Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Komisia: Vietnam má pre vývozcov a investorov EÚ obrovský obchodný potenciál

Európska komisia dnes prijatím obchodných a investičných dohôd medzi EÚ a Vietnamom pripravila pôdu na ich podpis a uzavretie. Preukázala tým svoje odhodlanie čo najskôr uviesť tieto dohody do praxe.

Vďaka obchodnej dohode zaniknú prakticky všetky clá na tovar, s ktorým tieto dve strany obchodujú. V jej rámci sa strany pevne právne zaviazali k udržateľnému rozvoju, dodržiavaniu ľudských a pracovných práv, ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy s osobitným odkazom na Parížsku dohodu.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „Obchodné a investičné dohody s Vietnamom sú pre európsku obchodnú politiku charakteristické. Prinášajú európskym a vietnamským spoločnostiam, pracujúcim a spotrebiteľom nebývalé výhody. Zároveň plnohodnotne zohľadňujú vzájomné ekonomické rozdiely oboch strán. Pevným a jednoznačným záväzkom k udržateľnému rozvoju a dodržiavaniu ľudských práv presadzujú obchodnú politiku, ktorá sa riadi pravidlami a hodnotami. Komisia dohody prijala niekoľko hodín predtým, ako v Bruseli privíta účastníkov samitu ASEM – EÚ, aby ukázala, že jej na otvorenom obchode a spolupráci z Áziou záleží. Teraz očakávam, že Európsky parlament a členské štáty EÚ urobia všetko potrebné, aby mohli dohody čo najskôr nadobudnúť platnosť.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová vyhlásila: „Komisii sa podarilo dosiahnuť dve cenné a progresívne dohody s Vietnamom, ktoré podľa mňa Európsky parlament a členské štáty EÚ môžu podporiť. Vietnam má a bude mať pre vývozcov a investorov EÚ obrovský obchodný potenciál. So svojím trhom s vyše 95 miliónmi spotrebiteľov, rastúcou strednou vrstvou a mladou dynamickou pracovnou silou patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim ekonomikám juhovýchodnej Ázie. Naše dohody nám zároveň umožňujú šíriť vysoké európske vysoké štandardy a vytvárať priestor na hĺbkové diskusie o ľudských právach a ochrane občanov. Dúfam, že Rada a Európsky parlament rýchlo dohody schvália, aby ich mohli podniky, pracujúci, poľnohospodári a spotrebitelia čo najskôr využívať.“

Vďaka obchodnej dohode zanikne vyše 99 % ciel na tovar, s ktorým tieto dve strany obchodujú. S nadobudnutím platnosti dohody Vietnam zruší 65 % dovozných ciel na tovar z EÚ. Keďže je rozvojovou krajinou, zvyšné clá potom postupne odstráni do 10 rokov. Dohoda obsahuje aj osobitné ustanovenia zamerané na necolné prekážky v automobilovom priemysle a poskytne vo Vietname ochranu 169 tradičným európskym potravinám a nápojom – tzv. zemepisným označeniam, ako sú napríklad víno Rioja alebo syr Roquefort. Vďaka dohode sa budú môcť spoločnosti z EÚ uchádzať o ponuky verejného obstarávania vietnamských orgánov a štátom vlastnených podnikov rovnako ako domáce spoločnosti.

Okrem významných hospodárskych príležitostí prinesie obchodná dohoda najvyššie štandardy ochrany práce, bezpečnosti, životného prostredia a spotrebiteľov, aby obchod a investície išli ruka v ruke s udržateľným rozvojom a aby v záujme ich prilákania nedochádzalo k pretekom, kto ponúkne menšiu ochranu. Dohoda zaväzuje obe strany k dodržiavaniu a účinnému presadzovaniu zásad Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v oblasti základných pracovných práv; a k vykonaniu medzinárodných environmentálnych dohôd, ako je Parížska dohoda; k ochrane voľne žijúcich druhov a udržateľnému hospodáreniu s nimi, k ochrane biodiverzity, lesného hospodárstva a rybolovu; a k zapojeniu občianskej spoločnosti, aby sledovala plnenie týchto záväzkov oboma stranami.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Obchodná dohoda je inštitucionálne a právne prepojená s Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, čím v prípade porušenia ľudských práv umožňuje primerane zasiahnuť.

Pokiaľ ide o dohodu o ochrane investícií, tá obsahuje moderné pravidlá ochrany investícií, ktoré možno presadzovať prostredníctvom nového systému investičných súdov, a vládam oboch strán zaručuje právo na reguláciu v záujme svojich občanov. Dohoda nahradí bilaterálne investičné dohody, ktoré má v súčasnosti s Vietnamom uzavreté 21 členských štátov.

Spolu s nedávnou dohodou so Singapurom ďalej prispeje k nastaveniu vysokých štandardov a pravidiel v regióne ASEAN a vytvorí pôdu pre budúcu medziregionálnu a investičnú dohodu.

Súvislosti

Vietnam je po Singapure druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Združení národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) s obchodom s tovarom v hodnote 47,6 miliardy eur a so službami v hodnote 3,6 miliardy eur ročne. Hoci investície EÚ vo Vietname zotrvali v roku 2016 na miernej úrovni 8,3 miliardy eur, čoraz viac európskych spoločností si tam zriaďuje sídlo, ktoré má slúžiť ako centrum pre región Mekong. Z Vietnamu sa do EÚ dovážajú predovšetkým telekomunikačné zariadenia, oblečenie a potravinové výrobky. EÚ vyváža do Vietnamu najmä stroje a dopravné zariadenia, chemikálie a poľnohospodárske výrobky.

Ďalší postup

Komisia teraz predloží návrhy na podpis a uzavretie oboch dohôd Rade. Po potvrdení Radou dôjde k ich podpisu a predložia sa Európskemu parlamentu na odsúhlasenie. Keď Európsky parlament udelí súhlas, obchodnú dohodu potom môže Rada uzavrieť, čím nadobudne platnosť. Dohodu o ochrane investícií s Vietnamom ratifikujú členské štáty podľa svojich vnútorných postupov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices