Vella, Bienkowska
Eurokomisár Karmenu Vella a eurokomisárka Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

EÚ potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami

Komisia prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami. V oznámení sa takisto uvádza, ako chce Komisia zabezpečiť, aby globálny prístup EÚ zostal čo najmodernejší a najúčelnejší.

Oznámenie nadväzuje na záväzok, ktorý Komisia prijala minulý rok, keď s členskými štátmi spolupracovala na kritériách identifikácie endokrinných disruptorov v pesticídoch a biocídoch. Navyše reaguje na obavy Európskeho parlamentu a Rady a nadväzuje aj na 7. environmentálny akčný program.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Toto oznámenie potvrdzuje, že Komisia berie otázku endokrinných disruptorov veľmi vážne a má v úmysle posilniť svoje úsilie o minimalizáciu vystavenia občanov a životného prostredia týmto chemikáliám.“

„V novej stratégii je zjavné naše odhodlanie komplexne a dôsledne sa zamerať na endokrinné disruptory v širšom spektre oblastí. Som rád, že sa opierame o prácu, ktorá už bola vykonaná v súvislosti s kritériami identifikácie endokrinných disruptorov podľa nariadení o pesticídoch a biocídoch na základe definície Svetovej zdravotníckej organizácie,“, zdôraznil komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis.

Komisárka pre vnútorný trh a priemysel Elżbieta Bieńkowska vyhlásila: „Našimi komplexnými právnymi predpismi o chemických látkach a kozmetických výrobkoch sme už výrazne znížili vystavenie občanov endokrinným disruptorom a iným škodlivým látkam. Dnes podnikáme ďalší krok s cieľom minimalizovať tieto riziká a zaistiť bezpečnosť našich občanov.“

Komisia aktualizuje svoj prístup na nasledujúce roky vychádzajúc z lepších poznatkov, skúseností a výsledkov, ku ktorým sa dospelo za dvadsať rokov od prijatia stratégie Spoločenstva v oblasti endokrinných disruptorov.

Strategický prístup EÚ k endokrinným disruptorom bude aj naďalej založený na vede a uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti a bude sa zameriavať na:

  • minimalizáciu celkového vystavenia endokrinným disruptorom, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať dôležitým obdobiam života, ako sú tehotenstvo a puberta,
  • urýchlenie rozvoja dôkladného výskumného základu v záujme účinného a na budúcnosť orientovaného rozhodovania v kontexte programu Európsky horizont, pričom sa bude vychádzať z existujúceho výskumu a venovať osobitná pozornosť oblastiam s medzerami v poznatkoch,
  • podporu aktívneho dialógu, ktorý umožní všetkým zainteresovaným stranám, aby boli vypočuté a mohli spolupracovať. Komisia bude v tomto kontexte každoročne organizovať fórum o endokrinných disruptoroch a bude intenzívnejšie podporovať činnosť medzinárodných organizácií.

Komisia po prvýkrát začne komplexné preskúmanie právnych predpisov týkajúcich sa endokrinných disruptorov prostredníctvom kontroly vhodnosti, ktorá bude vychádzať z už zozbieraných a analyzovaných údajov. Bez toho, aby sa spochybnil všeobecný vedecký prístup EÚ k nakladaniu s chemikáliami, kontrola vhodnosti bude zahŕňať posúdenie toho, či súčasné právne predpisy napĺňajú ciele ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Kontrola vhodnosti bude zahŕňať aj verejnú konzultáciu.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

V prijatom oznámení sú načrtnuté aj iniciatívy, ktoré Komisia v súčasnosti zvažuje s cieľom zabezpečiť, aby sa v plnej miere využil potenciál vykonávania existujúcich politík v oblasti endokrinných disruptorov. Medzi ne patrí identifikácia endokrinných disruptorov, zlepšenie komunikácie pozdĺž dodávateľských reťazcov pomocou kariet bezpečnostných údajov, ako sa stanovuje v nariadení REACH, a presadzovanie vedeckého posudzovania endokrinných disruptorov v rámci ďalších regulačných opatrení.

Súvislosti

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré menia funkciu hormonálneho systému a v dôsledku toho negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí a zvierat.

Obavy súvisiace s endokrinnými disruptormi rastú od 90. rokov minulého storočia. Po tom, ako Európsky parlament prijal v roku 1998 uznesenie o endokrinných disruptoroch, Komisia v decembri 1999 prijala Stratégiu Spoločenstva pre endokrinné disruptory, ktorá sa odvtedy ďalej rozvíja prostredníctvom opatrení v oblasti výskumu, regulácie či medzinárodnej spolupráce.

EÚ doteraz intenzívne podporovala výskum endokrinných disruptorov. Financovala už viac ako 50 projektov, na ktoré prispela viac ako 150 miliónmi EUR z rôznych rámcových programov pre výskum a inovácie. Ďalších 52 miliónov EUR bolo pridelených v rámci programu Horizont 2020 na projekty zamerané na testovacie a skríningové metódy.

EÚ takisto prijala rázne regulačné opatrenia na ochranu občanov a životného prostredia pred endokrinnými disruptormi, a to na základe vedeckých posúdení a v súlade s rôznymi požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch. Osobitné ustanovenia o tom, ako pristupovať k endokrinným disruptorom, sú predovšetkým zakotvené v právnych predpisoch o pesticídoch a biocídoch, o chemických látkach vo všeobecnosti (nariadenie REACH), o zdravotníckych pomôckach a vode. Okrem toho, pokiaľ ide o materiály prichádzajúce do styku s potravinami, kozmetiku, hračky a ochranu pracovníkov na pracovisku, látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podliehajú individuálnej regulačnej činnosti rovnako ako iné chemikálie s nebezpečnými vlastnosťami. V dôsledku toho boli mnohé zakázané, prípadne sa vystavenie takýmto látkam minimalizovalo do miery, ktorá je technicky a prakticky možná.

Komisia podporuje aj prácu zainteresovaných medzinárodných organizácií, najmä Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v oblasti testovacích metód, a uskutočňuje dvojstranné výmeny s medzinárodnými partnermi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices