klima
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ sa zaväzuje, že bude naďalej lídrom v boji proti zmene klímy

Cieľom Európskej komisie na samite Jedna planéta v New Yorku je oboznámiť svetových vedúcich predstaviteľov s pokrokom dosiahnutým pri uskutočňovaní ambicióznych iniciatív, ktoré predstavila minulý rok v Paríži.

EÚ sa zaväzuje, že bude naďalej lídrom v boji proti zmene klímy. Na úvodnom samite Jedna planéta, ktorý sa uskutočnil v Paríži v decembri minulého roka, Komisia predstavila komplexný súbor 10 transformačných iniciatív, tzv. akčný plán pre planétu, a zdôraznila tak vedúcu úlohu EÚ. Podpredsedovia Maroš Šefčovič a Valdis Dombrovskis a komisár Neven Mimica v New Yorku oboznámia hlavy štátov a vlád, popredných predstaviteľov podnikateľského sektora a občiansku spoločnosť s doteraz dosiahnutými výsledkami v rámci týchto iniciatív na podporu opatrení v oblasti klímy.

Podpredseda Šefčovič poukáže na rad rozhodných a na mieru šitých opatrení na podporu regiónov s intenzívnou produkciou uhlia a uhlíka v Európe, ako aj na projekty realizované v spolupráci s mestami s cieľom urýchliť zavádzanie rušivých čistých technológií. Podpredseda Komisie Dombrovskis poukáže na význam presadzovania udržateľného financovania ako novej normy, a predstaví návrhy Komisie predložené v máji, na základe ktorých by finančný sektor EÚ mal byť schopný byť príkladom na ceste k ekologickejšiemu a čistejšiemu hospodárstvu. Komisár Mimica medzitým oznámi vytvorenie spoločnej iniciatívy, v rámci ktorej sa poskytne 10 miliónov eur tichomorskému regiónu s cieľom pomôcť mu prispôsobiť sa výzvam, ktoré prináša zmena klímy, a zvýšiť jeho odolnosť.

Podpredseda zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Vzhľadom na naliehavosť boja proti zmene klímy sme naše úsilie zintenzívnili a prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev sme do života uviedli konkrétne iniciatívy. Nemôžeme si už viac dovoliť mrhať časom na to, aby sme ľuďom v regiónoch s intenzívnou produkciou uhlia a uhlíka v procese transformácie ponúkli zdravú a modernú budúcnosť zdraví, zaviedli nové čisté technológie a zabezpečili udržateľnú formu našej mobility, budov alebo odpadového hospodárstva. Pretože rozhoduje to, čo robíme dnes, a nie zajtra. A to zasa rozhoduje o tom, či preteky vyhrá ochrana klímy alebo zmena klímy a či sa nám podarí našej planéte prinavrátiť je predchádzajúcu veľkosť.“

Podpredseda pre euro a sociálny dialóg, finančnú stabilitu a finančné služby Valdis Dombrovskis poznamenal: „Aby Európa splnila svoje ciele prijaté v Paríži, potrebuje v budúcom desaťročí dodatočné investície vo výške približne 180 miliárd eur ročne. Chceme, aby od roku 2021 štvrtina rozpočtu EÚ prispievala na realizáciu opatrení v oblasti klímy. Verejné prostriedky však stačiť nebudú. Preto EÚ navrhla záväzné právne predpisy, aby stimulovala investície zo súkromného kapitálu do ekologických projektov. Dúfame, že vedúce postavenie Európy bude inšpiráciou pre ostatných, aby sa k nám pridali. Nie je o päť, ale o dve dvanásť. Je to naša posledná šanca spojiť sily.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica doplnil: Tichomorský región je domovom pre viac ako 12 miliónov ľudí, a hoci je ich príspevok k zmene klímy minimálny, jej dôsledky pociťujú výrazne. V tichomorskom regióne sa takisto nachádza významná časť svetovej biodiverzity, ktorá je čoraz viac v ohrození. Príspevok EÚ na spoločnú iniciatívu vo výške 10 miliónov eur je znakom toho, že obnovujeme náš záväzok chrániť tento región pred zmenou klímy a jej vplyvom na biodiverzitu, živobytie a životné prostredie.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: Boj proti zmeny klímy je vecou kolektívnej politickej zodpovednosti,multilaterálnej spolupráce a ambícií. EÚ vníma opatrenia v oblasti klímy ako príležitosť na priemyselnú a spoločenskú transformáciu, ako šancu pre ekonomiky, aby sa stali inovatívnejšie, bezpečnejšie a v konečnom dôsledku konkurencieschopnejšie. Ambiciózne plány, plány ktoré sme si stanovili, postupne napĺňame. Rámec EÚ pre znižovanie emisií najmenej o 40 % do roku 2030 platí. Pripravovaný návrh Európskej komisie o dlhodobej vízii zabezpečí, aby sme sa držali kurzu. Vieme, že sami to nedokážeme, preto sa snažíme inšpirovať ostatných k ich vlastnému boju proti zmene klímy.“

Udržateľné financovanie sa stáva najvyššou prioritou

Aby EÚ splnila svoje ciele vyhlásené na parížskom samite, do roku 2030 potrebuje každoročne investovať dodatočne 180 miliárd eur do energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a ekologickej dopravy. Komisia v marci predstavila svoj akčný plán o udržateľnom financovaní, ktorý pozostáva z desiatich ambicióznych legislatívnych a nelegislatívnych opatrení zameraných na mobilizáciu finančných prostriedkov na udržateľné investície a udržateľný rast. Prvé legislatívne návrhy boli predložené v máji vrátane návrhu s cieľom, dohodnúť sa na systéme klasifikácie pre celú EÚ („taxonómie“), na základe ktorého sa vypracujú spoločné definície toho, čo je ekologické, a čo nie je. Investorom by pomohol ľahko identifikovať a financovať projekty šetrné ku klíme. Taxonómia tiež umožní vypracovať označenia EÚ pre ekologické finančné produkty, zelené dlhopisy a fondy. Čoraz viac ľudí chce svoje úspory investovať do projektov šetrných k životnému prostrediu, ale čelia ťažkostiam pri hľadaní jednoduchej a dôveryhodnej ponuky. Finančný sektor EÚ, a najmä kapitálové trhy majú potenciál stať sa svetovými lídrami v rámci tohto ambiciózneho programu a inšpirovať tak ostatných. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo nie je len nevyhnutný, ale môže prinášať nové príležitosti: už v roku 2014 sa súkromné investície do odvetví obehového hospodárstva EÚ odhadovali na 120 miliárd eur, čo zodpovedá 0,8 % HDP a predstavuje zvýšenie o 58 % od roku 2008.

Viac..  Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

Zvyšovanie odolnosti v tichomorskom regióne

Keďže zmena klímy a ochrana biodiverzity si vyžadujú výraznejšie spoločné opatrenia, EÚ, Francúzsko, Austrália a Nový Zéland začínajú realizovať spoločnú iniciatívu. Spočíva vo vybudovaní medzinárodného spojenectva, ktoré pomôže tichomorskému regiónu prispôsobiť sa výzvam podmieneným zmenou klímy a zvýšiť jeho odolnosť. EÚ sa na spoločnej iniciatíve podieľa sumou 10 miliónov eur. Budú sa z nej financovať projekty v takých oblastiach, ako je prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie, správa oceánov (vrátane udržateľného rybolovu a akvakultúry) a životné prostredie (vrátane odpadového hospodárstva, biodiverzity a ekoturistiky).

Pokrok pri plnení všetkých 10 iniciatív akčného plánu pre planétu

V súčasnosti sa pracuje na všetkých desiatich iniciatívach, ktoré boli predstavené minulý rok. Napríklad:

v rámci iniciatívy „Ekologická, prepojená a konkurencieschopná mobilita“ Komisia v máji predstavila konečný súbor opatrení na modernizáciu sektora dopravy v Európe. Súčasťou iniciatív je integrovaná politika bezpečnosti cestnej premávky v budúcnosti, ktorá obsahuje opatrenia pre vozidlá a bezpečnosť infraštruktúry; vôbec prvé normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá; strategický akčný plán pre vývoj a výrobu batérií v Európe a výhľadová stratégia prepojenej a automatizovanej mobility. Na podporu týchto iniciatív sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy vyhlási výzva na predkladanie návrhov v hodnote 450 miliónov eur zameraná na projekty bezpečnosti cestnej premávky, digitalizácie a multimodálnej dopravy v členských štátoch.

Štrukturálna podpora pre regióny s intenzívnou produkciou uhli a uhlíka ponúka takýmto regiónom na mieru šitú podporu na modernizáciu ich modelov hospodárstva pri súčasnom zmiernení sociálnych vplyvov prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. V spolupráci so siedmimi zúčastnenými členskými štátmi EÚ (Česká republika, Nemecko, Grécko, Poľsko, Španielsko, Rumunsko a Slovensko) Komisia vytvorila platformu pre uhoľné regióny v procese transformácie s cieľom uľahčiť vývoj a realizáciu projektov, ktoré môžu naštartovať životaschopnú hospodársku transformáciu dotknutých regiónov.

EÚ má v rámci svojho cieľa Investície do ekologických priemyselných technológií v úmysle využiť svoju výhodu prvenstva v inováciách v oblasti čistej energie a zvýši prostriedky pridelené v rámci programu Horizont 2020 z približne 1 miliardy eur v roku 2015 na 2 miliardy eur v roku 2020. V rámci medzinárodnej iniciatívy Inovačná misia pod vedením EÚ dosiahlo 23 najväčších ekonomík výrazný pokrok pri dosahovaní cieľa zameraného na zdvojnásobenie verejného výskumu a inovácií v oblasti čistej energie počas piatich rokov. Okrem toho by najmenej 40 % projektov financovaných Európskou investičnou bankou (EIB) v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) teraz malo prispieť k záväzkom EÚ v oblasti klímy a energetiky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o …

Consent choices