chudoba
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky dvor audítorov preskúma pomoc najodkázanejším osobám v EÚ

Európsky dvor audítorov vykonáva audit Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Cieľom fondu je pomôcť najodkázanejším osobám v EÚ vymaniť sa z chudoby a podporovať ich sociálne začleňovanie, a to kombináciou materiálnej a potravinovej pomoci a konkrétnych poradenských opatrení a opatrení v oblasti sociálneho začlenenia.

Audítori posúdia pôvodné nastavenie fondu FEAD a preskúmajú, či sú programy členských štátov účinne zamerané na najodkázanejšie osoby. Overia tiež meranie výkonnosti zavedené Komisiou s cieľom určiť podiel fondu na plnení cieľa EÚ pre zníženie chudoby.

Audítori uverejnili podkladový dokument o fonde FEAD. Podkladové dokumenty obsahujú informácie vyplývajúce z prípravnej práce vykonanej pred začiatkom aktuálnej audítorskej úlohy. Majú slúžiť ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o politiku a/alebo program, ktoré sú predmetom auditu.

Medzi hlavné činnosti financované z fondu FEAD patrí poskytovanie:

• potravinovej pomoci, ako sú potravinové balíčky a pripravené jedlá pre osoby trpiace vážnym
nedostatkom alebo školské obedy pre deti ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením,

• materiálnej podpory, ako sú hygienické potreby pre dospelých a deti, vybrané typy oblečenia,
základné potreby pre domácnosť a spacie vaky pre ľudí bez domova,

• informácií na zmiernenie núdze, napríklad o základných právach, osobnej hygiene, poradenstvo
týkajúce sa výživy a informácie o dostupnej podpore od národných inštitúcií sociálnej starostlivosti,

Viac..  ECB varuje pred hrozbami pre finančnú stabilitu

• podpory pre sociálne začlenenie najodkázanejších osôb zlepšením ich prístupu k existujúcej
materiálnej podpore, sociálnym službám a aktivitám, ktoré ponúka Európsky sociálny fond.

„Fond FEAD má za cieľ zabezpečiť základné potreby ľudí žijúcich v chudobe,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento dokument. „Preto je zásadne dôležité, aby boli právne predpisy a financované programy koncipované tak, aby pomoc smerovala tam, kde je najviac potrebná.“

V rámci auditu bude oslovené Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne
záležitosti a začlenenie (ktoré spravuje fond FEAD), ako aj orgány realizujúce príslušné činnosti
v 28 členských štátoch.

Uverejnenie audítorskej správy je naplánované na prvú polovicu roka 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices