Avramopoulos, King
Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos a Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu. PHOTO: © European Union.

Komisia: Bezpečnosť našich občanov je každodennou prioritou EÚ

Európska komisia podáva správu o pokroku v oblasti účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, pričom vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa urýchlene dohodli na schválení prioritných bezpečnostných iniciatív.

Komisia sa touto správou usiluje zachovať pozitívnu dynamiku nastolenú lídrami EÚ na neformálnom zasadnutí v Salzburgu a predstavuje bezpečnostné iniciatívy, ktoré budú rozhodujúce pre zavŕšenie bezpečnostnej únie pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Správa je teda príspevkom k rokovaniam na tému vnútornej bezpečnosti počas zasadnutia Európskej rady 18. až 19. októbra.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Bezpečnosť našich občanov je každodennou prioritou EÚ a tak by to malo aj zostať. Posilnenie vonkajších hraníc, zlepšenie výmeny informácií a zabezpečenie interoperability všetkých dátových systémov, aby chránili našich občanov tak online, ako aj v skutočnom živote – tu nemáme času nazvyš. Nastal čas pretaviť sľuby na činy a pripraviť cestu k účinnej a skutočnej bezpečnostnej Únii.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, dodal: „Európa sa potýka s hrozbami ako nikdy predtým – počínajúc použitím chemických zbraní na našich uliciach až po štátom sponzorované kybernetické útoky. Teraz je čas sústrediť sily na dokončenie práce v oblasti bezpečnostnej únie. V prípade terorizmu, kybernetických hrozieb a hrozieb umožnených počítačmi v priestore, kde sa online svet stretáva s reálnym, ako aj v prípade potláčania organizovanej trestnej činnosti sme silnejší, ak postupujeme spoločne. Nemáme veľa času: inštitúcie EÚ a naše členské štáty musia prevziať zodpovednosť za splnenie a realizáciu tejto životne dôležitej práce.“

Komisia za posledné tri roky podnikla rozhodné kroky sprísňujúce bezpečnostné pravidlá v rámci EÚ aj na vonkajších hraniciach. Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2018 avizoval ďalšie opatrenia na ochranu Európanov – online aj offline. Pokusy o teroristické útoky, použitie chemických zbraní na uliciach členského štátu aj nedávny zmarený kybernetický útok na sídlo medzinárodnej organizácie sú jasnými dôkazmi, že Európa bude aj naďalej terčom. Posilnenie našej kolektívnej bezpečnosti a odolnosti je o to dôležitejšie.

Urýchlenie práce na prioritných zložkách bezpečnostnej agendy

Schválilo sa síce mnoho legislatívnych návrhov Komisie, pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 však treba čo najrýchlejšie sfinalizovať ešte veľa dôležitých iniciatív. Komisia preto vyzýva na urýchlenie tejto práce a promptné prijatie otvorených návrhov, najmä bodov uvedených v spoločnom vyhlásení, ako aj nových opatrení navrhnutých predsedom Junckerom v správe o stave Únie v roku 2018:

  • Ochrana Európanov na internete: V septembri 2017 bol predstavený rozsiahly súbor opatrení zameraných na zvýšenie kybernetickej odolnosti EÚ a kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Minulý mesiac naň nadviazali návrhy zamerané konkrétne na zaistenie bezpečnosti nadchádzajúcich volieb. Vzhľadom na nedávne nepriateľské kybernetické operácie je nevyhnutné, aby sa všetky legislatívne návrhy prioritne sfinalizovali. Európsky parlament a Rada by mali schváliť navrhované nové opatrenia – a to najmä povinnosť odstrániť teroristický obsah – ešte pred voľbami v máji 2019, aby sa internetové platformy nezneužívali na šírenie teroristického obsahu online.
  • Interoperabilita informačných systémov EÚ: Ústredným prvkom úsilia Komisie o odstránenie nedostatkov v oblasti bezpečnosti informácií je umožniť inteligentnejšiu a účinnejšiu spoluprácu informačných systémov EÚ používaných pre potreby bezpečnosti, migrácie a riadenia hraníc. Európsky parlament a Rada by mali schváliť návrh týkajúci sa interoperability informačných systémov EÚ, ktorý bol predložený v decembri 2017, a to ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019. Urýchlene treba dokončiť aj inovácie rôznych informačných systémov EÚ, napríklad Európskeho informačného systému registra trestov (ECRIS), systému Eurodac a vízového informačného systému (VIS).
  • Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti: Pred voľbami v máji 2019 treba schváliť návrhy Komisie týkajúce sa elektronických dôkazov, aby polícia a súdne orgány mohli sledovať stopy online, ale aj v zahraničí. Komisia zároveň vyzýva Európsku radu spolu s Európskym parlamentom, aby rozšírili právomoci Európskej prokuratúry (EPPO) tak, aby zahŕňali vyšetrovanie cezhraničných teroristických trestných činov.
  • Posilnenie hraníc EÚ: Vnútorná bezpečnosť EÚ závisí od toho, ako riadime naše vonkajšie hranice, preto navrhujeme posilniť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pravidlá EÚ týkajúce sa návratu a Agentúru Európskej únie pre azyl. Spoločne tak poskytnú nástroje potrebné na lepšie zabezpečenie účinného riadenia vonkajších hraníc.
Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Na pomoc členským štátom pri zvyšovaní bezpečnosti v EÚ Komisia vyčlenila na roky 2018 až 2019 sumu 70 miliónov eur v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) pre potreby adresného financovania bezpečnosti vrátane: boja proti radikalizácii (5 miliónov eur); boja proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám, obmedzenia prístupu k doma vyrobeným výbušninám a ochrany verejných priestorov a kritickej infraštruktúry (9,5 milióna eur) a podpory vykonávania existujúcich pravidiel, ako napríklad európskeho systému záznamov o cestujúcich (1,5 milióna eur). Táto podpora sa poskytuje popri mestských inovačných opatreniach, na ktoré boli sprístupnené prostriedky vo výške 100 miliónov eur aj na ochranu verejných priestranstiev.

Súvislosti:

Bezpečnosť je jednou z politických priorít už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniamipredsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 12. septembra 2018.

Predsedovia Európskeho parlamentu, rotujúceho predsedníctva Rady a Európskej komisie 14. decembra 2017 podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019, v ktorom sa zdôraznil zásadný význam lepšej ochrany bezpečnosti občanov tým, že sa táto problematika dostane do stredobodu legislatívnej činnosti Únie. Za prioritné boli označené iniciatívy, ktorými sa má zabezpečiť, že orgány členských štátov budú vedieť, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ, iniciatívy zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí.

Činnosť Komisie v tejto oblasti sa riadi Európskym programom v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Komisia o tomto pokroku informuje v pravidelne zverejňovaných správach.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Komisia bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

Komisia prijala siedmu správu o pokroku vo vykonávaní Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 …

Consent choices