polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Poľnohospodári môžu získať pri predaji svojich produktov veľkoodberateľom a družstvám lepšie podmienky

Komisia vydala prvú správu o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve. Zo správy vyplýva, že poľnohospodári môžu vďaka úsiliu európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže získať pri predaji svojich produktov veľkoodberateľom a družstvám lepšie podmienky.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Táto správa obsahuje kľúčové poznatky o hodnotnej práci, ktorú európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže vykonávajú v poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o ochranu poľnohospodárov pred praktikami narúšajúcimi hospodársku súťaž a sprístupňovanie výhod úplne otvoreného vnútorného trhu poľnohospodárom a spotrebiteľomSpolu s národnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže budeme v tejto práci pokračovať“.

Phil Hogan, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, uviedol: „Najdôležitejšie je posilniť v podmienkach trhovo orientovanej politiky postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci . Táto správa zdôrazňuje, ako sú poľnohospodárske právo a právo hospodárskej súťaže prepojené, keď majú výrobcovia aj spotrebitelia získať čo najviac. Nezabudnime, že pokiaľ ide o právo hospodárskej súťaže, poľnohospodári majú osobitné postavenie. Ich pozíciu v potravinovom reťazci im môžu pomôcť posilniť uznané organizácie výrobcov.“

Na výrobu a obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, podľa ktorých je zakázané uzatvárať dohody o cenách či iných obchodných podmienkach a o rozdelení trhov. Napriek tomu nariadenie  o spoločnej organizácii(nariadenie SOT) obsahuje výnimky z uplatňovania týchto pravidiel, ktoré sa týkajú všetkých alebo niektorých poľnohospodárskych sektorov alebo riešia osobitné situácie.

Komisia uverejnila prvú správu, ktorá sa konkrétne zameriava na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve.

Komisia bude na základe zistení správy pokračovať v dialógu so stranami zainteresovanými v poľnohospodárstve a s členskými štátmi, Európskym parlamentom a Radou o budúcich rozhodnutiach z hľadiska uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve. Okrem toho Komisia zintenzívni monitorovanie trhu, najmä pokiaľ ide o kolektívne dohody, ktoré rozdrobujú vnútorný trh.

Hlavné zistenia správy

Činnosť európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže

a) Vyšetrovanie

Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže uskutočnili v poľnohospodárskom sektore 178 vyšetrovaní. Vyše tretina z nich sa týkala spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov, na ktorých sa sťažovali prevažne poľnohospodári.

Takmer polovica všetkých odhalených porušení hospodárskej súťaže súvisela s dohodami o cenách. Tieto dohody sa spravidla uzatvárali medzi konkurenčnými spracovateľmi s cieľom stanoviť veľkoobchodnú cenu (napr. cukru alebo múky) alebo medzi spracovateľmi a maloobchodníkmi s cieľom stanoviť maloobchodnú cenu (napr. mliečnych výrobkov, mäsa alebo slnečnicového oleja). Ďalšie porušenia vyplývali z dohôd o výrobe, informačnej výmene alebo rozdelení trhov.

V správe sa uvádza, že vďaka presadzovaniu práva zo strany európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže obchodujú poľnohospodári so svojimi výrobkami výhodnejšie. V správe sa konkrétne uvádza niekoľko príkladov, keď európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže zastavili a sankcionovali praktiky veľkých odberateľov, ktoré mali za cieľ znížiť ceny platené poľnohospodárom pri výkupe. Okrem toho európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže pomohli poľnohospodárom presadiť lepšie podmienky vo vzťahu k družstvám.

 b) Ochrana vnútorného trhu

Jedným z kľúčových zistení tejto správy je, že niektoré členské štáty sa pri rôznych príležitostiach snažili obmedziť dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov z iných členských štátov. Viaceré európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže prešetrili a zastavili niekoľko kolektívnych dohôd, v ktorých sa napríklad poľnohospodári v istom členskom štáte pokúšajú obmedziť predaj výrobkov poľnohospodárov z iných členských štátov.

Tieto opatrenia zo strany orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pomohli jednak spotrebiteľom v členských štátoch, do ktorých mohol byť obmedzený dovoz, ale aj poľnohospodárom vo všetkých ostatných členských štátoch, v ktorých došlo k pokusu obmedziť cezhraničný predaj.

Viac..  Robert Hajšel: Nerobme ľudí ešte chudobnejšími

c) Usmerňovanie a monitorovanie

Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže poskytli poľnohospodárom, iným prevádzkovateľom a vládam usmernenia, ako vykladať a uplatňovať právne predpisy o hospodárskej súťaži v tomto odvetví, týkajúce sa napríklad iniciatív poľnohospodárov za udržateľnosť alebo uverejňovania cien odvetvovými organizáciami. Európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže takisto proaktívne monitorovali situáciu v odvetví a uskutočnili sektorové prieskumy fungovania dodávateľského reťazca s osobitným dôrazom na otázky, ako je prenos cien v reťazci a rovnováha vyjednávacej sily medzi poľnohospodármi a ostatnými úrovňami reťazca. 

Výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže pre organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Uznané organizácie výrobcov a uznané medziodvetvové organizácie môžu pomôcť posilniť pozíciu poľnohospodárov a môžu prispieť k efektívnejšiemu zásobovaniu potravinami.

Uznávanie organizácií výrobcov zo strany vnútroštátnych orgánov sa vo veľkej miere využíva v sektore ovocia a zeleniny, kde výrobné organizácie predávajú takmer 50 % výroby, ale aj v sektoroch mlieka, mäsa, olivového oleja a obilnín. Okrem toho v EÚ existuje 128 uznaných medziodvetvových organizácií, ktoré sa nachádzajú najmä vo Francúzsku a Španielsku. 

Odvetvové nástroje v poľnohospodárstve

Správa potvrdzuje, že v prospech poľnohospodárov a sektora ako celku sa využívajú konkrétne sektorové nástroje:

  • Rozšírila sa možnosť dohodnúť sa na mechanizme rozdeľovania hodnôt na dobrovoľnom základe v sektore cukru;
  • často sa používajú aj opatrenia na stabilizáciu trhu vo vinárskom sektore;
  • pre výrobky s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením v odvetví výroby syra a šunky boli zavedené opatrenia na riadenie dodávok. 

Súvislosti

Zistenia Komisie uvedené v správe vychádzajú z informácií vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, členských štátov a súkromných organizácií, ako aj zo štúdií Komisie o organizáciách výrobcov olivového oleja, plodín pestovaných na ornej pôde a hovädzieho mäsa a o medziodvetvových organizáciách.

Táto správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do polovice roka 2017, pokiaľ ide o výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže uvedené v nariadení SOT, a od 1. januára 2012 do polovice roka 2017, pokiaľ ide o preskúmanie antitrastového vyšetrovania.

V súlade s článkom 225 písm. d) nariadenia o spoločnej organizácii trhov musí Európska komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v odvetví poľnohospodárstva, najmä o uplatňovaní článkov 209, 210 a 169, 170 a 171 nariadenia o spoločnej organizácii trhov. Články 169 – 171 nariadenia o spoločnej organizácii trhov sa medzitým z nariadenia omnibus vypustili.

Novým článkom 152 nariadenia o spoločnej organizácii trhov, ktorý bol zavedený v nariadení omnibus v januári 2018, sa vytvára chránený priestor pre uznané organizácie výrobcov a ich združenia z hľadiska uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže.

V sprievodnom dokumente útvarov Komisie k správe sa uvádzajú ďalšie informácie o výnimkách a antitrastových vyšetrovaniach.

Európska sieť pre hospodársku súťaž uverejnila v máji 2012 správu o činnostiach v oblasti presadzovania práva hospodárskej súťaže a monitorovania trhu zo strany európskych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v potravinárskom odvetví, v ktorej sa opisujú antitrastové vyšetrovania v období 2004 – 2011.

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európska komisia predkladá návrhy opatrení na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov

Európska komisia zaslala belgickému predsedníctvu dokument, v ktorom načrtla prvé možné opatrenia na pomoc pri …

Consent choices