Europsky dvor auditorov
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori budú zisťovať či EÚ plní to, čo sľúbila

Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoj plán práce na rok 2019, v ktorom audítori podrobne opisujú svoje priority v oblasti auditu a správy, ktoré plánujú uverejniť budúci rok. Budú sa zaoberať množstvom rôznych tém, ktoré odrážajú výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, a ešte viac sa zamerajú na posudzovanie toho, či politiky a programy EÚ dosahujú svoje ciele a vytvárajú pridanú hodnotu. Ich audity budú zamerané na kľúčové oblasti, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast a začlenenie, migrácia, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh a zodpovedná a efektívna EÚ.

Audítori plánujú posúdiť vykonávanie mechanizmu núdzového premiestnenia migrantov a opatrenia na kontrolu hraníc a preskúmať vznikajúcu obrannú politiku EÚ. Ďalej plánujú overiť účinnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, načrtnúť problémy v prístupe EÚ k meraniu emisií vozidiel a analyzovať, či sa v politikách EÚ v oblastiach klímy a energetiky uplatňujú ekologické kritériá pri rozhodovaní o tom, ktoré investície realizovať. Ich priority v oblasti auditu budú zahŕňať aj témy ako pesticídy, investície do cestnej infraštruktúry spájajúcej európske regióny, financovanie EÚ na kultúru a štátna pomoc pre banky.

„Preskúmame všetky tieto oblasti, aby sme zistili, či EÚ plní to, čo sľúbila,“ uviedol predseda Európskeho dvora audítorov, Klaus-Heiner Lehne. „To nám umožní naďalej poskytovať občanom EÚ a inštitucionálnym partnerom – na úrovni EÚ i v členských štátoch – nezávislé, objektívne správy o témach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť EÚ a v ktorých sa zdôrazňuje to, čo funguje dobre, a upozorňuje na to, čo nefunguje.“

Plán práce audítorov prichádza v dôležitom momente pre EÚ, keď sa rokuje o budúcom dlhodobom pláne výdavkov na roky 2021 až 2027, ktorý bude potrebné schváliť do konca roka 2019. Na budúci rok tiež Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ a bude zvolený nový Európsky parlament a nová Komisia.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Plán práce obsahuje viac informácií o približne 35 osobitných správach a ďalších produktoch audítorov vypracovaných na základe preskúmania, ktoré majú byť uverejnené v roku 2019. Tieto SK 2 správy sú zväčša výsledkom auditov výkonnosti, ktoré audítori vyberajú na základe posúdenia hlavných rizík pre výdavky EÚ a vykonávanie jej politík.

Audítori okrem toho uverejňujú výročné správy o rozpočte EÚ, Európskych rozvojových fondoch, agentúrach EÚ a spoločných podnikoch a predkladajú stanoviská k novým a aktualizovaným právnym predpisom EÚ s finančným vplyvom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices