hodiny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Koniec posúvania hodinových ručičiek. Striedanie času by sa malo v EÚ skončiť už budúci rok

Komisia navrhuje ukončiť sezónne zmeny času.

Predseda Jean-Claude Juncker 12. septembra 2018 pri príležitosti predstavenia správy o stave Únie vyhlásil: „Všetci deklarujeme – väčšinou v našich sviatočných prejavoch – že by sme mali byť v zásadných otázkach ambicióznejší a v menej dôležitých otázkach skromnejší. Európania nám však nebudú tlieskať, keď si pre európsku reguláciu budú musieť naďalej dvakrát ročne prestaviť hodiny. Komisia dnes navrhuje, aby sme to zmenili. Zmenu času treba zrušiť. Členské štáty – ako vyplýva už zo zásady subsidiarity – by mali sami rozhodovať o tom, či sa ich občania budú riadiť letným alebo zimným časom. Očakávam, že Parlament a Rada budú mať na to rovnaký názor a nájdu riešenia vyhovujúce vnútornému trhu. Čas tlačí.

Európska komisia predostrela návrh ukončiť v roku 2019 v Európe sezónnu zmenu času, pričom členské štáty sa môžu samostatne rozhodnúť, či chcú natrvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami. Zaručilo by sa tým riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo odlišným systémom, ktoré by mohli byť výsledkom situácie, keď by niektoré členské štáty zostali pri úprave zmeny času a iné túto prax ukončili.

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla: Navrhujeme ukončiť sezónne zmeny času od budúceho roka. Tento veľmi ambiciózny harmonogram umožní občanom bezodkladne využívať s tým súvisiace výhody. Členské štáty a podniky teraz vyzývame, aby začali s potrebnou prípravou a zabezpečili tak koordinovaný postup v celej EÚ.

Návrhom Komisie:

  • sa majú ukončiť sezónne zmeny času na celom území Európskej únie,
  • sa stanovuje jednoznačný a krátky harmonogram nadobudnutia účinnosti zmeny systému,
  • sa podporujú konzultácie na vnútroštátnej i európskej úrovni, aby sa zaručil koordinovaný postup medzi členskými štátmi.

Predmetný návrh je ďalším praktickým príkladom toho, ako sa Komisia pod Junckerovým vedením zaviazala intenzívne sa angažovať vo veľkých otázkach a na členské štáty ponechať rozhodnutia vo sférach, kde môžu zasiahnuť najúčinnejšie.

Ako a kedy by táto zmena systému začala platiť?

Návrh Európskej komisie teraz poputuje na schválenie Európskemu parlamentu a Rade.

Aby sa zaručil bezproblémový prechod na nový systém, členské štáty by podľa návrhu Komisie boli povinné do apríla 2019 oznámiť, či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Posledná povinná zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná.

Viac..  EDA: V rokoch 2014 - 2022 boli v EÚ neoprávnené výdavky za 14 miliárd eur

Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.

Prečo Komisia navrhuje túto zmenu systému?

Európske krajiny zaviedli úpravu letného času v minulom storočí s cieľom ušetriť energiu, predovšetkým vo vojnových časoch alebo počas ropnej krízy sedemdesiatych rokov. Od roku 1980 Európska únia postupne prijímala právne predpisy, ktorými sa ukončili rozličné vnútroštátne načasovania prechodu na letný a zimný čas. V roku 2018 sú však dôvody zmeny času oveľa menej relevantné než v minulosti. Štúdie preukazujú, že úspory energie sú medzičasom len okrajového charakteru a občania sa čoraz väčšmi sťažujú na negatívne vplyvy na zdravie.

Občania, Európsky parlament a narastajúci počet členských štátov v skutočnosti systém zmeny času neustále viac spochybňujú. Komisia na základe žiadostí Európskeho parlamentu a ako súčasť posúdenia súčasnej úpravy zorganizovala v lete 2018 verejnú konzultáciu, v rámci ktorej dostala 4,6 milióna odpovedí. Ide o najvyšší počet odpovedí, aký sa kedy vo verejnej konzultácii Európskej komisie zaznamenal. 84 % respondentov je za zrušenie sezónnej zmeny času.

Európska komisia v tomto kontexte dospela k záveru, že nemá zmysel, aby Brusel naďalej reguloval sezónne zmeny času. Členské štáty by si mali samy zvoliť, či chcú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas a riešiť túto otázku na vnútroštátnej úrovni v súlade so zásadou subsidiarity.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices