DPH
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prináša účinný spôsob boja proti podvodom v oblasti DPH

Rada súhlasila s návrhom umožňujúcim dočasne sa odchýliť od obvyklých pravidiel v oblasti DPH s cieľom lepšie predchádzať podvodom v tejto oblasti.

Navrhovanou smernicou sa umožní členským štátom, ktoré sú najvážnejšie postihnuté podvodmi v oblasti DPH, aby v tejto oblasti dočasne uplatňovali všeobecné prenesenie daňovej povinnosti.

Tento takzvaný „všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti“ zahŕňa presun povinnosti zaplatiť DPH z dodávateľa na zákazníka. Komisia vydala návrh v decembri 2016 na žiadosť členských štátov, ktoré sú obzvlášť postihnuté podvodmi v oblasti DPH.

„Táto smernica prinesie riešenie členským štátom, ktoré čelia endemickým kolotočovým podvodom“, uviedol Hartwig Löger minister financií Rakúska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade. „Je to výnimočné časovo obmedzené opatrenie, ktoré by mohlo byť účinným spôsobom boja proti podvodom v oblasti DPH.“

Členské štáty budú môcť využiť všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti len na domáce dodávanie tovaru a poskytovanie služieb, s hodnotou vyššou ako je maximálna hranica 17 500 euro stanovená na jednu transakciu, a len do 30. júna 2022 a za veľmi prísnych technických podmienok. Konkrétne, v členskom štáte, ktorý chce uplatniť toto opatrenie, sa musí výpadok príjmov DPH v dôsledku kolotočových podvodov rovnať 25 %. Medzi požiadavkami je aj tá, že tento členský štát bude musieť stanoviť primerané a účinné povinnosti elektronického oznamovania pre všetky zdaniteľné osoby, najmä pre tie, pre ktoré by sa tento mechanizmus uplatňoval.

Členský štát môže použiť všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti len vtedy, keď splní kritériá oprávnenosti a jeho žiadosť schválila Rada. Uplatňovanie tohto opatrenia podlieha aj prísnym bezpečnostným opatreniam EÚ.

Slabé miesta v systéme DPH vystavujú členské štáty podvodom, niekedy aj s vážnymi dôsledkami pre štátne pokladnice. Toto je najmä prípad cezhraničných transakcií.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ceny energií potrebujeme stabilné, dostupné a hlavne predvídateľné. VIDEO

Bežným typom podvodu je „chýbajúci obchodný subjekt“ alebo „kolotočový“ podvod, pri ktorých je tovar nakúpený a opätovne predaný bez zaplatenia DPH.

Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti sa už môže uplatňovať dočasne, avšak nie všeobecne. Podľa súčasných pravidiel je obmedzený na vopred stanovený zoznam odvetví. Členský štát ho môže použiť len vtedy, ak v tomto zmysle predloží žiadosť, a ak tak môže urobiť so súhlasom Rady.

V smernici sa ponúkne krátkodobériešenie na zvládnutie podvodov zo strany najviac postihnutých členských štátov, kým sa neukončia prebiehajúce rokovania o novom a konečnom systéme DPH, v ktorom by sa tovar a služby zdaňovali v krajine určenia. Komisia nedávno predložila návrhy zamerané na nahradenie súčasných prechodných úprav v oblasti DPH konečným systémom.

Postup

Dohoda sa dosiahla na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Očakáva sa, že táto smernica sa prijme bez ďalšej diskusie, keď Európsky parlament zaujme stanovisko.

Rada potrebuje na prijatie tohto nariadenia jednomyseľnosť, pričom musí konzultovať s Parlamentom. (Právny základ: článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.)

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices