Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia podáva návrh na začatie konania proti Poľsku

Európska komisia sa rozhodla podať návrh na začatie konania proti Poľsku pred Súdnym dvorom EÚ z dôvodu porušenia zásady nezávislosti súdnictva v dôsledku nového poľského zákona o Najvyššom súde. Zároveň Súdny dvor žiada, aby pred vydaním rozsudku v tejto veci, nariadil predbežné opatrenia.

Novým poľským zákonom o Najvyššom súde sa znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov, v dôsledku čoho 27 zo 72 súčasných sudcov Najvyššieho súdu hrozí, že budú musieť odísť do dôchodku. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na prvého predsedu Najvyššieho súdu, ktorému by sa predčasne skončilo 6-ročné funkčné obdobie zakotvené v poľskej ústave.

Podľa tohto zákona, ktorý nadobudol účinnosť 3. apríla 2018, majú sudcovia, ktorých sa týka znížená veková hranica odchodu do dôchodku, možnosť požiadať o predĺženie svojho mandátu. Toto predĺženie, ktoré im môže udeliť prezident republiky, sa udeľuje na tri roky a môže byť jedenkrát obnovené. Pre rozhodnutie prezidenta nie sú stanovené žiadne jasné kritériá a ak žiadosť zamietne, neexistuje možnosť súdneho preskúmania. Okrem toho jediná záruka, ktorú navrhli poľské orgány, je nezáväzná konzultácia Národnej súdnej rady, teda subjektu, ktorého súčasné zloženie porušuje európske normy v oblasti nezávislosti súdnictva.

Európska komisia stále zastáva názor, že poľský zákon o Najvyššom súde je v rozpore s právom EÚ, keďže oslabuje zásadu nezávislosti súdnictva, ktorej súčasťou je neodvolateľnosť sudcov, a preto si Poľsko neplní povinnosti v zmysle článku 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.

Komisia zaslala 2. júla 2018 poľským orgánom formálnu výzvu v súvislosti so zákonom o Najvyššom súde a následne 14. augusta 2018 odôvodnené stanovisko. Odpoveď poľských orgánov ani v jednom prípade právne obavy Komisie nerozptýlila.

Implementácia sporného režimu odchodu sudcov poľského Najvyššieho súdu do dôchodku sa zrýchľuje a vytvára riziko vážneho a nenapraviteľného poškodenia nezávislosti súdnictva v Poľsku, a teda právneho poriadku EÚ. Nezávislosť vnútroštátnych súdov a tribunálov má zásadný význam pre fungovanie justičnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, a najmä pre mechanizmus prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ.

Komisia preto pristúpila k ďalšej fáze postupu v prípade nesplnenia povinnosti a rozhodla sa postúpiť vec Súdnemu dvoru EÚ. Komisia sa zároveň rozhodla požiadať Súdny dvor o nariadenie predbežných opatrení, ktorými sa obnoví stav poľského Najvyššieho súdu pred 3. aprílom 2018, kedy boli prijaté nové sporné právne predpisy. Takisto požiadala Súdny dvor o prejedanie veci v skrátenom súdnom konaní, aby bol konečný rozsudok k dispozícii čo najskôr.

Súvislosti

Zásada právneho štátu je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Viac..  M. Šimečka: Stretnutie s prezidentom Macronom je dôkazom, že v Európe máme spoľahlivých partnerov

Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou prostredníctvom rámca na podporu právneho štátu. Tento proces je založený na nepretržitom dialógu medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu.

Komisia 29. júla 2017 začala konanie o nesplnení povinnosti týkajúce sa poľského zákona o všeobecných súdoch, a to aj na základe ustanovení zákona týkajúcich sa odchodu do dôchodku a ich vplyvu na nezávislosť súdnictva. Komisia 20. decembra 2017 postúpila túto vec Súdnemu dvoru. Ten vo veci v súčasnosti rozhoduje.

Keďže prostredníctvom rámca na podporu právneho štátu sa nedosiahol dostatočný pokrok, Komisia 20. decembra 2017 po prvýkrát aktivovala postup podľa článku 7 ods. 1 a predložila odôvodnený návrh na rozhodnutie Rady o tom, že v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu. V článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že Rada môže štvorpätinovou väčšinou svojich členov rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia spoločných hodnôt uvedených v článku 2 zmluvy zo strany niektorého členského štátu.

Na vypočutí Rady pre všeobecné záležitosti týkajúcom sa zásad právneho štátu v Poľsku, ktoré sa v rámci postupu podľa článku 7 ods. 1 konalo 26. júna 2018, poľské orgány neposkytli žiadne informácie o pripravovaných opatreniach, ktoré by rozptýlili pretrvávajúce obavy Komisie. Vzhľadom na to a na nedostatočný pokrok v tejto otázke v rámci dialógu o právnom štáte s Poľskom Komisia 2. júla 2018 zaslala Poľsku formálnu výzvu, v ktorej jasne vymedzila svoje právne obavy. Poľské orgány 2. augusta 2018 vo svojej odpovedi na formálnu výzvu obavy Komisie odmietli. Komisia následne 14. augusta 2018 zaslala poľským orgánom v tejto veci odôvodnené stanovisko a 14. septembra 2018 jej bola doručená odpoveď, ktorá taktiež nerozptýlila právne obavy Komisie.

Dňa 18. septembra 2018 sa v súvislosti s postupom podľa článku 7 ods. 1 v Rade pre všeobecné záležitosti konalo druhé vypočutie týkajúce sa zásad právneho štátu v Poľsku. Poľské orgány opäť trvali na svojom stanovisku a odmietli navrhnúť opatrenia, ktoré by riešili obavy Komisie a ostatných členských štátov.

V dôsledku tohto konania o nesplnení povinnosti sa nezastavuje prebiehajúci dialóg o právnom štáte s Poľskom, ktorý Komisia naďalej uprednostňuje pri riešení systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Poľsko reaguje na kroky Ukrajiny, zastavilo pre ňu dodávky zbraní

Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil v stredu premiér Mateusz Morawiecki. K tomuto kroku …

Consent choices