EU Vietnam
PHOTO: © European Union-EP.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom odstráni vyše 99 % všetkých ciel

Vytváranie hospodárskych príležitostí – ochrana hodnôt

 1. Odstránenie ciel

Obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom odstráni vyše 99 % všetkých ciel a čiastočne odstráni zvyšné necelé percento prostredníctvom nulových colných kvót, známych ako colné kvóty.

Po nadobudnutí platnosti sa zruší 65 % ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, pričom zvyšok sa odstráni postupne počas 10 rokov. Clá EÚ na dovoz z Vietnamu sa postupne zrušia počas siedmich rokov. Tento asymetrický prístup zohľadňuje, že Vietnam je rozvojovou krajinou.

Dohoda odstráni clá na široký okruh kľúčových európskych vývozných výrobkov:

 • Takmer všetky stroje a zariadenia sa úplne oslobodia od cla ihneď po nadobudnutí platnosti a zvyšok po piatich rokoch. Súčasné clá dosahujú až 35 %.
 • Clá na motocykle s motorom s objemom väčším ako 150 cm³ sa úplne zrušia po siedmich rokoch od nadobudnutia platnosti dohody (súčasné clo predstavuje 75 %) a na autá po 10 rokoch (pokles na nulu zo 78 %).
 • Automobilové diely budú oslobodené od cla po siedmich rokoch (súčasné clá dosahujú až 32 %).
 • Na približne polovicu vývozu farmaceutických výrobkov z EÚ sa zrušia clá ihneď po nadobudnutí platnosti dohody a na zvyšok po siedmich rokoch (v súčasnosti dosahujú až 8 %).
 • Od ciel sa ihneď po nadobudnutí platnosti takisto oslobodí celý vývoz textílií (v súčasnosti predstavuje clo 12 %).
 • Na takmer 70 % vývozu chemikálií z EÚ sa zrušia clá ihneď po nadobudnutí platnosti dohody (súčasné clá dosahujú až 5 %) a zvyšok sa od nich oslobodí po troch, piatich alebo siedmich rokoch (súčasné clá dosahujú až 25 %).
 • Víno a liehoviny budú úplne oslobodené od cla po siedmich rokoch (pokles z 50 % v prípade vína a 48 %, pokiaľ ide o liehoviny).
 • Po siedmich rokoch sa zruší clo na mrazené bravčové mäso, po troch rokoch na hovädzie mäso, po nanajvýš piatich rokoch na mliečne výrobky a po maximálne siedmich rokoch na potravinové prípravky.
 • Clo na kurčatá sa počas nasledujúcich 10 rokov postupne zníži na nulu.

Pokiaľ ide o citlivé poľnohospodárske výrobky, Európska únia neotvorí svoj trh vietnamskému vývozu úplne. Množstvo, ktoré sa môže dovážať do EÚ bez cla, bude obmedzené kvótami. Týka sa to ryže, sladkej kukurice, cesnaku, húb, vajec, cukru a výrobkov s vysokým obsahom cukru, maniokového škrobu, ostatných modifikovaných škrobov, etanolu, surimi a konzervovaného tuniaka.

Odstránenie ciel na dovoz niektorých vietnamských výrobkov (napríklad v odvetví textilných odevov a obuvi) bude podliehať dlhším prechodným obdobiam až do siedmich rokov. Aby sa mohol využívať princíp preferenčného prístupu, budú dohodnuté pravidlá pôvodu vyžadovať použitie tkanín vyrobených v EÚ, Vietname alebo v Južnej Kórei, keďže Soul je ďalší partner, s ktorým má Únia uzavretú obchodnú dohodu. Týmto sa zabezpečí, že výrobky z iných krajín, s ktorými EÚ nemá uzavretú obchodnú dohodu, nezískajú cez Vietnam nespravodlivý prístup do Únie.

Okrem odstránenia ciel Vietnam takisto zruší existujúce vývozné clá v rámci dvojstranného obchodu s EÚ, pričom súhlasil, že nebude zvyšovať tých niekoľko vývozných ciel, ktoré výnimočne zostanú v platnosti.

 1.  Ochrana európskych zemepisných označení

Pred napodobeninami na vietnamskom trhu bude chránených 169 špecifických európskych potravinových výrobkov a nápojov osobitného zemepisného pôvodu. Používanie zemepisných označení, ako je Champagne, syr Parmigiano Reggiano, víno Rioja alebo syr Feta bude vo Vietname vyhradené pre výrobky dovážané z regiónov EÚ, odkiaľ tradične pochádzajú. Bude to prínosom pre európskych poľnohospodárov a malé podniky vyrábajúce tieto tradičné výrobky.

Vietnamské zemepisné označenia sa budú uznávať a chrániť aj v EÚ, pričom sa bude ďalej podporovať dovoz kvalitných výrobkov, ako napríklad čaju Mộc Châu alebo kávy Buôn Ma Thuột.

Dohoda umožní v budúcnosti pridať do zoznamu chránených zemepisných označení nové zemepisné označenia.

 1. Zníženie necolných prekážok pre európsky vývoz

Európska únia a Vietnam sa dohodli, že pôjdu nad rámec pravidiel stanovených v Dohode WTO o technických prekážkach obchodu. Vietnam sa zaviazal najmä zvýšiť používanie medzinárodných noriem pri navrhovaní svojich právnych predpisov. Dohoda takisto obsahuje aj kapitolu o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach s cieľom uľahčiť obchod s rastlinnými a živočíšnymi výrobkami. Dôležité je, že Vietnam uzná Úniu za jediný subjekt na účely povolenia vývozu zvierat a rastlín z EÚ.

Dohoda obsahuje aj osobitnú prílohu s ďalekosiahlymi ustanoveniami na riešenie necolných prekážok v automobilovom priemysle vrátane uznania celého osvedčenia EÚ o zhode po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti dohody.

Okrem toho Vietnam súhlasil – s prihliadnutím na rastúcu integráciu trhu EÚ – s označením pôvodu „Made in EU“ pre nepoľnohospodársky tovar (s výnimkou farmaceutických výrobkov, ktoré v EÚ stále vo veľkej miere podliehajú vnútroštátnemu schvaľovaniu). Takisto sa budú naďalej uznávať osobitné označenia pôvodu týkajúce sa jednotlivých členských štátov.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Ceny energií potrebujeme stabilné, dostupné a hlavne predvídateľné. VIDEO

Ustanovenia týkajúce sa dovozných a vývozných licencií, colných režimov, obchodu s rastlinnými a živočíšnymi výrobkami takisto uľahčia prístup tovaru z EÚ na vietnamský trh.

 1. Verejné obstarávanie

Vďaka tejto dohode budú môcť spoločnosti z EÚ využívať výhody takej úrovne prístupu na vietnamské trhy verejného obstarávania, akú nemajú spoločnosti zo žiadnej inej krajiny.

 • Spoločnosti z EÚ budú môcť predkladať ponuky na verejné zákazky vietnamských ministerstiev a dôležitých štátom vlastnených podnikov, ako aj dvoch najväčších vietnamských miest: Hanoja a Hočiminovho Mesta.

Dohoda je plne v súlade s pravidlami Dohody WTO o vládnom obstarávaní, čím sa dosiahne stupeň transparentnosti a spravodlivého konania porovnateľný s inými obchodnými dohodami EÚ s rozvinutými krajinami a vyspelejšími rozvojovými krajinami.

5. Ochrana sociálnych noriem a noriem ochrany životného prostredia

Európska únia a Vietnam sa dohodli na významnej a komplexnej kapitole Obchod a trvalo udržateľný rozvoj vrátane rozsiahleho zoznamu záväzkov. Medzi ne patria:

 • Účinne vykonávať základné pracovné normy a dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), mnohostranné environmentálne dohody, ktoré EÚ a Vietnam ratifikovali, spolu s ubezpečením ratifikovať ešte neratifikované základné dohovory MOP.
 • Účinne vykonávať medzinárodné dohody v oblasti životného prostredia, ako je napríklad Parížska dohoda.
 • Zabrániť takzvaným pretekom ku dnu: žiadne znižovanie úrovne ochrany poskytovanej vnútroštátnym pracovným a environmentálnym právom s cieľom prilákať obchod alebo investície.
 • Opatrenia v odvetviach, ktoré majú pre Vietnam osobitný význam, ako napríklad ochrana a udržateľné riadenie voľne žijúcich zvierat, biodiverzity, lesného a rybného hospodárstva.
 • Zapojenie občianskej spoločnosti do monitorovania a poskytovania poradenstva v súvislosti s obojstranným vykonávaním kapitoly Obchod a trvalo udržateľný rozvoj.
 • Na mieru šité urovnávanie sporov v rámci kapitoly Obchod a trvalo udržateľný rozvoj.

6. Podpora demokracie a dodržiavanie ľudských práv

Medzi Dohodou o voľnom obchode a Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom existuje inštitucionálne a právne prepojenie. Toto prepojenie umožňuje prijímať opatrenia považované za primerané v prípade porušenia ľudských práv vrátane pozastavenia platnosti Dohody o voľnom obchode.

7. Vytvorenie rovnakých podmienok pre európske spoločnosti a inovatívne výrobky

Dohoda o obchode medzi EÚ a Vietnamom poskytne rovnaké podmienky pre štátom vlastnené a súkromné podniky, keď štátom vlastnené podniky vykonávajú obchodné činnosti. Obsahuje takisto pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych subvencií. Ide o najambicióznejšie pravidlá, ktoré Vietnam kedy dohodol v medzinárodnej dohode.

V oblasti práv duševného vlastníctva sa Vietnam zaviazal zabezpečiť vysokú úroveň ochrany nad rámec noriem Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Vďaka dohode o obchode medzi EÚ a Vietnamom budú európske inovácie, umelecké diela a značky lepšie chránené pred nezákonným kopírovaním, a to aj prostredníctvom prísnejších ustanovení o presadzovaní.

Najmä farmaceutické odvetvie EÚ bude profitovať zo zlepšenej ochrany testovacích údajov a z možnosti získať predĺženie platnosti patentu o dva roky, ak dôjde k oneskoreniu povolenia na uvedenie na trh. Vietnam takisto prijal ambiciózne záväzky týkajúce sa obstarávania farmaceutických výrobkov umožňujúce napríklad spoločnostiam s európskym kapitálom dovážať a predávať lieky distribútorom a veľkoobchodníkom vo Vietname.

8. Otvorenie vietnamského trhu pre poskytovateľov služieb z EÚ

Vietnam sa zaviazal podstatne zlepšiť prístup spoločností z EÚ k širokej škále odvetví služieb vrátane:

 • služieb pre podniky,
 • environmentálnych služieb,
 • poštových a kuriérskych služieb,
 • bankovníctva,
 • poisťovníctva,
 • námornej dopravy.

Dohoda o obchode medzi EÚ a Vietnamom okrem toho obsahuje doložku umožňujúcu prevziať do nej najlepšie výsledky práve vyjednávaných iných obchodných dohôd.

9. Podpora dvojstranných investícií

Vietnam sa zaviazal, že sa otvorí pre investície do výroby v týchto odvetviach:

 • potraviny a nápoje,
 • hnojivá a dusíkaté zlúčeniny,
 • pneumatiky a duše,
 • rukavice a plastové výrobky,
 • keramika,
 • stavebné materiály.

10. Účinnejšie riešenie sporov

Mechanizmus riešenia sporov stanovený touto dohodou je rýchlejší a účinnejší ako mechanizmus urovnávania sporov v rámci WTO.

Vzťahuje sa na väčšinu oblastí dohody a má fungovať ako posledná možnosť, ak EÚ a Vietnam nenájdu iné riešenie. V dohode sa stanovuje možnosť formálnych konzultácií a dobrovoľnej mediácie s cieľom riešiť opatrenia, ktoré majú nepriaznivý vplyv na dvojstranný obchod a investície.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices