého fungovania jednotného trhu v praxi (Vaša Európa, e-Certis a EURES). V porovnaní s predchádzajúcim vydaním prehľadu výsledkov však členské štáty dostali aj viac červených kariet, pokiaľ ide o otvorenosť cezhraničnému obchodu s tovarom a službami, spravodlivosť systémov verejného obstarávania a počet konaní o nesplnení povinnosti.

Vo všeobecnosti ku krajinám s najlepšími výsledkami patria FínskoDánsko a Slovensko, pričom najvyšší počet červených kariet dostali Česká republikaÍrsko a Grécko.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania, podniky, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany môžu oznamovať svoje podozrenie na porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli Europa v sekcii Vaše právaV roku 2017 sa väčšina sťažností týkala záležitostí spravodlivosti a práv spotrebiteľa, zamestnanosti, jednotného trhu EÚ, priemyslu a MSP. Pri použití formulára sťažnosti môže SOLVIT pomôcť občanom a podnikom riešiť ich problémy s verejným orgánom v inej krajine EÚ.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky. V rámci rozdelenia zodpovednosti medzi európske inštitúcie má Európska komisia všeobecnú zodpovednosť za iniciovanie legislatívneho procesu. O návrhoch Komisie rozhodujú Rada a Európsky parlament. Členské štáty sú zodpovedné za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva EÚ v rámci svojich vnútroštátnych právnych poriadkov. Komisia tento kruh uzatvára: po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, a v opačnom prípade podniká opatrenia. Komisia by preto mala konať dôrazne a rýchlo, ak prípady neplnenia povinností bránia v napĺňaní cieľov politík EÚ. V tejto súvislosti Komisia nedávno predstavila strategickejší prístup k presadzovaniu predpisov, pokiaľ ide o riešenie prípadov nesplnenia povinnosti, v súlade s jej záväzkom „konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach“.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices