poziar, les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ vyzýva na prijatie prísnejších opatrení na prevenciu lesných požiarov

Najnovšia správa Komisie o lesných požiaroch poukazuje na potrebu riešiť zmenu klímy, „aby sme tým, čo prídu po nás, zanechali zdravšiu planétu“, ako zdôraznil predseda Jean-Claude Juncker vo svojej poslednej správe o stave Únie. Správa vyzýva na prijatie prísnejších opatrení na prevenciu lesných požiarov.

Komisia uverejnila výročnú správu o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2017. Podľa správy padlo prírodným požiarom v minulom roku za obeť 1,2 milióna hektárov lesov a pôdy v Európe, čo je viac ako celková rozloha Cypru. Požiare si vyžiadali aj 127 životov civilného obyvateľstva a hasičov a zapríčinili hospodárske škody odhadované na takmer 10 miliárd eur.

Komisár pre životné prostredie Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: Extrémne poveternostné podmienky – dlhotrvajúce suchá a vlny horúčav – zhoršujú prírodné požiare a sťažujú ich hasenie. Viac než 90 % všetkých lesných požiarov je spôsobených ľudskou činnosťou. Preto EÚ spolupracuje s členskými štátmi v oblasti prevencie a dbá o to, aby boli občania a politickí činitelia lepšie informovaní o rizikách prírodných požiarov. Musíme viac investovať aj do lesného hospodárstva, aby sme zabezpečili najlepšie postupy v celej EÚ. Ako sme sa znovu presvedčili aj v lete 2018, je potrebné vynaložiť veľa práce v oblasti prevencie a Európa musí zostať na čele boja proti zmene klímy.“ 

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum (JRC), uviedol: Vedci z JRC nepretržite monitorujú prírodné požiare v Európe prostredníctvom Európskeho informačného systému o lesných požiaroch. Z údajov za posledné roky vyplýva, že stúpa počet i intenzita požiarov. Som hrdý na to, že vďaka zberu a analýze týchto údajov dokáže Spoločné výskumné centrum tieto zmeny lepšie pochopiť a vnútroštátne orgány tak môžu zlepšovať úroveň prevencie, ako aj pripravenosť na boj proti požiarom.“ 

Európa čelí početnejším a ničivejším požiarom

Najnovšia správa poukazuje na jasný trend smerujúci k dlhším obdobiam požiarov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže k požiarom dochádza nielen v suchých a horúcich letných mesiacoch (júl až september). V roku 2017 boli najkritickejšími mesiacmi jún a október, keď smrteľné požiare zúrili v Portugalsku a severnom Španielsku.

Najpostihnutejšou oblasťou ostáva aj naďalej Stredozemie. Nezvyčajne suché letá v strednej a severnej Európe sa však nedávno prejavili aj veľkými požiarmi v krajinách ako Švédsko, Nemecko či Poľsko, ktoré v minulosti zažili podobných požiarov len veľmi málo.

V roku 2017 pripadlo viac ako 25 % celkovej zhorenej plochy na lokality sústavy Natura 2000, čo viedlo k výzve na zvýšené úsilie krajín EÚ o obnovenie a obhospodarovanie chránených biotopov a ich ekosystémových služieb, a to aj v záujme prevencie lesných požiarov.

Prírodným požiarom možno predchádzať

Väčšinu prírodných požiarov v roku 2017, rovnako ako v minulých rokoch, spôsobila ľudská činnosť. Vznik a šírenie požiarov majú na svedomí neudržateľné postupy obhospodarovania lesov, degradácia ekosystémov, ako aj výsadba ľahko vznetlivých druhov lesných drevín.

Viac..  Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Kľúčovým prvkom v boji proti prírodných požiarom je preto prevencia. Primerané postupy obhospodarovania lesov a využívania pôdy môžu znížiť riziká požiaru a zvýšiť odolnosť lesov proti požiarom. Zo správy ďalej vyplýva, že zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie odbornej prípravy miestnych komunít, politických činiteľov a zainteresovaných strán zvýši ich pripravenosť.

Členské štáty a inštitúcie EÚ by mali naďalej spolupracovať pri poskytovaní usmernení o tom, ako konať v prípade prírodných požiarov a ako zvýšiť našu odolnosť, pričom by mali vychádzať z vnútroštátnych skúseností a najlepších postupov.

Súvislosti
Výročná správa o lesných požiaroch za rok 2017

Správa „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017“ (Lesné požiare v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike v roku 2017), ktorú zostavilo Spoločné výskumné centrum (JRC), samostatné vedecké a informačné centrum Európskej komisie, obsahuje podrobnú analýzu lesných požiarov v roku 2017 vrátane správ o jednotlivých krajinách. Kombinuje údaje z Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) pod správou JRC, so štatistkami a informáciami poskytnutými členskými štátmi EÚ a susednými krajinami.

Podpora EÚ počas obdobia lesných požiarov v lete 2018

V roku 2018 sa pri lesných požiaroch v Európe päťkrát aktivoval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Postihnutým krajinám, konkrétne Švédsku a Grécku, bola poskytnutá značná podpora. Počas tohto leta sa celkovo zmobilizovalo 15 lietadiel, 6 helikoptér a vyše 400 hasičov a ďalších členov hasičských zborov. Európska únia poskytla 1,6 milióna eur na dopravné náklady na presun podpory do postihnutých krajín. Ďalej sa na žiadosť členských štátov v rámci programu vypracovalo Copernicus vyše 139 satelitných máp oblastí lesných požiarov. Okrem toho sa v Portugalsku uskutočnila misia na podporu prevencie a pripravenosti, ktorá má pomôcť zvýšiť kapacity krajiny v boji proti lesným požiarom.

Posilnenie kapacít EÚ v oblasti civilnej ochrany

Komisia navrhla posilniť prostredníctvom systému rescEU európske kapacity civilnej ochrany tak, aby boli členské štáty lepšie pripravené, keď dôjde k viacerým katastrofám súčasne. Tento systém má dva základné piliere: prevencia a pripravenosť, ako aj výraznejšie kapacity v oblasti reakcie vrátane vytvorenia európskych rezervných kapacít, ktoré majú fungovať ako záchranná sieť v prípadoch preťaženia vnútroštátnych kapacít. Návrh systému rescEU je základnou súčasťou programu predsedu Komisie Jeana-Claudea Junckera nazvaného „Európa, ktorá chráni“.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices